УКРА­Ї­НА I СНД.

По­сі­бник для «чай­ни­ків»

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

«— Ва­ша Со­фо­чка вышла на­ко­нец за­муж?

— По­сте­пен­но выхо­дит».

Оде­ський анек­дот

Остан­нім ча­сом укра­їн­ська вла­да з не­ймо­вір­ною швид­кі­стю на­до­лу­жує те, що ма­ла б зро­би­ти ще рік то­му. Су­діть са­мі: 6 лю­то­го 2015 ро­ку з?яви­ло­ся по­ві­дом­ле­н­ня, що РНБО за­про­ва­ди­ла сан­кції про­ти ро­сій­ських ком­па­ній та осіб, які під­три­ма­ли агре­сію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Тоб­то від­по­від­ний за­кон бу­ло ухва­ле­но во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку, а РНБО вже на по­ча­тку лю­то­го ро­ку по­то­чно­го за­про­ва­ди­ла сан­кції, і та­ким чи­ном Укра­ї­на при­єд­на­ла­ся до обме­жень, вве­де­них за­дов­го до цьо­го кра­ї­на­ми ЄС, США, Канадою, Япо­ні­єю та де­яки­ми ін­ши­ми дер­жа­ва­ми на її — Укра­ї­ни — під­трим­ку.

Вже з 1 бе­ре­зня цьо­го ро­ку на те­ри­то­рію Укра­ї­ни пе­ре­ста­ли пу­ска­ти гро­ма­дян Ро­сії за вну­трі­шні­ми па­спор­та­ми. Що­прав­да, за ви­ня­тком тих со­тень кі­ло­ме­трів кор­до­ну, які Укра­ї­на не кон­тро­лює. Те са­ме сто­су­є­ться й зу­пи­не­н­ня з 16 бе­ре­зня 2015 ро­ку в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку дії Уго­ди про ма­лий при­кор­дон­ний рух між Укра­ї­ною та Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю.

На тлі та­ких «успі­хів» на­віть якось не­зру­чно за­пи­ту­ва­ти про при­пи­не­н­ня уча­сті Укра­ї­ни в СНД. І хо­ча пе­ре­ва­жна біль­шість на­ших осо­би­стих зна­йо­мих упев­не­на, що Укра­ї­на дав­но з ті­єї кон­тро­льо­ва­ної Ро­сі­єю т. зв. Спів­дру­жно­сті ви­йшла, що­ра­зу до­во­ди­ться їх роз­ча­ро­ву­ва­ти, по­ясню­ю­чи, що це не так. Що май­же рік то­му, 19 бе­ре­зня 2014 ро­ку, РНБО ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про при­пи­не­н­ня го­ло­ву­ва­н­ня Укра­ї­ни в СНД (уто­чни­мо: на ча­сРе­во­лю­ції Гі­дно­сті в Ра­ді глав дер­жав СНД на­с­предс тав­ляв В. Яну­ко­вич). То­ді ж та­ки Се­кре­тар РНБО А. Па­ру­бій за­явив, що кра­ї­на по­чи­нає про­це­сви­хо­ду з СНД. Не ми­ну­ло й дев’яти мі­ся­ців пі­сля то­го, і в пре­сі з’яви­ло­ся по­ві­дом­ле­н­ня, що 8 гру­дня 2014 ро­ку у Вер­хов­ній Ра­ді по­ча­ло­ся обго­во­ре­н­ня пи­та­н­ня ви­хо­ду. А да­лі — па­у­за. По­чув­ши та­ке, на­ші зна­йо­мі за­зви­чай плю­ю­ться. І ми ра­зом з ни­ми.

Зна­є­мо, яких зу­силь до­кла­дав, щоб пе­ре­ко­на­ти ко­лег-де­пу­та­тів, наш мі­ністр (1998—2000, 200532007) Б. Та­ра­сюк. Зна­є­мо, що ін­ший про­фе­сіо­нал-ди­пло­мат і прав­ник-між­на­ро­дник В. Василенко пі­дго­ту­вав об’єм­ний ана­лі­ти­чний до­ку­мент про СНД. Але, ма­буть, в одно­му про­ра­ху­вав­ся мудрий Во­ло­ди­мир Ан­дрі­йо­вич: лю­ди, до яких він апе­лю­вав, да­лі тре­тьої сто­рін­ки не чи­та­ють. А то й дру­гої...

