По­сів­на-2015 бу­де одні­єю з най­скла­дні­ших

Екс­пер­ти: Не за­сі­я­ти мо­жуть 18% сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Че­рез ва­лю­тні ко­ли­ва­н­ня ці­ни на паль­не, на­сі­н­ня, за­со­би за­хи­сту ро­слин (ЗЗР) змі­ню­ю­ться ледь не ко­жно­го дня. Так, за оцін­ка­ми Мі­на­гро­про­ду, по­сів­на- 2015 уже обі­йде­ться в 1,5 ра­зу до­рож­че, ніж ми­ну­ло­рі­чна. За сло­ва­ми мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Оле­ксія Пав­лен­ка, оброб­ка 1 га зем­лі (оран­ка, вне­се­н­ня до­брив, про­ве­де­н­ня сів­би) ко­шту­ва­ти­ме май­же 3 ти­ся­чі гри­вень, то­ді як ми­ну­ло­го ро­ку — 2,2 — 2,3 ти­ся­чі гри­вень. За­га­лом, за під­ра­хун­ка­ми пер­шо­го за­сту­пни­ка аграр­но­го мі­ні­стра Яро­сла­ва Кра­сно­поль­сько­го, вар­тість ве­сня­ної по­сів­ної 2015 ро­ку по­тре­бує май­же 60 мі­льяр­дів гри­вень, а в на­яв­но­сті — тіль­ки 48 — 50 мі­льяр­дів. Тож де­фі­цит ко­штів оче­ви­дний. Че­рез кур­со­ві ко­ли­ва­н­ня він мо­же зро­сти, адже всі ма­те­рі­аль­но-те­хні­чні за­со­би для по­сів­ної пе­ре­ва­жно за­ку­по­ву­ю­ться в до­ла­рах або ма­ють прив’ яз­ку до ва­лю­ти. Тож на­скіль­ки го­то­ви­ми під­хо­дять до по­сів­ної агра­рії? З яки­ми про­бле­ма­ми сти­ка­ю­ться сьо­го­дні най­ча­сті­ше і чи не по­зна­ча­ться во­ни на об­ся­зі вро­жаю? Про це «День» за­пи­ту­вав у екс­пер­тів.

На старт по­сів­ної ви­йдуть усі, але до фі­ні­шу ді­йде да­ле­ко не ко­жен, го­во­рить «Дню» пре­зи­дент Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра- ції (УАК), на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, го­ло­ва Аграр­но­го об’єд­на­н­ня у пар­ла­мен­ті Ле­о­нід Ко­за­чен­ко. « Старт є. Він не­по­га­ний: по­сі­я­но по­над 100 ти­сяч га на пів­дні кра­ї­ни. Як­би був Крим, то по­сі­я­ли б утри­чі біль­ше. Але у по­рів­ня­ні з ми­ну­лим ро­ком ни­ні­шні тем­пи не­по­га­ні», — по­яснює він.

Ди­ре­ктор ін­фор­ма­цій­но- ана­лі­ти­чної ком­па­нії «Про­А­гро» Ми­ко­ла Вер­ни­цький до­дає, що рі­зні ком­па­нії — на рі­зно­му рів­ні го­тов­но­сті до по­сів­ної. «Кри­ти­чних ви­пад­ків я не ба­чив. Біль­шість агра­рі­їв пов­ні­стю го­то­ві: ма­ють за­па­си на­сі­н­ня, до­брив, за­со­бів за­хи­сту. Со­ляр­ку ку­пу­ва­ти­муть пі­зні­ше, ко­ли тро­хи впа­де в ці­ні, бо у ба­га­тьох її ні­де збе­рі­га­ти», — по­яснює він.

Най­біль­ша про­бле­ма, на дум­ку опи­та­них екс­пер­тів, — де­фі­цит гро­шей.

«Всі скла­до­ві агро­ви­ро­бни­цтва ви­ро­сли в ці­ні сут­тє­во: добрива і паль­не май­же в чо­ти­ри ра­зи. Все прив’яза­но до кур­су до­ла­ра, а не до рин­ко­вої ці­ни на­фти на сві­то­вих рин­ках. При цьо­му вар­тість про­ду­кції не­змін­на, на­при­клад, ку­ку­ру­дза ко­штує 3 ти­ся­чі гри­вень за тон­ну — так са­мо, як у ли­пні 2014 ро­ку», — по­яснює го­ло­ва Аграр­ної пар­тії Укра­ї­ни Ві­та­лій Ско­цик.

За сло­ва­ми Вер­ни­цько­го, по­сів­на по­до­рож­ча­ла на 40%. Оскіль­ки біль­шість укра­їн­ських ви­ро­бни­ків тра­ди­цій­но про­дає зер­но пі­сля збо­ру вро­жаю або про­тя­гом на­сту­пних двох-трьох мі­ся­ців, то де­валь­ва­ція з то­го ча­су вже з’їла зна­чну час­тку до­хо­дів. Від­так за ви­ру­че­ні во­се­ни гро­ші сьо­го­дні мо­жна ку­пи­ти зна­чно мен­ше. За оцін­кою Ко­за­чен­ка, на по­сів­ну не ви­ста­чає 15 мі­льяр­дів гри­вень! Де їх взя­ти? Пи­та­н­ня — від­кри­те.

