Ку­пи ме­не

Аме­ри­кан­ський не­і­гро­вий фільм «За­між за іно­зем­ця» на­справ­ді має ори­гі­наль­ну на­зву «Лю­би ме­не» (Love Me), яка, зві­сно, кра­ще від­би­ває суть то­го, що від­бу­ва­є­ться на екра­ні

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Аві­дбу­ва­є­ться ста­ра, як на­ша ци­ві­лі­за­ція, історія — при­го­ди homo sapiens, тоб­то лю­дей ро­зум­них — при­найм­ні на­чеб­то ро­зум­них, — які ви­рі­ши­ли під­по­ряд­ку­ва­ти свої жи­т­тя най­більш див­ній ін­сти­ту­ції з при­ду­ма­них ці­єю цивілізацією: шлю­бу.

Дійові осо­би — укра­їн­ські жін­ки та аме­ри­кан­ські чо­ло­ві­ки, які шу­ка­ють сво­го/свою пар­тне­ра/пар­тнер­ку че­рез по­се­ре­дни­цтво між­на­ро­дних шлю­бних агентств. Ре­жи­сер Джо­на­тан Нар­дуч­чі (жи­ве в Лос-Ан­дже­ле­сі, по­чи­нав із му­зи­чних ві­део та ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів, ро­бо­ти де­мон­стру­ва­ли­ся на кі­но­фе­сти­ва­лях у Рот­тер- да­мі, Клер­мон-Фер­ра­ні, Атлан­ті, «За­між за іно­зем­ця» — пов­но­ме­тра­жний дебют) ви­окрем­лює пів­дю­жи­ни чо­ло­ві­ків — 5 аме­ри­кан­ців і одно­го ав­стра­лій­ця — і від­сте­жує їхні спро­би зна­йти дру­жин у да­ле­кій і геть їм не­зна­йо­мій Укра­ї­ні. Сайт агент­ства — пла­тний, пла­ти­ти до­во­ди­ться не тіль­ки за роз­мі­ще­н­ня ого­ло­шень, а й за до­да­ван- ня фо­то­гра­фій, за від­прав­ку і на­віть за отри­ма­н­ня по­ві­дом­лень. Кан­ди­да­ти ку­пу­ють спе­ці­аль­ний тур і про­їжджа­ють кра­ї­ною, зу­пи­ня­ю­чись для спе­ці­аль­них ве­чі­рок, на яких і зна­йом­ля­ться з жін­ка­ми або зу­стрі­ча­ю­ться з ти­ми, з ким при­зна­чи­ли по­ба­че­н­ня на сай­ті. Нар­дуч­чі слі­дує за ге­ро­я­ми в Оде­су, Київ і Хер­сон, зні­має їх і вдо­ма.

За­га­лом, це са­мо­тні бі­лі чо­ло­ві­ки се­ре­дньо­го й лі­тньо­го ві­ку, або роз­лу­че­ні, або та­кі, що не спро­мо­гли­ся на­ла­го­ди­ти осо­би­сте жи­т­тя. Мо­ти­ва­ція в них більш- менш оче­ви­дна, а ось із жін­ка­ми зро­зумі­ло да­ле­ко не все — бо си­ту­а­цію по­ка­за­но пе­ре­ва­жно очи­ма чо­ло­ві­ків, у па­ра­ди­гмі тра­ди­цій­ної, па­трі­ар­халь­ної ро­ди­ни.

Із кіль­кох сю­же­тних лі­ній на сто від­со­тків бла­го­по­лу­чно — себ­то одру­же­н­ням і на­ро­дже­н­ням ди­ти­ни, яку ре­жи­сер і пред’яв­ляє у фі­на­лі — за­вер­шу­є­ться тіль­ки одна. Але це не так ці­ка­во, як те, на­скіль­ки рі­зно­ма­ні­тни­ми шля­ха­ми спів­ві­тчи­зни­ці дурять іно­зем­ців. Хтось ін­тен­сив­но ли­сту­є­ться на пла­тно­му сай­ті, яв­но отри­му­ю­чи ко­мі­сію за ко­жний лист і уни­ка­ю­чи фі­зи­чної зу­стрі­чі, на­то­мість як го­ре-кан­ди­дат ви­тра­чає ти­ся­чі до­ла­рів. Хтось ро­зі­грує ці­лу ви­ста­ву із за­лу­че­н­ням мі­лі­ціо­не­рів, щоб стру­си­ти з до­вір­ли­во­го же­ни­ха гро­ші в опла­ту при­ду­ма­но­го бор­гу. А хтось на­віть по­го­джу­є­ться на фаль­ши­ве ве­сі­л­ля, щоб тіль­ки зво­зи­ти ді­тей від по­пе­ре­дньо­го шлю­бу на Ба­лі.

А втім, опо­відь увін­чу­є­ться па­те­ти­чним ві­зу­аль­ним від­пу­ска­н­ням грі­хів усім — ма­лим і ста­рим, на­шим та іно­зем­цям, про­но­зам і пра­ве­дно обу­ре­ним — у дов­гій низ­ці фрон­таль­них порт­ре­тних пла­нів. З ба­га­то­го­ло­вої та ба­га­то­ша­ро­вої те­ми ре­жи­сер ви­до­був со­лод­ко-гір­ку, мов пли­тка шо­ко­ла­ду, кар­ти­ну, аван­тюр­ну ко­ме­дію з по­мір­ко­ва­но влу­чним гу­мо­ром і умов­но ща­сли­вим фі­на­лом. При­чин, які по­ро­джує шлю­бну емі­гра­цію або штов­ха­ють дів­чат уда­ва­ти­ся до ша­храй­ських трю­ків, цей фільм не за­чі­пає: тут ли­ше хро­ні­ки клу­бу са­мо­тніх сер­дець іме­ні Ці­ло­до­бо­во­го Ін­тер­не­ту, ні­чо­го біль­ше.

Не ве­ли­ке, але до­те­пне кі­но: усім по­трі­бна лю­бов і май­же всім по­трі­бні гро­ші. Нар­дуч­чі ви­рі­шив остан­нє сло­во ли­ши­ти та­ки за ко­ха­н­ням.

Ше­сте­ро нев­дах по­да­ли­ся до кра­ї­ни-нев­да­хи шу­ка­ти ща­стя. Мо­гло бу­ти й гірше.

Укра­їн­ські гля­да­чі змо­жуть по­ба­чи­ти «За­між за іно­зем­ця» в сто­ли­чних кі­но­те­а­трах «Київ» і «Кі­но­па­но­ра­ма», а та­кож у Льво­ві («Па­лац ми­стецтв», «Кі­но­па­лац-Ко­пер­ник», Lviv Film Centre), Дні­про­пе­тров­ську («Прав­да-Кі­но») і Хар­ко­ві («8 Ѕ»).

ФОТО З САЙТА LOVEMETHEDOCUMENTARY.COM

«ЗА­МІЖ ЗА ІНО­ЗЕМ­ЦЯ» — НЕ ВЕ­ЛИ­КЕ, АЛЕ ДО­ТЕ­ПНЕ КІ­НО: УСІМ ПО­ТРІ­БНА ЛЮ­БОВ І МАЙ­ЖЕ ВСІМ ПО­ТРІ­БНІ ГРО­ШІ. РЕ­ЖИ­СЕР ВИ­РІ­ШИВ ОСТАН­НЄ СЛО­ВО ЛИ­ШИ­ТИ ТА­КИ ЗА КО­ХА­Н­НЯМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.