Про «осо­бли­вий по­ря­док» на Дон­ба­сі

На­ро­дний де­пу­тат: «Са­ме че­рез від­су­тність єди­ної та одно­зна­чної по­зи­ції вла­ди що­до за­хи­сту на­шої дер­жа­ви За­хід не хо­че бра­ти на се­бе ри­зи­ки»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

На­ро­дний де­пу­тат: «Са­ме че­рез від­су­тність єди­ної та одно­зна­чної по­зи­ції вла­ди що­до за­хи­сту на­шої дер­жа­ви За­хід не хо­че бра­ти на се­бе ри­зи­ки»

Все­ре­ди­ні ко­а­лі­ції з’яви­лись чер­го­ві роз­бі­жно­сті. Че­рез це учо­ра по­ча­ток пле­нар­но­го зсі­да­н­ня пе­ре­кла­дав­ся кіль­ка ра­зів. На мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ру, во­но так і не роз­по­ча­ло­ся. На цей раз при­во­дом ста­ли за­ко­но­про­е­кти Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка, які сто­су­ю­ться за­крі­пле­н­ня «осо­бли­во­го ста­ту­су» те­ри­то­рій «ДНР»»ЛНР», що зна­хо­дя­ться під кон­тро­лем те­ро­ри­стів та ро­сій­ських оку­пан­тів. У пер­шо­му по­да­но­му гла­вою дер­жа­ви про­е­кті по­ста­но­ви мі­сти­ться пе­ре­лік ра­йо­нів, міст, се­лищ і сіл До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, в яких за-про­ва­джу­є­ться «осо­бли­вий по­ря­док» мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня стро­ком на три ро­ки. Дру­гий до­ку­мент мі­стить змі­ни до стат­ті 10 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про осо­бли­вий по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в окре­мих ра­йо-нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей», в яко­му роз­пи­са­ні ме­ха­ні­зми, за­со­би та стан­дар­ти для про­ве­де­н­ня мі­сце­ви­хви­бо­рів на вста­нов­ле­ній те­ри­то­рії з «осо­бли­вим по­ряд­ком». Тре­тє пи­та­н­ня сто­су­ва­ло­ся звер­не­н­ня Укра­ї­ни до Ра­дбе­зу ООН та Ра­ди ЄС що­до роз­гор­та­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни між­на­ро­дної опе­ра­ції з під­три­ма­н­ня ми­ру і без­пе­ки.

Пов­ну під­трим­ку да­ним ініціативам про­го­ло­си­ли ли­ше дві фра­кції пар­ла­мен­ту — «На­ро­дний фронт» та «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка». Про­ти ви­сту­пи­ли «Ра­ди­каль­на пар­тія» і «Ба­тьків­щи­на», а «Са­мо­по­мо­чі» по­гля­ди де­пу­та­тів роз­ді­ли­лись. Як по­ді­лив­ся з «Днем» один із чле­нів фра­кції «НФ», у «Ра­ди­каль­ної пар­тії» є ба­жа­н­ня пе­ре­ді­ли­ти уряд, то­му «прин­ци­по­ва по­зи­ція» Оле­га Ля­шка про­ти за­ко­но­про­е­ктів Пре­зи­ден­та пов’яза­на са­ме із по­лі­ти­чни­ми тор­га­ми за де­кіль­ка мі­ні­стер­ськи­хпорт­фе­лів. Сам же Ля­шко у коментарі «Дню» за­явив, що «ці за­ко­ни є ле­га­лі­за­ці­єю ро­сій­ської оку­па­ції, ім­пле­мен­та­ція пла­ну Пу­ті­на що­до роз­чле­ну­ва­н­ня Укра­ї­ни. Ці те­ри­то­рії ма­ють отри­ма­ти не «осо­бли­вий ста­тус», а ста­тус оку­по­ва­ни­хте­ри­то­рій. І аль­тер­на­ти­ва для цьо­го одна — бо­ро­ти­ся та звіль­ня­ти їх».

