До юві­лею Дми­тра Гна­тю­ка по­ка­жуть чо­ти­ри опе­ри

Den (Ukrainian) - - Культура -

До юві­лею ви­да­тно­го укра­їн­сько­го спів­а­ка та опер­но­го ре­жи­се­ра, на­ро­дно­го ар­ти­ста Укра­ї­ни Дми­тра Гна­тю­ка На­ціо­наль­на опе­ра при­свя­чує три ви­ста­ви. На ми­ну­ло­му ти­жні по­ка­за­ли « Аї­ду » Дж. Вер­ді. 20 бе­ре­зня бу­де пред­став­ле­но « Се­віль­сько­го ци­руль­ни­ка » Дж. Рос­сі­ні ( ви­ста­ви у по­ста­нов­ках Д. Гна­тю­ка, які при­кра­ша­ють ре­пер­ту­ар те­а­тру), а 28 бе­ре­зня (у день на­ро­дже­н­ня Дми­тра Ми­хай­ло­ви­ча) про­лу­нає « Кар­мен » Ж. Бі­зе ( у цій опері співак по­тря­са­ю­че ви­ко­ну­вав пар­тію Еска­міль­йо). Дми­тра Гна­тю­ка, яко­му ви­пов­ни­ться 90 ро­ків, по пра­ву вва­жа­є­ться людиною-епо­хою, яка від­да­ла опер­но­му ми­сте­цтву по­над 60 ро­ків сво­го твор­чо­го жи­т­тя. Йо­го ім’я до­бре зна­не як в Укра­ї­ні, так і за кор­до­ном, а голос та актор­ський та­лант по­ло­ни­ли міль­йо­ни ша­ну­валь­ни­ків опе­ри та на­ро­дної пі­сні. Ни­ні Дми­тро Ми­хай­ло­вич ви­кла­дає сту­ден­там НМАУ ре­жи­сер­ську май­стер­ність. До ре­чі, у день юві­лею на сце­ні опер­ної сту­дії по­ка­жуть «За­по­рож­ця за Ду­на­ем» С. Гу­ла­ка-Ар­те­мов­сько­го (зна­ко­ву по­ста­нов­ку май­стра), по­ві­дом­ляє Те­тя­на ПО­ЛІ­ЩУК, «День»

ДМИ­ТРО ГНА­ТЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.