Про не­без­пе­чну гру вла­ди

Ві­та­лій КУПРІЙ: «Якщо ке­рів­ни­цтво кра­ї­ни не по­чне ла­ма­ти си­сте­му, ко­а­лі­ція роз­па­де­ться...»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ві­та­лій Купрій у Вер­хов­ній Ра­ді — впер­ше. Пе­ре­міг на 29-му окру­зі в Дні­про­пе­тров­ській обла­сті. Це са­ме з ним пов’яза­на ві­до­ма історія за ча­сів Яну­ко­ви­ча, ко­ли на бі­гбор­дах бабуся роз­по­від­а­ла: «Взна­ла, шо внук го­ло­су­вав за «Ре­гіо­ни» — пе­ре­пи­са­ла ха­ту на ко­та». То­ді фа­кти­чно за ніч бі­гбор­ди бу­ло зни­ще­но на той час вла­дою Дні­про­пе­тров­щи­ни. Сьо­го­дні на­шу ува­гу Ві­та­лій при­вер­нув пе­ред­усім че­рез свою по­зи­ці­єю що­до ре­зо­нан­сної «спра­ви Гон­га­дзе». Не так дав­но Купрій став пред­став­ни­ком у су­ді по­тер­пі­ло­го в спра­ві — Оле­ксія По­доль­сько­го. За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та, «са­ме ця спра­ва є ви­зна­чаль­ною для змі­ни на­прям­ку ве­кто­ра роз­ви­тку на­шо­го су­спіль­ства». І це зро­зумі­ло, бо він на­зи­ває се­бе пра­во­за­хи­сни­ком. Спіл­ку­ю­чись із Ві­та­лі­єм Ку­прі­єм, у нас скла­ло­ся вра­же­н­ня, що він не про­сто в жорс­ткій опо­зи­ції до вла­ди, хо­ча й пред­став­ляє про­пре­зи­дент­ську фра­кцію БПП, а це той ви­па­док, ко­ли чим біль­ше бу­де та­ких бій­ців, тим лег­шою бу­де бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю, що по­стій­но й де­кла­рує Пре­зи­дент По­ро­шен­ко. Про си­ту­а­цію в пар­ла­мен­ті, про­бле­ми в еко­но­мі­ці та «спра­ву Гон­га­дзе» в ін­терв’ю з на­ро­дним де­пу­та­том від фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» — Ві­та­лі­єм КУ­ПРІ­ЄМ.

— Якщо сьо год ні по ди ви тись на пар­ла­мент пі­сля 100 днів йо­го ро бо ти, як ви вва жа є те, чи та кої Вер хов ної Ра ди праг ну ли лю ди, ко­ли ви­хо­ди­ли на Май­дан?

— Я пра­во­за­хи­сник із ба­га­то­рі­чним ста­жем і актив­ний уча­сник Май­да­ну. Зви­чай­но, я та мої дру­зі, ко­трі ви­хо­ди­ли на Май­дан, бо­ро­ли­ся за ін­ше. Сьо­го­дні ця бо­роть­ба по су­ті три­ває. Мій син, на­прик - лад, за­раз — в АТО. Я свою бо­роть­бу про­дов­жую в пар­ла­мен­ті. І хо­чу вам ска­за­ти, що ме­не ду­же тур­бує са­ма про­це­ду­ра та про­цес ро­бо­ти Вер­хов­ної Ра­ди. Я на­вчав­ся в Ав­стра­лії — де­мо­кра­ти­чній кра­ї­ні, то­му ви­хо­ва­ний на по­ва­зі до прин­ци­пу вер­хо­вен­ства пра­ва. Але за­раз в Укра­ї­ні цьо­го не­має — від­бу­ва­ю­ться чи­слен­ні по­ру­ше­н­ня ре­гла­мен­ту Вер­хов­ної Ра­ди. Та­ка не­без­пе­чна гра ко­лись мо­же при­зве­сти до роз­па­ду ко­а­лі­ції. І ми зно­ву по­ста­не­мо пе­ред не­об­хі­дні­стю про­во­ди­ти но­ві ви­бо­ри до пар­ла­мен­ту.

