Стій, хто іде!

29 бе­ре­зня на мі­кро­сце­ні ки­їв­сько­го те­а­тру-май­стер­ні «Су­зір’я» по­ка­жуть прем’єру «Бу­ди­нок на кор­до­ні»

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Ви­ста­ву по­ста­вив ре­жи­сер Ан­тон Ро­ма­нов (ви­му­ше­ний пе­ре­се­ле­нець із ане­ксо­ва­но­го Кри­му). Кі­но­по­вість кла­си­ка аб­сур­ду Сла­во­ми­ра Мро­же­ка бу­ла опу­блі­ко­ва­на ще 1967 р., але й ни­ні текст не втра­тив сво­єї акту­аль­но­сті, він на­віть на­був но­во­го змі­сту (ху­до­жній ке­рів­ник: про­е­кту Оле­ксій Ку­жель­ний). По­дії від­бу­ва­ю­ться у ча­си оку­па­ції та роз­по­ді­лу Поль­щі 1940-х. Ма­лень­ка ща­сли­ва ро­ди­на жи­ла сво­їм ти­хим жи­т­тям, але одно­го ра­зу у две­рі по­сту­ка­ли «ди­пло­ма­ти», і че­рез бу­ди­нок сім’ї про­ве­ли... кор­дон.

ФОТО НАДАНО ТЕ­А­ТРОМ «СУ­ЗІР’Я»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.