Ген­про­ку­ра­ту­ра ду­має над «се­кре­та­ми»

На­сту­пне за­сі­да­н­ня Апе­ля­цій­но­го су­ду що­до Пу­ка­ча від­бу­де­ться 20 кві­тня

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

Су­до­вий про­цес над Пу­ка­чем сьо­го­дні ко­ри­сту­є­ться зов­сім ін­шою ува­гою. І це — ма­лень­ка пе­ре­мо­га. Якщо ра­ні­ше на су-до­вих за­сі­данн яхжур­на­лі­стів мо­жна бу­ло пе­ре­ра­ху­ва­ти на паль­цях одні­єї ру­ки, то за­раз ситуація кар­ди­наль­но змі­ни­ла­ся. По­си­ле­н­ня гро­мад­ської ува­ги не мо­гло не впли­ну­ти на сам су­до­вий про­цес. Він став від­кри­тим, як мі­ні­мум на час під­го­тов­чої ста­дії до роз­гля­ду апе­ля­цій­ни хскарг по су­ті. На­ра­зі три­ває ста­дія, ко­ли за звер­не­н­ням су­ду, екс­пер­ти з пи­тань дер-жав­них та­єм­ниць з’ясо­ву­ють, чи є в ма­те­рі­а­лах спра­ви се­кре­ти. Чим за­пам’ята­ло­ся су­до­ве за­сі­да­н­ня від 17 бе­ре­зня?

По-пер­ше, тих, ко­го ви­ма­гав на по­пе­ре­дніх за­сі­да­н­нях по­тер­пі­лий Оле­ксій По­доль­ський — від­ве­сти з про­це­су пред­став­ни­ків дер­жав­но­го обви­ну­ва­че­н­ня Віктора Ло­ба­ча та Ро­ма­на Во­ло­ши­на, за­раз (по­пе­ре­дньо­го ра­зу суд від­мо­вив) ста­ло ре­аль­ні­стю за рі­ше­н­ням са­мої Ген­про­ку­ра­ту­ри. На вчо­ра­шнє за­сі­да­н­ня во­на де­ле­гу­ва­ла но­вих пред­став­ни­ків — Оле­га Тро­я­на, Сер­гія Яр­мо­лен­ка та Сер­гія Здра­ка. «Це ре­зуль­тат жур­на­ліст­ської ува­ги до ці­єї спра­ви та гро­мад­сько­го ти­ску», — за­явив під час за­сі­да­н­ня По­доль­ський.

По-дру­ге, на за­сі­дан­ні був від­су­тній пред­став­ник По­доль­сько­го — Оле­ксандр Єлья­шке­вич. «Він зна­хо­ди­ться в США, — по­ві­до­мив По­доль­ський. — Ра­зом із мо­ї­ми аме­ри­кан­ськи­ми адво­ка­та­ми во­ни ін­фор­му­ють Гель­сін­ську ко­мі­сію при Кон­гре­сі США, яка дав­но кон­тро­лює ре­зо­нан­сні спра­ви в Укра­ї­ні, про те, що від­бу­ва­є­ться в ци­х­спра­вах— як по­во­дять се­бе пра­во­охо­рон­ні стру­кту­ри, як про­хо­дить су­до­вий в Апе­ля­цій­но- му су­ді. На на­сту­пно­му за­сі­да­н­ня Єлья­шке­вич вже бу­де на су­ді».

А да­лі роз­по­ча­ла­ся «сло­ве­сна ду­ель» між го­ло­ву­ю­чим в су­ді Сте­па­ном Гла­ді­єм і Оле­ксі­єм По­доль­ським. Остан­ній зро­бив за­яву про те, що сен­са­цій­ні ви­слов­лю­ва­н­ня Оле­ксія Пу­ка­ча (екс-ге­не­рал зви­ну­ва­чу­ю­ться у вбив­стві жур­на­лі­ста Ге­ор­гія Гон­га­дзе та ви­кра­ден­ні і по­бит­ті гро­мад­сько­го ді­я­ча Оле­ксія По­доль­сько­го) про шан­таж і по­гро­зи йо­му з бо­ку суд­ді Пе­чер­сько­го су­ду Ан­дрія Мель­ни­ка, пред­став­ни­ків Ген­про­ку­ра­ту­ри, пред­став­ни­ці Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе в су­ді — Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко, які він зро­бив на по­пе­ре­дніх за­сі­да­н­нях, по су­ті за­ли­ши­ли­ся без ува­ги. «Ми (звер­тав­ся мій пред­став­ник Ві­та­лій Купрій) отри­ма­ли від­по­відь від за­сту­пни­ка ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Оле­ксія Ба­ган­ця про те, що не­має під­став роз­слі­ду­ва­ти ці за­яви. А чо­му ви не кон­тро­лю­є­те звер­не­н­ня су­ду на під­ста­ві мо­го кло­по­та­н­ня з цьо­го ж при­во­ду? Чи є у вас від­по­відь? Чо­му ви нас не ін­фор­му­є­те?», — го­во­рив По­доль­ський.

«Від­по­відь з Ген­про­ку­ра­ту­ри нам не над­хо­ди­ла», — від­ре­а­гу­вав Сте­пан Гла­дій. Але бу­кваль­но че­рез кіль­ка хви­лин, при­су­тні пред­став­ни­ки ГПУ на­да­ли су­ду ще одне рі­ше­н­ня Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, в яко­му та­кож мо­ва йде про від­су­тність під­став роз­слі­ду­ва­ти за­яву.

«То­ді я ви­ма­гаю пе­ре­не­сти за­сі­да­н­ня су­ду, — про­дов­жив по­тер­пі­лий По­доль­ський. — По­ки ми не з’ясу­є­мо, що ві­дбу­ва­ло­ся в Пе­чер­сько­му су­ді, ми не мо­же­мо роз­гля­да­ти апе­ля­ції в цьо­му су­ді, адже там ко­ї­ли­ся зло­чи­ни».

Про­те суд­дів­ська ко­ле­гія пе­ре­йшла до на­сту­пно­го пи­та­н­ня, по­ві­до­мив­ши, що до су­ду на­ді­йшли від­по­віді від СБУ та МВС з при­во­ду на­яв­но­сті чи від­су­тно­сті в ма­те­рі­а­лах спра­ви гри­фу «се­кре­тно». У від­по­віді СБУ за­зна­ча­є­ться, що в їхніх ма­те­рі­а­лах не­має дер­жав­ної та­єм­ни­ці, від­по­від­но від­кри­тий роз­гляд скар­ги не за­шко­дить дер­жав­ним ін­те­ре­сам Укра­ї­ни. У МВС за­зна­чи­ли, що роз­се­кре­ти­ли біль­шу ча­сти­ну ма­те­рі­а­лів, а мен­ша ча­сти­на — не під­ля­гає роз­се­кре­чен­ню. В свою чер­гу, Ген­про­ку­ра­ту­рі для від­по­віді по­трі­бен ще час.

Вра­хо­ву­ю­чи та­кий пе­ре­біг по­дій суд ви­рі­шив пе­ре­не­сти за­сі­да­н­ня су­ду на 11.00 — 20 кві­тня.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.