З одно­го бо­ку, мо­гли б до­по­мог­ти ко­мер­цій­ні кре­ди­ти. «Але 44 бан­ки вже зни­кли, а облі­ко­ва став­ка НБУ під­ня­ла­ся спо­ча­тку з 6,5% до 19,5%, а по­тім — до 30% рі­чних. Це істо­тно обме­жи­ло кре­ди­тні за­па­си», — по­яснює «Дню» Ско­цик. З дру­го­го бо­ку, вар­тість бор­го­вої грив­ні про­сто не­ре­аль­на. «Ду­же до­ро­гі кре­ди­ти. Рі­чна став­ка — 35%. При цьо­му не всі ви­ро­бни­ки мо­жуть їх отри­ма­ти, бо ви­мо­ги банків по­си­ли­ли­ся», — роз­по­від­ає Ко­за­чен­ко. Від­су­тність дов­го­стро­ко­во­го кре­ди­ту­ва­н­ня, за йо­го сло­ва­ми, вже пра­кти­чно зу­пи­ни­ла за­ку­пів­лю ім­порт­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки.

За сло­ва­ми го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син Та­ра­са Ку­то­во­го, не­про­ста ситуація у фі­нан­со­во­му се­кто­рі за­ва­жає ін­ве­сту­ва­ти в сіль­го­спу­гі­д­дя. « Ча­сти­на фер­ме­рів не вне­сла добрива, або вне­сла у не­до­ста­тній кіль­ко­сті чи із за­пі­зне­н­ням. Це не­га­тив­но впли­ва­ти­ме на уро­жай», — до­дає він.

Не­до­фі­нан­су­ва­н­ня аграр­них під­при­ємств на тлі ухва­ле­них із 1 сі­чня 2015 ро­ку змін опо­да­тку­ва­н­ня по­си­лює ри­зик па­ді­н­ня ви­ро­бни­цтва зер­на, го­во­рить Ско­цик. І як на­слі­док, до­дає він, — не­до­о­три­ма­н­ня 17 мі­льяр­дів до­ла­рів при­бу­тку.

Ма­те­рі­аль­не за­без­пе­че­н­ня агра­рі­їв на 20% — мен­ше від за­пла- но­ва­но­го на 2015 рік, озву­чує ре­аль­ні по­ка­зни­ки ін­ве­сту­ва­н­ня Ко­за­чен­ко.

Се­ре­дні за­тра­ти ви­ро­бни­ків по всіх куль­ту­рах на 1 га до кур­со­во­го стриб­ка 2014 ро­ку ста­но­ви­ли близь­ко 400 до­ла­рів, го­во­рить Ско­цик. У пе­ре­ра­хун­ку по кур­су 8 гри­вень за долар, по­яснює ек­сперт, йшло­ся про 3200 гри­вень, а при вар­то­сті до­ла­ра 24 грив­ні отри­му­є­мо всі 9600. «Оскіл­ки агра­рії не за­оща­ди­ли до­ста­тніх за­па­сів, аби по­кри­ти кур­со­ві рі­зни­ці, їм не ви­ста­чає 5,5 — 6 ти­сяч гри­вень на 1 га (від по­ча­тку під­го­тов­ки ґрун­ту і збе­рі­га­н­ня го­то­вої про­ду­кції на еле­ва­то­рі)», — по­яснює він.

На дум­ку го­ло­ви Аграр­но­го об’ єд­на­н­ня у пар­ла­мен­ті, змен­ше­н­ня ін­ве­сти­цій за­кла­дає осно­ву під не­до­бір вро­жаю і змен­ше­н­ня по­сі­вів. Че­рез ане­ксію Кри­му та фа­ктор оку­по­ва­но­го се­па­ра­ти­ста­ми схо­ду не­за­сі­я­ни­ми мо­жуть бу­ти 18% усі­єї те­ри­то­рії Укра­ї­ни, по­ра­ху­вав він.

Ско­цик вва­жає, що якість уро­жаю по­стра­ждає, бо най­пер­ше за­оща­джу­ва­ти­муть на на­сін­ні. Від­так від­бу­де­ться змі­на стру­кту­ри по­сі­вів: мен­ше по­сі­ють ку­ку­ру­дзи. « Із 5 міль­йо­нів га ку­ку­ру­дзя­них по­сів 70% за­сі­ва­ли­ся на­сі­н­ням іно­зем­ної се­ле­кції і тіль­ки 30% — укра­їн­ської. При зро­стан­ні кур­су до­ла­ра на­віть у 22 — 24 грив­ні — це по­до­рож­ча­н­ня втри­чі. Крім то­го, під­ня­ла­ся і ці­на на газ, який ви­ко­ри­сто­ву­ють для су­ші­н­ня ку­ку­ру­дзи», — го­во­рить він. На­то­мість, до­дає ек­сперт, ви­ро­стуть пло­щі під сою.

