У по­да­ру­нок — кар­ти­на... з від­стрі­ля­них гільз

Де­ле­га­ція від Лу­цька при­ве­зла у Вол­но­ва­ху до­по­мо­гу від во­ли­нян

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Обла­сний центр Во­ли­ні ще до­не­дав­на мав ба­га­то міст-пар­тне­рів у різ-ни­хкра­ї­на­хсві­ту, про­те не в Укра­ї­ні. Ситуація на схо­ді Укра­ї­ни зму­си­ла по­ду­ма­ти про те, що тре­ба бу­ло ро­би­ти зна­чно ра­ні­ше, аби Укра­ї­на справ­ді бу­ла єди­ною. Вол­но­ва­ху ви­бра­ли для пар­тнер­ства ще й то­му, що під цим мі­стом у трав­ні за­ги­ну­ли во­ли­ня­ни, бій­ці 51- ї бри­га­ди... Але ме­шкан­ці мі­ста до­по­ма­га­ли ря­ту­ва­ти по-ра­не­ни­хво­ли­нян. Хри­сти­ян­ські цін­но­сті жи­т­тя ма­ють ста­ти ви­зна­чаль­ни­ми у на­ши­хві­дно­си­нах . Спо­ча­тку у Лу­цьку по­бу­ва­ла де­ле­га­ція із Вол­но­ва­хи, бу­ло під­пи­са­но ме­мо­ран­дум про пар­тнер­ство. Щой­но де­ле­га­ція із Лу­цька по­вер­ну­ла­ся з Вол­но­ва­хи. Як ка­же лу­цький мі­ський го­ло­ва Ми­ко­ла Ро­ма­нюк, хо- ті­ло­ся на вла­сні очі по­ба­чи­ти, як жи­ве мі­сто на лі­нії фрон­ту, ви­рі­ши­ти, чим лу­ча­ни мо­жуть до­по­мог­ти.

У Вол­но­ва­ху лу­ча­ни при­ве­зли про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, по­стіль­ну бі­ли­зну, но­ві ігра­шки для ді­тей. Зу­стрі­ли­ся лу­ча­ни і з мі­сце­ви­ми во­лон­те­ра­ми, від яки­хо­три­ма­ли у по­да­ру­нок кар­ти­ну з від­стрі-ля­них­гільз. Ми­ко­ла Ро­ма­нюк від­зна­чив, що жи­те­лі Вол­но­ва­хи на­ла­што­ва­ні па­трі­о­ти­чно. Во­ни хо­чуть, щоб на­ша кра­ї­на бу­ла єди­ною і якнай­швид­ше на­став спо­кій. Мі­сце­ві ме­шкан­ці ра­до ві­та­ють укра­їн­ських вій­сько­вих та спри­йма­ють їхяк за­хи­сни­ків. Остан­нім ча­сом ба­га­то ме­шкан­ців До­неч­чи­ни змі­ни­ли свій по­гляд що­до се­па­ра­ти­стів та їхна­мі­рів. На Ве­ли­ко­дні свя­та у Луцьк при­їдуть 60 ді­тей із Вол­но­ва­хи, а пі­зні­ше їх­при­ймуть на Во­ли­ні й на лі­тнє оздо­ров­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.