— Чо­му по­ру­ше­н­ня мо­жли­ві, адже до но­во­го пар­ла­мен­ту по­тра­пи­ло ба­га­то но­вих лю­дей з Май­да­ну, і ви у то­му чи­слі, ко­трі де­кла­ру­ва­ли бо­роть­бу з ста­рою си­сте­мою?

— То му що ке рів ниц т во дер - жа­ви та ке­рів­ни­цтво фра­кцій на­ма­га­ю­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ті ін­стру мен ти дер жав но го управ лін - ня, які бу­ли ще за ча­сів Яну­ко­ви­ча. Фра­кції до­сі «ла­ма­ю­ться че­рез ко­лі­но». На­при­клад, «Блок Пе­тра По ро шен ка » . Є не по оди но кі ви - пад ки, ко ли ми роз гля да є мо пи - та­н­ня до по­ряд­ку ден­но­го, але на ра нок ми вже ма є мо на 60— 70% но вий по ря док ден ний, а не той, що ми узго­ди­ли напередодні.

Ме не осо бис то та кож на ма га - ють ся « ла ма ти » , але я не з тих, хто мо­же під­да­ти­ся ти­ску. Якщо у ме не не має внут ріш ньо го пе ре - ко нан ня за щось го ло су ва ти, я цьо­го не ро­блю. А от для тих, ко­го вже «обро­би­ли», до­ста­тньо при­їзду Пре зи ден та в пар ла мент, щоб во ни про го ло су ва ти « по тріб ний » за­кон. По­тім прес-слу­жба фра­кції роз­си­лає нам «тем­ни­ки», щоб ми зна ли, як від бі ли ти ці рі шен ня пе­ред гро­мад­ські­стю.

— А на­ві­що Пре­зи­ден­ту вза­га­лі при­їзди­ти в пар­ла­мент, щоб ко­гось «ла­ма­ти че­рез ко­лі­но»?

— Я не ро­зу­мію то­го, що ро­бить Пре­зи­дент. Ро­бо­та фра­кції по су­ті до­сі не на­ла­го­ди­ла­ся. Хо­ча це ду­же про­сто зро­би­ти. Є пе­ре­лік пи­тань, які ви­но­ся­ться на роз­гляд Ра­ди. Про­сто пе­ред тим, як пі­ти на­шим пред­став­ни­кам із про­по­зи­ці­я­ми на По­го­джу­валь­ну ра­ду, не­об­хі­дно по­пе­ре­дньо роз­гля­ну­ти ці пи­та­н­ня на за­сі­дан­ні фра­кції, щоб ко­жен на­ро­дний де­пу­тат зміг вне­сти свої про­по­зи­ції, обго­во­ри­ти, якщо по­трі­бно, й ухва­ли­ти для се­бе рі­ше­н­ня. Ра­ні­ше я усно да­вав свої про­по­зи­ції, але зро­зу­мів, що ні­хто їх не роз­гля­дає по­ру­шу­ю­чи За­кон «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни». За­раз я свої про­по­зи­ції до ке­рів­ни­цтва фра­кції го­тую пи­сьмо­во. Все це юри­ди­чно фі­ксу­є­ться. То­му, якщо так і на­да­лі бу­де від­бу­ва­ти­ся, я пі­ду до су­ду. Нас не чу­ють і не хо­чуть слу­ха­ти.

— За­раз ви фа­кти­чно ви­сту­па­є­те про­ти сво­єї пар­тії.

— Я не є чле­ном пар­тії, а вхо­жу ли­ше у фра­кцію. Го­лов­не те, що я пра­во­за­хи­сник і ви­сту­паю за прин­цип вер­хо­вен­ства пра­ва. На­віть якщо у ме­не чи ін­шо­го де­пу­та­та є якийсь кон­тра­вер­сій­ний за­кон, йо­го все одно не­об­хі­дно обго­во­ри­ти. На­при­клад, я вже дов­го б’юся за не­об­хі­дність ра­ти­фі­ка­ції Рим­сько­го ста­ту­ту. Ще на по­ча­тку сі­чня я вно­сив про­по­зи­цію роз­гля­ну­ти це пи­та­н­ня на за­сі­дан­ні фра­кції, але ініціатива ігно­ру­є­ться. Я на­пра­вив до го­ло­ви фра­кції Лу­цен­ка ли­ста з ви­мо­гою роз­гля­ну­ти все­та­ки це пи­та­н­ня. Якщо цьо­го не бу­де зро­бле­но, я пі­ду до су­ду. Так, це аб­сур­дно, але я го­то­вий су­ди­тись із ке­рів­ни­ком сво­єї фра­кції.

