Шев­чен­ко на ба­ри­ка­дах

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

В екс­по­зи­ції « Нав­ко­ло Шевченка» мо­жна по­ба­чи­ти два де­ся­тки ро­біт, ство­ре­них як ілю­стра­ції до спо­га­дів су­ча­сни­ків по­е­та, із су­про­від­ним текс­том кон­кре­тно за­фі­ксо­ва­ної істо­рії чи по­дії, а та­кож Ко­бзар у жит­ті на­сту­пних по­ко­лінь, зокре­ма ро­бо­та «Сер­гій Ні­го­ян чи­тає « Кав­каз » Шевченка». Ме­тою ви­став­ки, го­во­рить ав­тор, є спро­ба на­бли­зи­ти нас до Та­ра­са Шевченка, за­гли­би­тись у йо­го су­тність як лю­ди­ни, зро­зу­мі­ти мо­ти­ва­цію йо­го вчин­ків і, най­го­лов­ні­ше, пі­зна­ти йо­го по­стать без до­ми­слів, ви­крив­лень і рі­зно­ма­ні­тних іде­о­ло­гі­чних на­ша­ру­вань. «Шев­чен­ко діє на нас по­стій­но, — пе­ре­ко­на­ний Ва­ле­рій Ша­лен­ко. — У 1814 р. він народився, 1914- го роз­по­ча­ла­ся Пер­ша сві­то­ва вій­на, а ще че­рез 100 ро­ків — Май­дан».

15 бе­ре­зня у Па­ла­ці ми­стецтв (у кон­текс­ті дня на­ро­дже­н­ня Ко­бза­ря) роз­по­чав­ся про­ект Юрія Гна­тков­сько­го « Від­чу­ти Укра­ї­ну». Це ві­део­ін­ста­ля­ція, кон­це­пція якої — у про­по­зи­ції по­зна­йо­ми­ти­ся з су­ча­сною Укра­ї­ною, при­чо­му не тіль­ки ві­зу­аль­но, а й бу­кваль­но — на до­тик. За ба­жа­н­ням, мо­жна прой­ти цей шлях бо­со­ніж, і це один зі сп­осо­бів на­вер­ну­ти­ся до при­ро­ди чи від­чу­ти се­бе ди­ти­ною, яка ро­бить пер­ші кро­ки у жит­ті, нав­по­ма­цки про­су­ва­ю­чись да­лі й да­лі, отри­му­ю­чи но­ві вра­же­н­ня.

У ко­жно­му за­ку­тку «вір­ту­аль­но­го ла­бі­рин­ту » мо­жна по­ба­чи­ти ві­део з рі­зних ку- то­чків Укра­ї­ни: зйом­ки про­во­ди­ли у Кар­па­тах, Кри­му, на за­хо­ді і схо­ді. Ві­део­ряд су­про­во­джу­ва­ти­ме­ться ау­тен­ти­чни­ми на­ро­дни­ми пі­сня­ми, і в та­кий спо­сіб ав­то­ри про­е­кту пра­гну­ли від­тво­ри­ти пев­ний етні­чний код.

Основ­ний акцент екс­по­зи­ції — сим­во­лі­чність ста­ро­вин­них му­зи­чних і нстру­мен­тів та їх роль у са­моі ден­ти­фі­ка­ції укра­їн­ців у сві­ті, бо укра­їн­ська мо­ва, пі­сня та тра­ди­ції — « не­мов ни­тки, що зши­ва­ють ве­ли­ку ви­ши­ва­ну укра­їн­ську куль­ту­ру та етнос на­віть у най­скла­дні­ші ча­си ви­ни­ще­н­ня та за­не­па­ду » .

У ві­део­ма­те­рі­а­лах до про­е­кту ви­ко­ри­ста­но філь­ми фран­цузь­ко­го не­за­ле­жно­го ре­жи­се­ра Він­сен­та Му­на, які він зро­бив у пар­тнер­стві з Юрі­єм Гна­тков­ським, ман­дру­ю­чи Укра­ї­ною.

«Цьо­го­річ день на­ро­дже­н­ня Шевченка від­зна­чи­ли в умо­вах го­строї кри­зи і фа­кти­чно у ста­ні вій­ни — не ли­ше зброй­ної, а й ін­фор­ма­цій­но- іде­о­ло­гі­чної, — го­во­рять ав­то­ри про­е­кту. — Ме­та на­ших во­ро­гів — зни­ще­н­ня не ли­ше Укра­ї­ни як дер­жа­ви, а й укра­їн­ської куль­ту­ри. Істо­ри­чний до­свід показує: якщо за­гу­бле­ну дер­жав­ність із ча­сом мо­жна від­во­ю­ва­ти, то втра­та куль­тур­них цін­но­стей є не­зво­ро­тною. Ва­жли­вість прав­ди­во­го пі­зна­н­ня сво­єї куль­тур­ної спад­щи­ни є на­дзав­да­н­ням для ко­жно­го з нас».

Пі­сля Льво­ва цей арт-про­ект по­ве­зуть до Ні­меч­чи­ни.

У Львів­сько­му па­ла­ці ми­стецтв свої ро­бо­ти пред­став­ляє май­стер ві­тра­жних справ і ху­до­жник Ва­ле­рій Ша­лен­ко

ФОТО РО­МА­НА БАЛУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.