Міль­йо­ни бра­зиль­ців ви­ма­га­ють від­став­ки Рус­сефф

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Май­же пів­то­ра міль­йо­на де­мон­стран­тів що­най­мен­ше у 80 мі­стах Бра­зи­лії ви­йшли у не­ді­лю на ву­ли­ці, ви­ма­га­ю­чи від­став­ки уря­ду кра­ї­ни та чин­но­го пре­зи­ден­та Діл­ми Рус­сефф. Тіль­ки у Сан-Па­у­лу в ма­со­вій ма­ні­фе­ста­ції взя­ли участь близь­ко міль­йо­на про­те­сту­валь­ни­ків, по­ві­дом­ляє ін­фор­ма­цій­на аген­ція dpa. Де­ся­тки ти­сяч уча­сни­ків на­ра­хо­ву­ва­ли акції, які від­бу­лись у Ріо-де-Жа­ней­ро, Пор­то-Але­гре та ін­ших мі­стах кра­ї­ни. Во­ни скандували: «Діл­ма, за­би­рай­ся геть!» У Сан-Па­у­лу та Ріо-де­Жа­ней­ро де­я­кі де­мон­стран­ти на­віть ви­ма­га­ли пря­мо­го втру­ча­н­ня ар­мії, що­би від­сто­ро­ни­ти від вла­ди «Ро­бо­чу пар­тію», яка пра­вить кра­ї­ною близь­ко 12 ро­ків. Ці про­те­сти ста­ли най­біль­ши­ми з по­ча­тку со­ці­аль­них за­во­ру­шень, які охо­пи­ли Бра­зи­лію з червня 2013 ро­ку. Уря­ду кра­ї­ни до­во­ди­ться бо­ро­ти­ся з на­слід­ка­ми еко­но­мі­чної кри­зи, яка по­си­лю­є­ться. До то­го ж на ре­пу­та­ції бра­зиль­ської вла­ди не­га­тив­но по­зна­чив­ся скан­дал, який ви­бу­хнув нав­ко­ло дер­жав­но­го на­фто­во­го кон­цер­ну «Пе­тро­брас». За за­явою одно­го з ко­ли­шніх ме­не­дже­рів ці­єї ком­па­нії, «Ро­бо­ча пар­тія», яку очо­лює пре­зи­дент, отри­ма­ла від «Пе­тро­бра­су» близь­ко 200 млн до­ла­рів ха­ба­рів. Що­до цьо­го в Бра­зи­лії ве­ду­ться кри­мі­наль­ні роз­слі­ду­ва­н­ня про­ти близь­ко 50 по­лі­ти­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.