«Я не сум­ні­ва­юсь, що якісь по­лі­ти­ки ко­ри­сту­ю­ться си­ту­а­ці­єю в пар­ла­мен­ті та тор­гу­ю­ться по цьо­му пи­тан­ню, — го­во­рить «Дню» на­ро­дний де­пу­тат від «Ба­тьків­щи­ни» Ігор Лу­цен­ко. — Про­те будь-який торг не по­ви­нен ма­ти мі­сце що­до та­кої над­зви­чай­но важ­кої про­бле­ми Я ж ні за яки­ху­мов не мо­жу го­ло­су­ва­ти за ці за­ко­ни, адже оче­ви­дно, що з Ро­сі­єю в будь-які по­ді­бні ігри гра­тись не мо­жна — це під­твер­джу­є­ться на­шим до­сві­дом. Цим ми ле­гі­ти­мі­зу­є­мо оку­па­цію під ви­гля­дом «осо­бли­во­го ста­ту­су» із роз­ме­жу­ва­н­ням те­ри­то­рій, від­да­чею їхна від­куп те­ро­ри­стам». Лу­цен­ко роз­по­від­ає: ра­ні­ше се­кре­тар РНБО Оле­ксандр Тур­чи­нов про­по­ну­вав ска­су­ва­ти «осо­бли­вий ста­тус» те­ри­то­рій на Дон­ба­сі, але по­тім кар­ди­наль­но змі­нив свою дум­ку, По­ро­шен­ко ж за­явив, що Мін­ські уго­ди не пра­цю­ють. «Все це свід­че­н­ня то­го, що мі­жна­ро­дна спіль­но­та на­ти­сну­ла на кіль­ко­хо­сіб в ке­рів­ни­цтві на­шої дер­жа­ви, щоб во­ни за­до­воль­ни­ли Ро­сію, — ро­бить ви­сно­вок де­пу­тат, — І аль­тер­на­ти­ва цьо­му — ви­ко­на­н­ня хо­ча б ба­зо­вих пун­ктів під­пи­са­них Мін­ськи­ху­год — при­пи­не­н­ня те­ро­ри­ста­ми во­гню, від­ве­де­н­ня зброї, обмін по­ло­не­ни­ми». На дум­ку чле­на «Ба­тьків­щи­ни», За­хо­ду по­трі­бно при­му­шу­ва­ти до цьо­го Ро­сію, по­си­лю­ю­чи сан­кції, озбро­ю­ю­чи укра­їн­ців і т.ін. «Але цьо­го ні­хто не ро­бить, і в цьо­му та­кож є про­ви­на пар­ла­мен­ту, який не мо­же ви­ро­би­ти кон­со­лі­до­ва­не рі­ше­н­ня на­віть у пи­тан­ні «осо­бли­во­го ста­ту­су». Са­ме че­рез від­су­тність єди­ної та одно­зна­чної по­зи­ції вла­ди що­до за­хи­сту на­шої дер­жа­ви За­хід не хо­че бра­ти на се­бе ри­зи­ки, до­по­ма­га­ю­чи нам збро­єю», — під­су­мо­вує Лу­цен­ко.

«Є дис­ку­сія, що вті­ле­н­ня цих за­ко­но­про-ектів ма­ло­ймо­вір­не, але я вва­жаю, що ми ма­є­мо прой­ти до кін­ця шля­хви­ко­на­н­ня мінсь-ких до­мов­ле­но­стей, — ді­ли­ться з «Днем» член фра­кції «БПП» Єгор Фір­сов. — Нас у цьо­му під­три­му­ють гео­по­лі­ти­чні важ­ко­ва­го­ви­ки — США, Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Ве­ли­ко­бри­та­нія. Ко­жен ро­зу­міє, що мін­ські домовленості не ви­ко­ну­ю­ться на всі 100%, так са­мо не­має 100% ві­ро­гі­дно­сті, що прийня­ті за­ко­ни бу­дуть ви­ко­ну­ва­тись. Кри­те­рій істи­ни — пра­кти­ка, і для ме­не, як для до­неч­ча­ни­на, основ­ний кри­те­рій ді­є­во­сті цих до­мов­ле­нос-тей — ко­ли я змо­жу без за­гроз жи­т­тю при­їха­ти в До­нецьк і так са­мо з ньо­го ви­їха­ти».

«Пе­ре­р­ви у Вер­хов­ній Ра­ді бу­ли ого­ло­ше­ні, щоб при­ве­сти фра­кції ко­а­лі­ції до яко­їсь спіль­ної то­чки зо­ру, — роз­по­від­ає «Дню» член фра­кції «На­ро­дний фронт» Дми­тро Тим­чук. — Але за ци­ми спо­ра­ми та тор­га­ми ду­же важ­ко зро­зу­мі­ти, де є по­зи­ція, а де шкур­ні ін­те­ре­си». Са­мі ж за­ко­но­про­е­кти де­пу­тат на­зи­ває не­о­дно­зна­чни­ми: «З одно­го бо­ку, на­да­н­ня «осо­бли­во­го ста­ту­су» ра­йо­нам Дон­ба­су ви­зна­ча­є­ться як про­гра­шне. Ду­же ве­ли­ка ча­сти­на укра­їн­сько­го су­спіль­ства ви­сту­пає за кар­ди­наль­не ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми та слаб­ко ві­рить, що те­ро­ри­сти ви­ко­ну­ва­ти­муть домовленості. Це не­без­під­став­на дум­ка, адже по­чи­на­ю­чи з ве­ре­сня ми ба­чи­мо, як те­ро­ри­сти по­ру­шу­ва­ли взя­ті зо­бов’яза­н­ня». «З ін­шо­го бо­ку, ми ба­чи­мо на­ла­што­ва­ність укра­їн­ської ви­ко­нав­чої вла­ди на мир­ний діа­лог і ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми в бу­дья­ко­му фор­ма­ті без кро­во­про­ли­т­тя, — про­дов­жує ко­ор­ди­на­тор «Ін­фор­ма­цій­но­го спро­ти­ву». — Якщо ми апе­лю­є­мо до під­трим­ки За­хо­ду, то там, зви­чай­но, по­пу­ляр­ним є са­ме мир­ний діа­лог». Пар­ла­мен­тар го­во­рить: «Ва­рі­ант із «осо­бли­вим по­ряд­ком са­мов­ря­ду­ва­н­ня» не є най­гір­шим, але в цьо­му ра­зі ду­же ба­га­то за­ле­жа­ти­ме від ви­ко­нав­чої вла­ди та її вмі­н­ня бу­ду­ва­ти дов­го­стро­ко­ві стра­те­гії що­до взя­т­тя си­ту­а­ції під свій кон­троль». «Про­те на­ша вла­да про­тя­гом всі­хро­ків не­за­ле­жно­сті діяла си­ту­а­тив­но без будь-яких­стра­те­гій, то­му во­на нав­ряд чи ви­ко­нає та­ке зав­да­н­ня, — ствер­джує Тим­чук. — Тож як мо­жна про­ве­сти мі­сце­ві ви­бо­ри, а ли­ше по­тім ви­ве­сти іно­зем­ні війська та взя­ти під кон­троль кор­дон? Ви­хо­дить, що Ро­сія про­ве­де на Дон­ба­сі ви­бо­ри, ана­ло­гі­чні псев­до­ре­фе­рен­ду­му в Кри­му, а якісь спо­сте­рі­га­чі бу­дуть ли­ше для га­ло­чки. А має бу­ти з то­чні­стю до нав­па­ки, але РФ на ці умо­ви не пі­де».

