За­по­ча­тко­ва­но но­ву про­гра­му до­ку­мен­таль­них філь­мів для ді­тей DOCU/ДІ­ТИ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цьо­го ро­ку в рам­ках XIІ Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю до­ку­мен­таль­но­го кі­но про пра­ва лю­ди­ни Docudays UA впер­ше бу­де пред­став­ле­но про­гра­му філь­мів для ді­тей DOCU/ДІ­ТИ, що де­мон­стру­ва­ти­му­ться 21 та 22 бе­ре­зня. Це до­бір­ка ко­ро­тко­го ме­тра і до­ку­мен­таль­ної ані­ма­ції для ді­тей від 8 ро­ків, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Про­гра­му роз­ді­ле­но на два бло­ки. По­ка­зи су­про­во­джу­ва­ти­му­ться обго­во­ре­н­ням із мо­де­ра­то­ром Іри­ною Зай­це­вою. У про­гра­мі DOCU/ ДІ­ТИ: фільм « По­чуй! » , го­лов­ний ге­рой яко­го — Трі­стан, йо­му 10 ро­ків, йо­го ба­тьки глу­хі, але він чує ціл­ком нор­маль­но; стрі­чка «Джо­ван­ні та ба­лет на во­ді » — отри­ма­ла спе­ці­аль­ний приз на остан­ньо­му Бер­лі­на­ле в се­кції Generation Kplus. У 10-рі­чно­го Джо­ван­ні є за­по­ві­тна мрія — ста­ти пер­шим хло­пчи­ком на чем­піо­на­ті з син­хрон­но­го пла­ва­н­ня в Ні­дер­лан­дах. Та­кож у про­гра­мі пред­став­лять до­ку­мен­таль­ну ані­ма­цію. Філь­ми для ді­тей не бу­дуть суб­ти­тру­ва­ти, як це тра­ди­цій­но від­бу­ва­є­ться зі стрі­чка­ми фе­сти­ва­лю, а озву­чать для більш комфортного пе­ре­гля­ду най­мен­шою ау­ди­то­рі­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.