«ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1674 — Іва­на Са­мой­ло­ви­ча про­го­ло­ше­но геть­ма­ном Укра­ї­ни. Йо­го прав­лі­н­ня (до 1687 р.) по­зна­че­не змі­цне­н­ням впли­ву Мо­скви на те­ре­нах Ге­тьман­щи­ни. 1847 — народився Фе­дір Вовк, український етно­граф, ар­хе­о­лог та ан­тро­по­лог. По­мер у 1918 р. 1856 — народився Ми­хай­ло Вру­бель, зна­ме­ни­тий ро­сій­ський ху­до­жник сим­во­ліст поль­сько­го по­хо­дже­н­ня, ви­зна­чний май­стер аква­рель­но­го та олій­но­го жи­во­пи­су. По­мер у 1910 р. 1874 — народився Ав­гу­стин Волошин, ви­да­тний український гро­мад­ський ді­яч, свя­ще­ник, пре­зи­дент Кар­пат­ської Укра­ї­ни (1939 р.). По­мер у НКВД-стській в’язни­ці у 1945 ро­ці. Ге­рой Укра­ї­ни (по­смер­тно). 1917 — у Ки­є­ві ого­ло­ше­но про ство­ре­н­ня Цен­траль­ної Ра­ди, пер­шо­го пред­став­ни­цько­го по­лі­ти­чно­го ор­га­ну в но­ві­тній істо­рії Укра­ї­ни. Діяла до 29 кві­тня 1918 ро­ку. 1948 — під­пи­са­но Брюс­сель­ський вій­сько­вий со­юз за­хі­дно­єв­ро­пей­ських кра­їн, що транс­фор­му­вав­ся не­вдов­зі (5 кві­тня 1949 ро­ку) в НАТО. 1951 — Укра­їн­ська Повстанська Ар­мія за­кли­ка­ла США до­по­мог­ти у бо­роть­бі зі ста­лін­ським то­та­лі­тар­ним ре­жи­мом. За­клик за­ли­шив­ся без від­по­віді. 1959 — духовний лі­дер ті­бе­тців Да­лай- ла­ма пе­ре­брав­ся до Ін­дії пі­сля жор­сто­ко­го при­ду­ше­н­ня ан­ти­ко­му­ні­сти­чно­го ви­зволь­но­го пов­ста­н­ня в Ті­бе­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.