Іван КАПСАМУН, Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, Дми­тро КРИВЦУН, «День» «КЕ­РІВ­НИ­ЦТВО ДЕР­ЖА­ВИ НА­МА­ГА­Є­ТЬСЯ ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ВА­ТИ ТІ ІН­СТРУ­МЕН­ТИ УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ, ЯКІ БУ­ЛИ ЗА ЧА­СІВ ЯНУ­КО­ВИ­ЧА» «ЦЕ АБ­СУРД, АЛЕ Я ГО­ТО­ВИЙ СУ­ДИ­ТИ­СЯ ЧЕ­РЕЗ РИМ­СЬКИЙ СТА­ТУТ ІЗ КЕ­РІВ­НИ­КОМ СВО­ЄЇ ФРА­КЦІЇ»

— На скіль ки важ ли вим є ра - ти­фі­ка­ція Рим­сько­го ста­ту­ту і чо­му вла­да цьо­го не ро­бить?

— Тут два ва рі ан ти. Пер ший — є якісь та­єм­ні домовленості По­ро шен ка з Пу ті ним, щоб не йти цим шля­хом, то­му що їм обом мо­же бу ти не ви гід ний від по від ний сце на рій. Адже пе ред цим су дом не­має іму­ні­те­ту ні в ко­го. І це мо­же ля­ка­ти Пу­ті­на. В обмін — мо­жуть бу ти якісь біз нес- до мов ле - нос ті. Дру гий ва рі ант — Пре зи - дент або сек ре тар РНБО Тур чи - нов, який ра ні ше ви ко ну вав обов’яз­ки пре­зи­ден­та, вва­жа­ють, що во­ни від­да­ва­ли на­ка­зи, за які мо­жуть по­не­сти від­по­від­аль­ність.

— Тоб­то, якщо ко­лись бу­де суд ув Га­а­зі, то по­ряд із ро­сій­ською ла­вою мо­же опи­ни­тись і укра­їн­ська?

— Це аб сур д на си ту а ція, але як що во ни дій с но від да ва ли зло - чин­ні на­ка­зи, то не­хай си­дять на цій ла ві. Якщо ж во ни та ких на - ка­зів не да­ва­ли, їм не­має чо­го боя ти ся — по тріб но ра ти фі ку ва ти Рим­ський ста­тут. На одно­му із за­сі­дань фра­кції Пре­зи­дент осо­би­сто та при все люд но за про по ну вав ме ні зу стріч, щоб я не під ні мав пи тан ня ра ти фі ка ції Римсь ко го ста ту ту до то го, як з ним по спіл - ку ю ся. Я вже дві чі ви ход жу на Адмі­ні­стра­цію Пре­зи­ден­та, на­ма­га­юсь до­мо­ви­тись про цю зу­стріч, але там це іг но ру ють. Ви хо дить, ме ні прос то збре ха ли, мож ли во, для то го, щоб зня ти на пру гу все - ре ди ні фрак ції. На справ ді, не ра - ти­фі­ка­ція цьо­го ста­ту­ту — це по­ру­ше­н­ня ви­мог До­го­во­ру про асо­ці­а­цію Укра­ї­ни з ЄС.

— Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що ви в жорс­ткій опо­зи­ції до вла­ди.

— Для ме­не го­лов­не — бо­роть­ба за змі­ни в си­сте­мі і за пра­ва лю­дей. Я на це ре­а­гую, не зва­жа­ю­чи на рі­зні гру­пи впли­ву чи кла­ни. Остан­ні за­сі­да­н­ня фра­кції по­ка­зу­ють, що та­ких як я все біль­ше й біль­ше, лю­ди ро­зу­мі­ють, що тре­ба змі­ню­ва­ти по­зи­цію фра­кції і не йти на по­во­ду у ке­рів­ни­ків, якщо рі­ше­н­ня не в ін­те­ре­сах на­ро­ду. На жаль, все­ре­ди­ні фра­кції ми бо­ре­мо­ся окре­ми­ми гру­па­ми — є 20—30 лю­дей, які від­сто­ю­ють вла­сну по­зи­цію. Де­хто має по­зи­цію, про­те не мо­же її від­сто­я­ти, але це тим­ча­со­во, то­му що або ситуація змі­ни­ться, або, по­вто­рюсь, ко­а­лі­ція роз­па­де­ться.

