У Бу­да­пе­шті осви­ста­ли прем’єра Ор­ба­на

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

У Бу­да­пе­шті в не­ді­лю під час свя­тко­вої про­мо­ви до Дня ре­во­лю­ції і бо­роть­би натовп осви­став прем’єр­мі­ні­стра Угор­щи­ни Віктора Ор­ба­на, ви­ма­га­ю­чи йо­го не­гай­ної від­став­ки. Між де­мон­стран­та­ми і при­хиль­ни­ка­ми уря­ду спа­ла­хну­ла сло­ве­сна су- пе­ре­чка, яка пе­ре­ро­сла в бій­ку. У про­ти­сто­я­н­ня до­ве­ло­ся втру­ти­ти­ся по­лі­цей­ським. Кіль­ка осіб по­стра­жда­ли. Як пе­ре­дає «Ра­діо Сво­бо­да», до рі­чни­ці на­ціо­наль­но-ви­зволь­ної ре­во­лю­ції 1848—1949 ро­ків угор­ська опо­зи­ція у не­ді­лю ор­га­ні­зу­ва­ла у цен­трі Бу­да­пе­шта кіль­ка акцій гро­ма­дян­ської не­по­ко­ри чи­сель­ні­стю по­над 10 тис. осіб. Про­те­сту­валь­ни­ки скандували «Ор­ба­не, за­би­рай­ся геть!», «Но­ва Угор­ська Ре­спу­блі­ка!», «До­сить фі­де­сів­ської облу­ди!» та ін. За про­ро­сій­ську по­лі­ти­ку опо- нен­ти на­зи­ва­ють Віктора Ор­ба­на «мо­лод­шим бра­том Пу­ті­на» і зви­ну­ва­чу­ють у се­ксот­стві. Єв­ро­со­юз кри­ти­кує чин­ний угор­ський уряд за згор­та­н­ня де­мо­кра­тії та ухва­ле­н­ня за­ко­нів, які су­пе­ре­чать нор­ма­тив­ним актам ЄС.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.