«У ме­не вдо­ма во­рог. Я маю йо­го ви­гна­ти...»

В Укра­ї­ні — дру­гий етап че­твер­тої хви­лі мо­бі­лі­за­ції. Май­же що­дня на Дон­бас їдуть вій­сько­ві ЗСУ і до­бро­воль­ці. Че­ка­є­мо з пе­ре­мо­гою!

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Дня­ми ки­я­ни про­ве­ли в зо­ну АТО бій­ців ба­таль­йо­нів « Січ » та «ОУН». Та­кож учо­ра, 17 бе­ре­зня, на пе­ре­до­ву ви­ру­ши­ла ро­та роз­від­ки ба­таль­йо­ну «Дон­бас». Пе­ред цим хло­пці про­йшли ви­шкіл на ба­зі На­ціо­наль­ної гвар­дії у Но­ви­хПе­трів­цях , де­я­кі на­вча­ли­ся в шко­лі мо­лод­ших сер­жан­тів у Зо­ло­че­ві.

Екс-ком­бат «Дон­ба­су», на­ро­дний де­пу­тат Се­мен Се­мен­чен­ко від­зна­чив, що за­раз у ба­таль­йон при­хо­дить біль­ше про­фе­сій­них вій­сько­вих , по­лі­пшу­є­ться ди­сци­плі­на. Де­пу­тат пе­ре­дав бій­цям без­пі­ло­тник від гро­ма­ди Чи­ка­го і за­ря­дний при­стрій для еле­ктрон-них при­ла­дів, що їхпо­да­ру­ва­ли укра­їн­ські на­у­ков­ці.

Гім­на­зи­сти з мі­ста Бо­яр­ка під Ки­є­вом чи­та­ли до­бро­воль­цям «Дон­ба­су» вір­ші й да­ру­ва­ли ма­люн­ки. Акти­ві­сти скандували: «Сла­ва Укра­ї­ні! Че­ка­є­мо з пе­ре­мо­гою!». «При­їха­ли з учня­ми по­ча­тко­вої шко­ли. Ді­ти сер­йо­зно го­ту­ва­ли­ся. Ми по­стій­но пи­ше­мо ли­сти і ма­лю­є­мо для вій­сько­вих, пе­ре­да­є­мо їм шо­ко­лад­ки, ме­ди­ка­мен­ти, а наш че­твер­тий клас ку­пу­вав бро­не­жи­ле­ти, — роз­по­від­ає вчи­тель гім­на- зії в Бо­яр­ці Оле­на Ла­зе­бник. — У тре­тьо­му кла­сі, де пра­цюю, двоє ба­тьків — уча­сни­ки АТО. На схо­ді во­ю­ють ба­га­то на­ши­хви­пу­скни­ків. То­му шко­ля­рі ро­зу­мі­ють, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, і їхне до­во­ди­ться вмов­ля­ти до­по­мог­ти вій­сько­вим».

Стрі­лець-са­ні­тар з по­зив­ним «По­ляк» їде на схід вдру­ге, в «Дон­ба­сі» він із трав­ня. Бо­єць ро­дом із До­не­цька, був со­ці­аль­ним пра­ців­ни­ком. «У ме­не вдо­ма во­рог. Я по­ви­нен йо­го ви­гна­ти, — ствер­джує «По­ляк». — Лю­дей зі схо­ду за­раз мен­ше, ніж у пер­шо­му на­бо­рі, але є бій­ці з то­го ж Лу­ган­ська. Про­тя­гом ро­ку в ба­таль­йо­ні ба­га­то по­ра­не­них, але все одно мо­лодь актив­но за­пи­су­є­ться до нас. Сам ви­йшов із-за Іло­вай­ська якраз пе­ред ото­че­н­ням. По­тім при ба­таль­йо­ні за­ймав­ся по­ра­не­ни­ми. То­чно вря­ту­вав двох, одно­го з них ра­зом із то­ва­ри­шем ви­не­сли з-під об­стрі­лу. Го­лов­не, ко­ли ря­ту­єш лю­ди­ну, ре­аль­но оці­ни­ти си­ту­а­цію нав­ко­ло».

Стар­ши­хбій­ців за­кли­ка­ли бе­рег­ти менш до­свід­че­нихх ло­пців. «Най­мо­лод­ший бо­єць у мо­є­му під­роз­ді­лі народився 1996 ро­ку, — роз­по­від­ає до­бро­во­лець «Дон­ба­су» Ру­слан. — Не без то­го, що ін­ко­ли до­во­ди­ться на­кри­ча­ти на мо­ло­дих. Але по­ти­ли­чни­ків не да­є­мо — ді­дів­щи­ни у нас не­має. Ін­ко­ли й мо­ло­ді да­ють стар­шим по­ра­ди». Сам Ру­слан із Кі­ро­во­гра­да, вдо­ма за­ймав­ся рі­зним: тор­гу­вав, укла­дав тро­ту­ар­ну пли­тку то­що. «Ме­ні не по­до­ба­є­ться на­ша вла­да, але не хо­чу в Укра­ї­ні ні­яко­го «рус­ско­го ми­ра». Тож пі­шов за­хи­ща­ти рі­дну зем­лю», — ка­же бо­єць.

Ма­хає вій­сько­вим на про­ща­н­ня 12-рі­чний Ан­тон, за­ку­та­ний у си­ньо­жов­тий пра­пор. Не­що­дав­но хло­пчик при­їхав із Мо­скви — брав участь у зма­га­н­ня­хіз на­стіль­но­го хо­кею. Ка­же, що в Ро­сії до йо­го ко­ман­ди ста­ви­ли­ся нор­маль­но. І до­дає: «Ду­же хви­лю­ю­ся за на­ши­хвій­сько­вих . Хо­чу, що­би всі по­вер­та­ли­ся жи­ви­ми й ні­хто не по­стра­ждав. Ці­єї вій­ни не по­вин­но бу­ти».

В Укра­ї­ні — дру­гий етап че­твер­тої хви­лі мо­бі­лі­за­ції. Май­же що­дня на Дон­бас їдуть вій­сько­ві ЗСУ і до­бро­воль­ці. Че­ка­є­мо з пе­ре­мо­гою!

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.