— Але є й ін ші ре фор ми, які не про во дять ся. На ва шу дум ку, це з са­мо­го по­ча­тку був блеф, на який спі­йма­ли укра­їн­ців, чи вла­ду все-та­ки «з’їла» си­сте­ма?

— Вла­да мо­же зла­ма­ти си­сте­му, якщо во­на цьо­го за­хо­че. Як ві­до­мо, у нас за­де­кла­ро­ва­на пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ська ре­спу­блі­ка, але сьо­го­дні Пре­зи­дент у бу­дья­кий спо­сіб на­ма­га­є­ться по­си­ли­ти свій вплив. Ми ба­чи­мо цю бо­роть­бу — за вла­ду, за ре­сур­си... На­при­клад, не так дав­но в пар­ла­мен­ті роз­гля­да­ли­ся за­ко­но­про­е­кти що­до ре­фор­му­ва­н­ня су­до­вої вла­ди. За­ко­но­про­ект ав­тор­ства Окса­ни Сироїд і ін­ших де­пу­та­тів був на­ба­га­то де­мо­кра­ти­чні­шим і кра­щим, ніж за­ко­но­про­ект Пре­зи­ден­та, але за осно­ву взя­ли са­ме пре­зи­дент­ський. Не ка­жу­чи вже про те, що він був вне­се­ний із по­ру­ше­н­ням ре­гла­мен­ту. Він мав бу­ти аль­тер­на­тив­ним до де­пу­тат­сько­го за­ко­но­про­е­кту, але че­рез домовленості та по­ру­ше­н­ня зро­би­ли нав­па­ки.

— Про си­ту­а­цію у ва­шій фра­кції ви роз­по­ві­ли, а яка атмо­сфе­ра в ко­а­лі­ції?

— Не­стій­ка, ба­га­то в чо­му ко­а­лі­ція три­ма­є­ться на ком­про­мі­сі у пер­шу чер­гу між «На­ро­дним фрон­том» і БПП, але свої «зо­ло­ті акції» ма­ють «Са­мо­по­міч», «Ра­ди­каль на пар тія » , « Бать ків щи на » . Ми ба­чи­ли, що під час де­яких го­ло­су­вань, на­при­клад, за бю­джет, ви рі шаль ни ми бу ли кіль ка го ло - сів від фра­кції «Са­мо­по­міч».

— Чи є опо­зи­ція в пар­ла­мен­ті, на­при­клад, у ви­гля­ді «Опо­зи­цій­но­го бло­ку»?

— Це не опо­зи­ція, а дер­жав­ні зра­дни­ки — про­ро­сій­ськи, ан­ти­укра­їн­ськи на­ла­што­ва­ні по­лі­ти­ки, які не­зро­зумі­ло що ро­блять у Ра­ді. На­при­клад, я по Дні­про­пе­тров­щи­ні ду­же до­бре знаю, хто та­кий Віл­кул. Що ж сто­су­є­ться опо­зи­ції як та­кої, то я вже сам май­же опо­зи­ція.

— Що мо­же­те ска­за­ти про де­пу та­тсь кі гру пи « Від род жен ня » та «Во­ля на­ро­ду»?

— На­справ­ді, сьо­го­дні по­трі­бна пар­тія, яка «збе­ре» еле­кто­рат Пар­тії ре­гіо­нів, адже, якщо він пе­ре­йде до «Опо­зи­цій­но­го бло­ку», то це бу­де ду­же по­га­но. Пар­тія «Ві­дро­дже­н­ня» за­яв­ляє про свою про­укра­їн­ськість, хо­ча в її ря­дах є пред­став­ни­ки ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів. Я ду­маю, їх по­трі­бно три­ма­ти на кон­тро­лі, а бо­ро­ти­ся не­об­хі­дно з більш ра­ди­каль­ним ан­ти­укра­їн­ським кри­лом — «ОБ». Що ж до «Во­лі на­ро­ду», то у ме­не не­має ро­зу­мі­н­ня ці­єї гру­пи. На­при­клад, за­раз у нас є пев­ні свід­че­н­ня, що пер­ші по­ка­зи Пу­ка­ча (на на­шу дум­ку, най­більш прав­ди­ві), який є під­су­дним у «спра­ві Гон­га­дзе», вка­зу­ють на при­че­тність до ре­зо­нан­сно­го зло­чи­ну чле­на ці­єї де­пу­тат­ської гру­пи Во­ло­ди­ми­ра Ли­тви­на. Тож яким мо­же бу­ти став­ле­н­ня до гру­пи лю­дей, які під­би­ра­ють до сво­го скла­ду та­ких, як Ли­твин?

