У Тер­но­по­лі во­лон­те­ри зби­ра­ють ко­шти на план­ше­ти для во­ї­нів АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ГУГУШВІЛІ, Тер­но­піль

Тер­но­піль­ські во­лон­те­ри хо­чуть ку­пи­ти бій­цям АТО план­ше­ти, які по­трі­бні вій­сько­вим для за­ван­та­же­н­ня карт мі­сце­во­сті. «Ки­їв­ські во­лон­те­ри обі­ця­ють вста­но­ви­ти на ці план­ше­ти від­по­від­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня. Що­до по­тре­би та­ки­хтех - ні­чни­хза­со­бів нам роз­по­ві­ли бій­ці 128-ї бри­га­ди та Нац­гвар­дії. Ми пи­са­ли ли­сти-звер­не­н­ня до чи­нов­ни­ків, до під­при­єм­ців, че­ка­є­мо на від­по­віді. Пла­ну­є­мо при­дба­ти план­ше­ти на ко­шти від ви­тор­гу на яр­мар­ках. Не йде­ться про ма­со­ве за­без­пе­че­н­ня вій­сько­вих план­ше­та­ми. За­без­пе­че­н­ня бу­де йти з роз­ра­хун­ку один план­шет на пев­ну гру­пу осіб для ви­ко­на­н­ня вій­сько­вих зав­дань, тоб­то ним ко­ри­сту­ва­ти­му­ться ті, хто, на­при­клад, іде в роз­від­ку», — роз­по­від­ає «Дню» прес-се­кре­тар ГО «Ав­то­май­дан Тер­но­піль» На­та­лія Гре­сько.

На да­но­му ета­пі во­лон­те­ри пла­ну­ють за­без­пе­чи­ти план­ше­та­ми бій­ців 128- ї бри­га­ди. Кон­та­ктна ін­фор­ма­ція акти­ві­стів — на сай­ті avtomaidan. te.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.