Прем’єр: Мол­до­ва за­ці­кав­ле­на у змі­цнен­ні спів­пра­ці з НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мол­до­ва за­ці­кав­ле­на в змі­цнен­ні по­лі­ти­чно­го діа­ло­гу і пра­кти­чної спів­пра­ці з НАТО, за­явив мол­дов­ський прем’єр-мі­ністр Ки­ри­ло Га­бу­рич на пре­скон­фе­рен­ції з ген­се­ком Альян­су Йєн­сом Стол­тен­бер­гом. «Мол­до­ва за­ці­кав­ле­на і да­лі роз­ви­ва­ти по­лі­ти­чний діа­лог і пра­кти­чну спів­пра­цю з НАТО і під­си­ли­ти дво­сто­рон­нє пар­тнер­ство в біль­шій кіль­ко­сті обла­стей. Ми на­да­є­мо осо­бли­ве зна­че­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­но­му пла­ну дій пар­тнер­ства Мол­до­ви — НАТО, який ми вва­жа­є­мо цін­ним ін­стру­мен­том для по­гли­бле­н­ня дво­сто­рон­ньої спів­пра­ці й ре­а­лі­за­ції де­мо­кра­ти­чних ре­форм в Мол­до­ві», — ска­зав Га­бу­рич. Прем’єр та­кож за­зна­чив, що «Мол­до­ва осо­бли­во за­ці­кав­ле­на в роз­ви­тку спів­пра­ці з Альян­сом у ре­фор­му­ван­ні та мо­дер­ні­за­ції се­кто­ра обо­ро­ни і без­пе­ки кра­ї­ни від­по­від­но до но­вих по­дій і ви­мог ни­ні­шньої си­ту­а­ції з без­пе­кою».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.