Як ді­ли­ться Тим­чук, він сам є при­бі­чни­ком си­ло­во­го ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми на Дон­ба­сі: «Ми ро­зу­мі­є­мо, які ці­лі ста­вить пе­ред со­бою Кремль. А ре­а­гу­ва­ти на вій­сько­ву агре­сію мо­жна тіль­ки си­лою. З ін­шо­го бо­ку, якщо на­да­ти цим те­ри­то­рі­ям ста­тус оку­по­ва­них, то будь-який ва­рі­ант спроб по­вер­ну­ти їх стає ма­ло­ймо­вір­ним — це фа­кти­чне ви­зна­н­ня вла­сно­го «При­дні­стров’я»». До ми­ро­твор­чо­го кон­тин­ген­ту Тим­чук та­кож ста­ви­ться ске­пти­чно: «Щоб про­ве­сти пов­но­цін­ну опе­ра­цію по роз­ді­лен­ню сто­рін, по­трі­бно мі­ні­мум 50 тис. ми­ро­твор­ців з важ­ким озбро­є­н­ням, авіа­ці­єю, РСЗО і ін. ООН та­ке не спро­мо­жна зро­би­ти, адже це бу­ла б най­біль­ша опе­ра­ція за її істо­рію. І на­віть Ро­сія не до­зво­лить її про­ве­сти. То­му во­ни мо­жуть як в Пів­ден­но­му Лі­ва­ні мо­ні­то­ри­ти си­ту­а­цію на де­мі­лі­та­ри­зо­ва­ній зо­ні, як це ро­бив UNIFIL».

Тож пе­ре­го­во­ри все­ре­ди­ні ко­а­лі­ції що­до го­ло­су­ва­н­ня за «осо­бли­вий ста­тус» Дон­ба­су про­дов­жу­ва­ли­ся до ве­чо­ра. Пі­зні­ше з’яви­лась ін­фор­ма­ція, що в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та від­бу­лась зу­стріч Пе­тра По­ро­шен­ка з го­ло­ва­ми фра­кцій пар­ла­мент­ської біль­шо­сті. Оче­ви­дно, пе­ре­го­во­ри між Гла­вою дер­жа­ви та де­пу­та­та­ми про­хо­ди­ли не так глад­ко, адже в цей же час на офі­цій­ній сто­рін­ці По­ро­шен­ка в Twitter з’яви­лось по­ві­дом­ле­н­ня: «Український Пар­ла­мент не­за­ле­жний від Пре­зи­ден­та, і він не­се по­лі­ти­чну від­по­від­аль­ність за рі­ше­н­ня, які він при­ймає!». Пі­зні­ше з’яви­лась ін­фор­ма­ція, що чле­ни ко­а­лі­ції до­ся­гли ком­про­мі­су. Від­так, Вер­хов­на Ра­да бу­де роз­гля­да­ти пре­зи­дент­ські до­ку­мен­ти що­до Дон­ба­су одно­ча­сно із про­е­ктом по­ста­но­ви про ви­зна­н­ня ча­сти­ни те­ри­то­рій Дон­ба­су оку­по­ва­ни­ми.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КОСАРЄВА

МО­МЕНТ КОН­СУЛЬ­ТА­ЦІЙ (НА ФОТО В ЦЕН­ТРІ — НА­РО­ДНИЙ ДЕ­ПУ­ТАТ ОЛЕ­КСІЙ ПО­РО­ШЕН­КО)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.