Вер­ни­цький вва­жає, що вар­то очі­ку­ва­ти на­ро­ста­н­ня площ під пар. « Пар зро­сте на 10%, по­сі­ви яро­го ячме­ню — на 10 — 15%, а от ку­ку­ру­дза нав­па­ки, ско­ро­ти­ться на 5%. Але все за­ле­жа­ти­ме від погоди у дру­гій по­ло­ви­ні трав­ня і го­тов­но­сті го­спо­дарств вкла­сти та за­кон­сер­ву­ва­ти на пев­ний час­гро­ші під пар», — по­яснив він.

У зо­ні АТО і при­ле­глих те­ри­то­рі­ях ве­ли­кі аграр­ні ком­па­нії ( пе­ре­ва­жно з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми) по­ча­ли ви­став­ля­ти­ся на про­даж. « Вже є тен­ден­ція до пе­ре­роз­по­ді­лу рин­ку. Але не так ба­га­то охо­чих їх ку­пи­ти. З одно­го бо­ку, зов­ні­шні ін­ве­сто­ри бо­я­ться не­про­гно­зо­ва­но­сті на схо­ді. З дру­го­го — укра­їн­ці не ма­ють гро­шей, щоб ку­пи­ти кор­по­ра­тив­ні пра­ва. бо при­бу­тко­вість га­лу­зі па­дає на тлі вве­де­н­ня до­да­тко­вих фі­скаль­них обме­жень. Че­рез це зни­жу­ю­ться ці­ни на ці акти­ви » , — по­яснює Ко­за­чен­ко. То­му ри­зик ску­пки кор­по­ра­тив­них прав се­ре­дніх і ма­лих за без­цінь — оче­ви­дний. Актив­но про­по­ну­ють під­при­єм­ства на схо­ді: Лу­ган­ська, До­не­цька, Хар­ків­ська, За­по­різь­ка, Ми­ко­ла­їв­ська обла­сті. Мен­ше — в Цен­траль­ній Укра­ї­ні. « Але та­ких про­по­зи­цій біль­ше, ніж ми­ну­ло­го ро­ку», — під­су­мо­вує Ко­за­чен­ко.

Си­ту­а­цію мо­жна ви­пра­ви­ти, пе­ре­ко­ну­ють екс­пер­ти. Мо­жна ско­ри­ста­ти­ся сві­то­вим до­сві­дом, ко­ли у кри­зо­вих си­ту­а­ці­ях в ре­аль­ну еко­но­мі­ку здій­сню­ють ці­льо­ву до­та­цію, щоб на­ро­сти­ти ви- ро­бни­цтво. Оскіль­ки АПК — екс­порт­но орі­єн­то­ва­на га­лузь, то са­ме її під­трим­ка при­не­се ма­кси­мум ефе­кту — ва­лю­ту і ста­біль­ність грив­ні. «Уря­ду та НБУ слід роз­гля­ну­ти ва­рі­ант ці­льо­вої емі­сії під по­сів­ну для агро­ви­ро­бни­ків на при­дба­н­ня па­ли­ва, на­сі­н­ня і те­хно­ло­гії для обро­бі­тку. Це вря­тує по­сів­ну кам­па­нію і до­зво­лить не втра­ти­ти ні в кіль­ко­сті, ні в яко­сті зер­на, і збе­рег­ти 17 мі­льяр­дів ва­лю­тних до­хо­дів. На це, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, по­трі­бно від 60 до 110 мі­льяр­дів гри­вень», — ка­же Ско­цик.

Ле­о­нід Ко­за­чен­ко до­дає, що па­ра­лель­но уряд має зро­би­ти все, що­би збе­рег­ти ді­ю­чу си­сте­му пільг для АПК. На­га­да­є­мо, що в ме­мо­ран­ду­мі з МВФ пе­ред­ба­че­но пе­ре­ве­де­н­ня се­кто­ру на за­галь­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня з 1 сі­чня 2016 ро­ку. Якщо це ста­не­ться, то від­то­ку ін­ве­сти­цій із га­лу­зі не уни­кну­ти, вва­жає він.

Утім, на­віть якщо дер­жа­ва не пі­де на по­сту­пки, ка­же Вер­ни­цький, се­ктор все одно сі­я­ти­ме. « Сіль­ське го­спо­дар­ство якщо не по­сіє, то не за­ро­бить. То­му сі­я­ти бу­дуть у будь-яко­му ра­зі. Пи­та­н­ня тіль­ки в то­му, чи на­дов­го ви­ста­чить за­па­лу агра­рі­їв » , — під­су­мо­вує він.

У ДЕ­ФІ­ЦИ­ТІ — 15 МІ­ЛЬЯР­ДІВ ГРИ­ВЕНЬ! МЕН­ШЕ НА 20% ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ НА 1 ГА ПЕ­РЕ­РОЗ­ПО­ДІЛ РИН­КУ НА СХО­ДІ

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ЗА ОЦІН­КА­МИ ЕКС­ПЕР­ТІВ, АГРА­РІ­ЯМ НЕ ВИ­СТА­ЧАЄ 5,5–6 ТИ­СЯЧ ГРИ­ВЕНЬ НА КО­ЖЕН ГЕ­КТАР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.