За мир і ці­лі­сність Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

мо­ли­ти­му­ться під час Хре­сної До­ро­ги у Тер­но­по­лі

«До­дай нам жи­вої ві­ри, Го­спо­ди! » . Ці ряд­ки з Єван­ге­лія від Свя­то­го Лу­ки бу­дуть га­слом цьо­го­рі­чної Хре­сної До­ро­ги в Тер­но­по­лі. Мо­ли­тов­на хо­да роз­по­чне­ться о 16- й го­ди­ні в не­ді­лю, 29 бе­ре­зня від Ар­хи-ка­те­драль­но­го со­бо­ру Не­по­ро­чно­го За­ча­т­тя Пре­свя­тої Ді­ви Ма­рії ( УГКЦ). На Те­а­траль­но­му май­да­ні бу­де вста­нов­ле­но сві­тли­ни Ге­ро­їв, які за­ги­ну­ли під час тра­гі­чни­хпо­дій на Май­да­ні та в зо­ні АТО. Очо­лить Хре­сний хід Архієпископ і Ми­тро­по­лит Тер­но­піль­сько-Збо­рів­ський, кир Ва­си­лій Се­ме­нюк. «Я за­кли­каю всі­хжи­те­лів на­шо­го пре­кра­сно­го мі­ста Тер­но­по­ля взя­ти участь у Хре­сно­му хо­ді не­за­ле­жно від на­ціо­наль­но­сті, ві­ро­спо­віда­н­ня, кон­фе­сії. Ми по­вин­ні об’ єд­на­ти­ся для одні­єї ме­ти: мо­ли­ти­ся за мир, спо­кій і ці­лі­сність Укра­ї­ни. Не­хай Бог бла­го­сло­вить нас в цей Хре­сний хід, не­хай Бог бла­го­сло­вить Укра­ї­ну. Не­хай Бог бла­го­сло­вить, що­би був мир і спо­кій у нас», — на­го­ло­сив Ви­со­ко­пре­о­свя­щен­ні­ший вла­ди­ка Ва­си­лій під час пре­скон­фе­рен­ції, що від­бу­ла­ся 17- го бе­ре­зня в Тер­но­піль­сько-Збо­рів­ській Єпар­хії Укра­їн­ської Гре­ко- Ка­то­ли­цької Церкви.

Го­ло­ва ко­мі­сії у спра­вах мо­ло­ді Тер­но­піль­сько- Збо­рів­ської Ар­хи­є­пар­хії, отець Орест Пав­лі­ський роз­по­вів жур­на­лі­стам, що Хресна До­ро­га дасть мо­жли­вість не тіль­ки вша­ну­ва­ти Го­спо­да в ці скор­бо­тні дні Ве­ли­ко­го По­сту, а й ще раз пе­ре­жи­ти тра­гі­чні по­дії, які від­бу­ва­ю­ться за­раз в Укра­ї­ні. «У цій Хре­сній До­ро­зі бу­де при­су­тня по­стать На­дії Сав­чен­ко, во­ї­ни, які по­кла­ли своє жи­т­тя за Укра­ї­ну, в цій Хре­сній До­ро­зі ко­жна ма­ма, яка від­да­ла сво­го си­на так, як Пре­свя­та Ді­ва Ма­рія від­да­ла за спа­сі­н­ня ко­жно­го з нас Ісу­са Хри­ста. Адже ма­ма укра­їн­ська сьо­го­дні від­дає свою ди­ти­ну — най­до­рож­че. Від­дає то­го, ко­го ви­хо­ва­ла, лю­би­ла, за Укра­ї­ну, за її до­лю, за її кра­ще май­бу­тнє, за нас з ва­ми » , — за­зна­чив отець Орест Пав­лі­ський. У Хре­сно­му хо­ді ві­зьмуть участь рі­дні за­ги­блих. Во­ни не­сти­муть хрест. Як по­ві­до­мив Ар­хи­єпис­коп і Ми­тро­по­лит Тер­но­піль­сько-Збо­рів­ський, кир Ва­си­лій Се­ме­нюк, та­кож до Хре­сної До­ро­ги у Тер­но­по­лі при­єд­на­ю­ться па­лом­ни­ки з Ки­є­ва, які що­ро­ку у Ве­ли­кий Піст при­бу­ва­ють на про­щу до Зар­ва­ни­ці. Із се­ла За­здрість Те­ре­бов­лянсь-ко­го ра­йо­ну — ма­лої ба­тьків­щи­ни Па­трі­ар­ха УГКЦ Йо­си­па Слі­по­го во­ни ідуть до одні­єї з най­біль­ших Свя­тинь пла­не­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.