Від­так спро­бу­є­мо сти­сло де­я­кі пов’яза­ні з СНД сте­ре­о­ти­пи з’ясу­ва­ти.

Ча­сто до­во­ди­ться чу­ти, ні­би­то при­пи­не­н­ня уча­сті в СНД мо­же зав­да­ти шко­ди до­го­вір­но-пра­во­вій ба­зі від­но­син Укра­ї­ни з ін­ши­ми кра­ї­на­ми-уча­сни­ка­ми.

Не мо­же. По-пер­ше, при­пи­не­н­ня уча­сті не озна­чає ав­то­ма­ти­чно­го ви­хо­ду з усіх до­го­во­рів. По-дру­ге, се­ред під­пи­са­них Укра­ї­ною з 1991 ро­ку ба­га­то­сто­рон­ніх до­ку­мен­тів зна­чну ча­сти­ну ста­нов­лять та­кі, що не по­тре­бу­ють ви­ко­на­н­ня (за­яви, де­кла­ра­ції, рі­ше­н­ня про ка­дро­ві при­зна­че­н­ня то­що), або ті, що вже ви­ко­на­ні. Збе­рі­га­ють акту­аль­ність ли­ше кіль­ка де­ся­тків ба­зо­вих угод, ко­жна з яких по­тре­бує ре­ві­зії. Три­ва­лий ча­с­при під­пи­сан­ні до­ку­мен­тів у рам­ках СНД Укра­ї­на ви­хо­ди­ла з то­го, що во­ни не су­пе­ре­чать її ін­те­ре­сам. Але та­ко­го кри­те- рію для під­пи­са­н­ня аб­со­лю­тно не до­сить. Сенс мо­жуть ма­ти ли­ше ті до­ку­мен­ти, які є ко­ри­сни­ми для Укра­ї­ни. Са­ме під цим ку­том зо­ру по­вин­на здій­сню­ва­ти­ся ре­ві­зія, яка му­сить вра­ху­ва­ти та­кож на­яв­ність дво­сто­рон­ніх угод (і в ра­зі не­об­хі­дно­сті іні­ці­ю­ва­ти їхнє укла­да­н­ня), а та­кож ба­га­то­сто­рон­ніх угод в ін­ших фор­ма­тах (ООН та її спе­ці­а­лі­зо­ва­ні ін­сти­ту­ти, Ра­да Єв­ро­пи то­що). По-тре­тє, фор­маль­на не­участь в СНД не є пе­ре­шко­дою для спів­ро­бі­тни­цтва. Як ві­до­мо (хо­ча, ма­буть, не всім), сьо­го­дні, крім 9 дер­жав-уча­сниць, до СНД вхо­дить один асо­ці­йо­ва­ний уча­сник — Тур­кме­ні­стан та дві кра­ї­ни-спо­сте­рі­га­чі — Мон­го­лія та Аф­га­ні­стан. У Мі­ждер­жав­ній ра­ді зі стан­дар­ти­за­ції, ме­тро­ло­гії та сер­ти­фі­ка­ції на пра­вах спо­сте­рі­га­чів участь бе­руть... Ве­ли­ко­бри­та­нія, Ли­тва, Поль­ща, Ту­реч­чи­на, Угор­щи­на, Че­хія, в Ре­гіо­наль­ній спів­дру­жно­сті в га­лу­зі зв’яз­ку — кра­ї­ни Бал­тії, Бол­га­рія та Фін­лян­дія, у Ра­ді із за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту дер­жав-уча­сниць СНД — за­лі­зни­чні адмі­ні­стра­ції тих же кра­їн Бал­тії, Бол­га­рії та Фін­лян­дії. Біль­ше то­го, збо­ри за­зна­че­них рад ін­ко­ли від­бу­ва­ю­ться за ме­жа­ми СНД. При­мі­ром, 52 за­сі­да­н­ня Ра­ди із за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту від­бу­ло­ся в трав­ні 2009 ро­ку в Юр­ма­лі. Ну са­мі ро­зу­мі­є­те: тра­вень, Юр­ма­ла, при­єм­не з ко­ри­сним.