«У НОР­МАЛЬ­НІЙ КРА­Ї­НІ ВЖЕ Б ВІД­КРИ­ЛИ КРИ­МІ­НАЛЬ­НЕ ПРО­ВА­ДЖЕ­Н­НЯ ЧЕ­РЕЗ СИ­ТУ­А­ЦІЮ В ЕКО­НО­МІ­ЦІ»

— Онов ле ний пі сля пар ла - мен­тсь ких ви бо рів уряд Ар­се нія Яце ню ка не що дав но зві ту вав за 100 днів ро бо ти. Як ви оці ню є те ді­яль­ність Ка­бмі­ну?

— На­справ­ді, Яце­нюк очо­лює уряд вже біль­ше ро­ку. Які ре­аль­ні ре­фор­ми ві­дбу­ли­ся? Те, що нам ка жуть, мов ляв, ре фор ми йдуть, бо це від­бу­ва­є­ться на ви­мо­гу МВФ і ін­ших між­на­ро­дних ін­сти­ту­цій, це під­мі­на по­нять. Ми бо­ро­ли­ся не за ви­мо­ги МВФ, а за ба­жа­н­ня на­ших по­лі­ти­ків щось на­ре­шті мі­ня­ти в цій кра­ї­ні. Вій­на вій­ною, але нам по­трі­бно про­во­ди­ти ре­фор­ми, а не при­кри­ва­ти­ся си­ту­а­ці­єю.

Вже дав­но зро­зумі­ло, що і Яце­нюк, і Гон­та­ре­ва не на сво­є­му мі­сці. А це дві лю­ди­ни, які фа­кти­чно від­по­від­а­ють за еко­но­мі­чну по­лі­ти­ку кра­ї­ні. Пре­зи­дент за­раз усім за­яв­ляє, що він втру­тив­ся у си­ту­а­цію, ко­ли від­був­ся стри бок до­ла­ра, і за де кіль ка днів курс впав. Ви­ни­кає пи­та­н­ня — якщо го­ло­ва НБУ за Кон сти­ту ці­єю та від по­від­ним за­ко­ном є не­за­ле­жною, але їй для ви ко нан ня сво їх обов’ яз ків по тріб не втру чан ня Пре зи ден та, то­ді її ді­ло­ві яко­сті під сум­ні­вом. А це дає під­ста­ви для звіль­не­н­ня.

Дру­ге пи­та­н­ня — мо­жли­во, це спла­но­ва­на акція? Був стри­бок кур­су до­ла­ра, а по­тім по­вер­нув­ся на­зад. За цей стри­бок те­пер роз­пла­чу­є­ться кін­це­вий спо­жи­вач. У нор­маль­ній кра­ї­ні вже б від­бу­ло­ся від­кри­т­тя кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня зі з’ясу­ва­н­ням об­ста­вин і при­тя­гне­н­ня вин­них до від­по­від­аль­но­сті. Ми з дво­ма св о їми ко ле­га ми ще на по - ча­тку лю­то­го вне­сли про­ект по­ста­но­ви про від­сто­ро­не­н­ня Гон­та­ре­вої з по­са­ди, але ця по­ста­но­ва біль­ше мі­ся­ця не вно­си­ться до по­ряд­ку ден­но­го. Це озна­чає, що ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви все вла­што­вує.

— За раз МВФ на дав Укра ї ні транш. Чи до по мо же він ста бі лі - зу­ва­ти си­ту­а­цію?

— Але ж ми ба чи ли, що до тран­шу во­ни вже фа­кти­чно ста­бі­лі зу ва ли курс, тоб то опус ти ли йо­го до 21— 22 грн. Це го во рить про те, що си ту а ція із са мо го по - ча­тку бу­ла «не­чи­стою».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.