Петр КОЛАРЖ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.project-syndicate.org)

че­ський ди­пло­мат і ра­дник пре­зи­ден­та Ва­цла­ва Га­ве­ла, один із 130 че­ських і сло­ва­цьких ін­те­ле­кту­а­лів, які на­пи­са­ли від­кри­то­го ли­ста ке­рів­ни­кам ЄС, а та­кож пре­зи­ден­там США, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Фран­ції та Ні­меч­чи­ни із за­кли­ком не по­вто­ри­ти «мюн­хен­ський до­го­вір» 1938 ро­ку:

Вій­на в Єв­ро­пі вже три­ває. Її нав­ряд чи вда­сться зу­пи­ни­ти по­став­ка­ми пе­рев’ язу­валь­но­го ма­те­рі­а­лу і ковдр Укра­ї­ні, яка за­зна­ла на­па­ду, а та­кож без­пе­рерв­ни­ми по­сту­пка­ми без­жа­лі­сно­му і ци­ні­чно­му агре­со­ру. Чи до­зво­лить де­мо­кра­ти­чний світ, щоб Укра­ї­на сте­кла кров’ю, а агре­сор і да­лі роз­ши­рю­вав агре­сію — це рі­ше­н­ня у ва­ших ру­ках і історія бу­де су­ди­ти вас

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.