За­зна­че­не фа­кти­чно є від­по­від­дю на ін­ше ймо­вір­не за­сте­ре­же­н­ня, а са­ме острах втра­ти­ти СНД як мо­жли­вий май­дан­чик для кон­та­ктів, ре­а­лі­за­ції на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів, до­не­се­н­ня то­чки зо­ру Укра­ї­ни то­що. Та­кі по­бо­ю­ва­н­ня та­кож не ви­три­му­ють кри­ти­ки. Щоб пе­ре­свід­чи­ти­ся в цьо­му, вар­то по­ста­ви­ти са­мим со­бі одне за­пи­та­н­ня і са­мим — але че­сно — на ньо­го від­по­ві­сти. Чи бу­ло ухва­ле­но в рам­ках т. зв. Спів­дру­жно­сті бо­дай одне рі­ше­н­ня, яке б від­по­від­а­ло на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам Укра­ї­ни і при цьо­му не збі­га­ло­ся з то­чкою зо­ру Крем­ля? Від­по­відь бу­де не­га­тив­ною. Укра­ї­на в кра­що­му ви­пад­ку не під­пи­су­ва­ла той чи ін­ший до­ку­мент, ча­сом утри­му­ва­ла­ся під час го­ло­су­ва­н­ня, але Мо­сква і кіль­ка її са­те­лі­тів завжди ви­гі­дний Крем­лю до­ку­мент під­пи­су­ва­ли і, нав­па­ки, іні­ці­а­ти­ви Укра­ї­ни галь­му­ва­ли.

На­скіль­ки нам ві­до­мо, сьо­го­дні Укра­ї­на не бе­ре уча­сті в са­мі­тах СНД, але й да­лі за­ли­ша­є­ться уча­сни­цею зі­брань де­ся­тків га­лу­зе­вих ор­га­нів ці­єї ор­га­ні­за­ції. В та­ко­му ра­зі по­ста­ють ціл­ком ло­гі­чні за­пи­та­н­ня: чи на­ма­га­ла­ся Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра Укра­ї­ни у Ко­ор­ди­на­цій­ній ра­ді ге­не­раль­них про­ку­ро­рів дер­жав-уча­сниць СНД до­мог­ти­ся екс­тра­ди­ції В. Яну­ко­ви­ча та йо­го по­плі­чни­ків? Чи роз­гля­да­ла з іні­ці­а­ти­ви Укра­ї­ни Ра­да ко­ман­ду­ю­чих при­кор­дон­ни­ми вій­ська­ми дер­жав-уча­сниць СНД пи­та­н­ня пе­ре­да­чі під кон­троль Укра­ї­ни її дер­жав­но­го кор­до­ну на тих ді­лян­ках, де сьо­го­дні ха­зяй­ну­ють за­охо­чу­ва­ні Ро­сі­єю банд­фор­му­ва­н­ня? Чи вно­си­ли пред­став­ни­ки Укра­ї­ни у зга­да­ній ра­ді та Ра­ді ке­рів­ни­ків ми­тних служб дер­жав-уча­сниць СНД ре­зо­лю­ції з за­су­дже­н­ням пра­кти­ки над­си­ла­н­ня т. зв. гу­ма­ні­тар­них кон­во­їв? А якщо не до­ма­га­ли­ся, не вно­си­ли, не роз­гля­да­ли, то що ми там ро­би­мо? На що ви­тра­ча­є­мо бю­дже­тні ко­шти?

