У Жи­то­ми­рі від­кри­ла­ся «Кім­на­та пам’яті Свя­то­сла­ва Рі­хте­ра»

Den (Ukrainian) - - Культура -

У му­зи­чній шко­лі №2 іме­ні Свя­то­сла­ва Рі­хте­ра від­кри­ла­ся єди­на в Укра­ї­ні ви­став­ко­ва екс­по­зи­ція « Кім­на­та пам’ яті Свя­то­сла­ва Рі­хте­ра». Подія при­уро­че­на до 100-річчя від дня на­ро­дже­н­ня все­сві­тньо ві­до­мо­го пі­а­ні­ста, по­ві­дом­ляє Music-review Ukraine. Роз­по­ча­ли­ся уро­чи­сто­сті зву­ча­н­ням Етю­да до-ді­ез-мі­нор Скря­бі­на, який Рі­хтер ви­ко­ну­вав на кон­цер­тах біль­ше 20 ра­зів. Ди­ре­ктор шко­ли Лю­дми­ла Ко­че­вен­ко роз­по­ві­ла про ідею ство­ре­н­ня Кім­на­ти пам’яті ви­да­тно­го ді­я­ча: « По­над 20 ро­ків зби­ра­ли до­ку­мен­ти і ма­те­рі­а­ли про жи­т­тя і твор­чість на­шо­го зна­ме­ни­то­го зем­ля­ка, осо­бли­во нас ці­ка­ви­ли по­дро­би­ці жи­то­мир­сько­го пе­рі­о­ду, який най­біль­ше пред­став­ле­ний у на­шій екс­по­зи­ції». У «Кім­на­ті» про­ве­ли екс­кур­сію для всіх ба­жа­ю­чих, що­би ближ­че по­зна­йо­ми­ти­ся з твор­чі­стю Свя­то­сла­ва Рі­хте­ра. Пі­сля екс­кур­сії в за­лі від­був­ся не­ве­ли­кий кон­церт, в яко­му взя­ли участь ви­хо­ван­ці шко­ли, ко­ли­шні її ви­пу­скни­ки та ор­кестр ви­кла­да­чів шко­ли. Зву­ча­ли тво­ри Ф. Шо­пе­на, С. Ра­хма­ні­но­ва, які впро­довж сво­єї кон­цер­тної ді­яль­но­сті грав Свя­то­слав Те­о­фі­ло­вич Рі­хтер. Від­кри­т­тя Кім­на­ти пам’ яті все­сві­тньо ві­до­мо­го пі­а­ні­ста у му­зи­чній шко­лі № 2 мі­ста Жи­то­ми­ра, яка на­зва­на йо­го ім’ям, — ли­ше по­ча­ток відзначення 100-річчя від дня на­ро­дже­н­ня Свя­то­сла­ва Рі­хте­ра. Апо­ге­єм усьо­го ком­пле­ксу юві­лей­них за­хо­дів ста­не про­ве­де­н­ня 18 — 20 бе­ре­зня Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю май­стрів ми­стецтв та кон­кур­су юних пі­а­ні­стів іме­ні Свя­то­сла­ва Рі­хте­ра на ба­тьків­щи­ні пі­а­ні­ста. В ці дні в Жи­то­ми­рі збе­ру­ться та­ла­но­ви­ті пі­а­ні­сти з усі­єї Укра­ї­ни та по­ва­жні іно­зем­ні го­сті.

ФОТО З АР­ХІ­ВУ МУ­ЗЕЮ

СВЯ­ТО­СЛАВ РІ­ХТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.