«Сім» — укра­їн­ська вер­сія сце­ні­чно­го про­чи­та­н­ня

Den (Ukrainian) - - Культура -

26 бе­ре­зня у при­мі­щен­ні На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Укра­ї­ни від­бу­де­ться прем’єра п’єси «Сім» (ре­жи­сер укра­їн­ської вер­сії — Оле­ксандр Кри­жа­нів­ський), про це по­ві­дом­ля­є­ться на facebook-сто­рін­ці по­дії. « Сім » жі­но­чих істо­рій ( Seven) — уні­каль­на до­ку­мен­таль­на п’ єса, що скла­да­є­ться з ін­терв’ ю се­ми акти­ві­сток, які бо­рю­ться за пра­ва жі­нок по всьо­му сві­ту. Са­ме їхні істо­рії жи­т­тя та бо­роть­би ста­ли дже­ре­лом на­тхне­н­ня: Фа­рі­да Азі­зі ( Аф­га­ні­стан), Інес Мак­кор­мак ( Пів­ні­чна Ір­лан­дія), Ма­ри­на Пі­скла­ко­ва- Пар­кер ( Ро­сія), Ана­бел­ла Де Ле­он ( Гва­те­ма­ла), Му­хтар Май ( Па­ки­стан), Му Со­куа (Кам­бо­джа) та Ха­фсат Абіо­ла (Ні­ге­рія). Фор­мат п’єси — сце­ні­чні чи­та­н­ня, які ви­ко­ну­ю­ться ви­да­тни­ми лю­дьми кра­ї­ни або мі­сце­во­сті, яка при­ймає «Сім». Сім жі­но­чих істо­рій роз­по­від­а­ють про бо­роть­бу з дис­кри­мі­на­ці­єю, до­ма­шнім насильством, се­ксу­аль­ним зну­ща­н­ням та по­ру­ше­н­ням прав жі­нок як у вла­сно­му жит­ті, так і в су­спіль­стві в ці­ло­му. П’єса ман­дру­ва­ла сві­том, бу­ла по­ка­за­на по­над 150 ра­зів у 35 кра­ї­нах. Зокре­ма чи­та­н­ня «Сім» ві­дбу­ли­ся в Єв­ро­пар­ла­мен­ті у Брюс­се­лі, на ба­зі НАТО (у ви­ко­нан­ні ге­не­ра­лів ко­ман­ду­ва­н­ня НАТО), а та­кож у Нью-Йор­ку за уча­стю оска­ро­но­сної актор­ки Ме­ріл Стріп, яка про­чи­та­ла роль Інес Мак­кор­мак. Ав­тор­ки п’ єси « Сім » : По­ла Сі­змар, Ке­трін Фі­лу, Гейл Крі­гел, Ке­рол К. Мек, Рут Мер­греф, Ан­на Ді­вір-Сміт та С’юзен Ян­ко­вітц. По­каз ви­ста­ви «Сім» в Укра­ї­ні від­бу­де­ться за спри­я­н­ня Швед­сько­го ін­сти­ту­ту, По­соль­ства Шве­ції в Укра­ї­ні та Між­на­ро­дно­го бла­го­дій­но­го фон­ду «Український жі­но­чий фонд».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.