Ще одне за­яло­же­не від­ма­га­н­ня пов’яза­не з тим, що при­пи­не­н­ня уча­сті в СНД на­чеб­то мо­же зав­да­ти шко­ди ін­те­ре­сам про­стих гро­ма­дян. Це ціл­ко­ви­та дур­ни­ця. СНД, як і Ра­дян­ський Со­юз, не ство­рю­ва­ла­ся в ін­те­ре­сах гро­ма­дян і ци­ми ін­те­ре­са­ми ні­ко­ли не ке­ру­ва­ла­ся. Тим, хто до­сі ба­чить Ро­сію чи то в аван­гар­ді сві­то­во­го про­ле­та­рі­а­ту, чи то в ролі обо­рон­ни­ці тру­дя­щих, спе­ці­аль­но по­ві­дом­ля­є­мо: сво­го ча­су РФ не під­пи­са­ла Уго­ду з пи­тань, пов’яза­них із відновленням прав де­пор­то­ва­них осіб, на­ціо­наль­них мен­шин і на­ро­дів (1992 р.) та Про­то­кол до неї (2003 р.), Уго­ду про вза­єм­ну до­по­мо­гу на ви­па­док ава­рій та ін­ших над­зви­чай­них си­ту­а­цій на еле­ктро­енер­ге­ти­чних об’єктах дер­жав-уча­сниць СНД (2002 р.), під­пи­са­ла, але за­яви­ла про на­мір не бра­ти уча­сті в Уго­ді про пер­шо­чер­го­ві за­хо­ди із за­хи­сту жертв зброй­них кон­флі­ктів (1993 р.), Уго­ді про дер­жав­ну со­ці­аль­ну до­по­мо­гу чле­нам сі­мей вій­сько­во­слу­жбов­ців, які за­ги­ну­ли в Аф­га­ні­ста­ні та ін­ших дер­жа­вах, де три­ва­ли бо­йо­ві дії (1993 р.), Уго­ді про со­ці­аль­ний за­хист і охо­ро­ну здо­ров?я гро­ма­дян, які за­зна­ли впли­ву ра­ді­а­ції вна­слі­док Чор­но­биль­ської та ін­ших ра­ді­а­цій­них ка­та­строф і ава­рій, а та­кож ядер­них ви­про­бу­вань (1994 р.), Уго­ді про вста­нов­ле­н­ня для уча­сни­ків Ве­ли­кої Ві­тчи­зня­ної вій­ни, тру­дів­ни­ків ти­лу во­єн­них літ і вдів за­ги­блих во­ї­нів до­да­тко­вих пільг і ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги з нагоди 50-річчя Пе­ре­мо­ги у Ве­ли­кій Ві­тчи­зня­ній вій­ні 1941—1945 ро­ків (1994 р.) та низ­ці ін­ших до­ку­мен­тів со­ці­аль­но­го спря­му­ва­н­ня.

На­то­мість СНД актив­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться РФ для ство­ре­н­ня т. зв. спіль­них куль­тур­но­го, осві­тян­сько­го та ін­ших шту­чних просторів гу­ма­ні­тар­но­го спря­му­ва­н­ня, ме­тою яких є збе­ре­же­н­ня впли­ву Мо­скви у но­вих не­за­ле­жних дер­жа­вах, їхня подаль­ша ру­си­фі­ка­ція, одер­жа­н­ня мовчазної згоди сві­то­во­го спів­то­ва­ри­ства на по­тра­кту­ва­н­ня цих дер­жав як сфе­ри ро­сій­ських ін­те­ре­сів.

За­ли­ша­ю­чись уча­сни­цею СНД, Укра­ї­на пі­ді­грує во­ро­го­ві, від­мо­вив­шись від та­кої уча­сті, зав­дає уда­ру йо­го пла­нам. Зро­зу­мі­ти це не­важ­ко, зна­чно важ­че під­по­ряд­ку­ва­ти вла­сні, в то­му чи­слі бі­зне­со­ві, ін­те­ре­си ін­те­ре­сам су­спіль­ства. Від­так пи­та­н­ня при­пи­не­н­ня уча­сті Укра­ї­ни в СНД має ста­ти своє­рі­дним ла­кму­со­вим па­пір­цем, те­стом для двох гі­лок укра­їн­ської вла­ди — за­ко­но­дав­чої та ви­ко­нав­чої. Бу­ти «тро­хи ва­гі­тни­ми» в та­ких пи­та­н­нях не­мо­жли­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.