Єв­ро­пей­ська по­лі­ти­ка «за­про­шує» Пу­ті­на в Ма­рі­у­поль

Екс­пер­ти «Дня» — про па­ра­докс Мін­ських до­мов­ле­но­стей

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ві­зит Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка до Бер­лі­на 16 бе­ре­зня і пе­ре­го­во­ри з ви­щим ке­рів­ни­цтвом Ні­меч­чи­ни кан­цле­ром Ан­ге­лою Мер­кель та пре­зи­ден­том Йо­а­хі­мом Ґа­у­ком мав рад­ше сим­во­лі­чне ніж пра­кти­чне зна­че­н­ня для по­кла­де­н­ня краю ро­сій­ській агре­сії на Дон­ба­сі.

Як від­зна­чив ке­рів­ник укра­їн­ської ре­да­кції Deutsche Welle Бернд Йо­ганн, за­про­сив­ши По­ро­шен­ка у день рі­чни­ці ане­ксії Кри­му, Ні­меч­чи­на про­де­мон­стру­ва­ла, що не за­бу­ла про цю про­бле­му. Справ­ді, під час спіль­но­го бри­фін­гу з Пре­зи­ден­том Пе­тром По­ро­шен­ком Мер­кель за­зна­чи­ла, що Ні­меч­чи­на не ви­знає ане­ксію Кри­му з бо­ку Ро­сії, бо у та­кий спо­сіб по­став­ле­но під пи­та­н­ня мир­ний по­ря­док у Єв­ро­пі. «Я хо­чу ще раз на­го­ло­си­ти, що ми про це не за­бу­де­мо», — ска­за­ла кан­цлер­ка. З то­чки зо­ру кра­їн За­хо­ду, так зва­ний ре­фе­рен­дум про при­єд­на­н­ня Крим­сько­го пів­остро­ву до РФ бу­ло про­ве­де­но рік то­му з по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва.

Мер­кель і Ґа­ук да­ли зро­зу­мі­ти укра­їн­сько­му Пре­зи­ден­ту, що дії Ро­сії у Кри­му ні­ко­ли не бу­дуть ви­зна­ні Ні­меч­чи­ною. Адже це бу­ло уда­ром по не­за­ле­жній дер­жа­ві, що су­пе­ре­чить мі­жна­ро­дно­му пра­ву. Однак ані По­ро­шен­ко, ані ні­ме­цький уряд не ма­ють пла­ну, як у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му по­вер­ну­ти Крим Укра­ї­ні, — на­го­ло­сив Йо­ганн.

І тут сим­во­лізм ци­хпе­ре­го­во­рів у Бер­лі­ні в рі­чни­цю ане­ксії Кри­му зі­ткнув­ся з су­ро­вою ре­аль­ні­стю: не­ба­жа­н­ням Єв­ро­пи по­си­лю­ва­ти сан­кції про­ти Ро­сії та під­три­му­ва­них нею се­па­ра­ти­стів, які на про­ти­ва­гу Укра­ї­ні не ви­ко­ну­ють Мін­ські домовленості.

А По­ро­шен­ко як раз і ви­сло­вив у Бер­лі­ні спо­ді­ва­н­ня, що на са­мі­ті ЄС цьо­го ти­жня (19—20 бе­ре­зня) бу­де ви­рі­ше­но, що у ра­зі не­до­три­ма­н­ня умов пе­ре­мир’я, єв­ро­пей­ські кра­ї­ни по­си­лять сан­кції про­ти Ро­сії.

У від­по­відь на це Мер­кель за­яви­ла під час спіль­но­го бри­фін­гу з пре­зи­ден­том Пе­тром По­ро­шен­ком, що сан­кції Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу про­ти Ро­сії бу­дуть обго­во­рю­ва­ти­ся у бе­ре­зні, але рі­ше­н­ня про їхмо­жли­ве по­си­ле­н­ня мо­же бу­ти прийня­те не ра­ні­ше червня. « Сан­кції пов’ яза­ні з ви­ко­на­н­ням мін­ських угод. У бе­ре­зні не при­йма­ти­ме­ться юри­ди­чне рі­ше­н­ня (про по­си­ле­н­ня сан­кцій), а ли­ше бу­де про­ве­де­не по­лі­ти­чне обго­во­ре­н­ня. Якщо уго­ди не бу­дуть ви­ко­на­ні, юри­ди­чне рі­ше­н­ня при­йма­ти­ме­ться, мо­жли­во, у черв­ні » , — ци­тує Reuters сло­ва кан­цле­ра.

Про без­си­л­ля ЄС і, зокре­ма Ні­меч­чи­ни, свід­чить і те, що за­про­по­но­ва­ний Бер­лі­ном ме­ха­нізм ве­ри­фі­ка­ції від­ве­де­н­ня важ­кої ар­ти­ле­рії не пра­цює. Се­па­ра­ти­сти про­сто не пу­ска­ють на свою те­ри­то­рію спо­сте­рі­га­чів ОБСЄ. І яка від­по­відь на це з бо­ку Ні­меч­чи­ни ні­яка, а це одна з умов Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

Фа­кти­чно в обмін на зо­бов’яза­н­ня Укра­ї­ни ви­ко­ну­ва­ти Мін­ські домовленості Бер­лін по­обі­цяв ли­ше фі­нан­со­ву та еко­но­мі­чну під­трим­ку і то за умо­ви про­ве­де­н­ня Ки­є­вом дав­но обі­ця­ни­хре­форм у сфе­рі бо­роть­би з ко­ру­пці­єю та ре­фор­му­ва­н­ня су­до­вої си­сте­ми.

« День » звер­нув­ся до укра­їн­ськи­хі за­ру­бі­жних екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів По­ро­шен­ка і Мер­кель і їхньо­го впли­ву на по­лі­ти­ку Пу­ті­на.

«МИ ЗА­СТРЯ­ГЛИ З ПО­ЛІ­ТИ­КОЮ, ЯКА НЕ ПРА­ЦЮЄ І ЯКА НЕ СТРИМУЄ ПУ­ТІ­НА»

Едвард ЛУ­КАС, стар­ший ві­це-пре­зи­дент Цен­тру ана­лі­зу єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки. Ав­тор книж­ки «Но­ва хо­ло­дна вій­на: як Кремль по­гро­жує Ро­сії та За­хо­ду», Лон­дон:

— Па­ра­докс полягає в то­му, що обоє — Мер­кель і По­ро­шен­ко — зго­дні, що не­має ні­якої аль­тер­на­ти­ви Мін­ським до­мов­ле­но­стям. І во­дно­час во­ни обоє по­го­джу­ю­ться, що Мін­ські домовленості не пра­цю­ють. Та­ким чи­ном, ми за­стря­гли з по­лі­ти­кою, яка не пра­цює і яка не стримує Пу­ті­на. Від­так ціл­ком ві­ро­гі­дно, що він від­чу­ває, що мо­же про­дов­жу­ва­ти де­ста­бі­лі­зу­ва­ти Укра­ї­ну. Ми, як і ра­ні­ше, да­ле­ко від сер­йо­зних сан­кцій, Мер­кель не хо­че обі­ця­ти то­го, що во­на не мо­же ви­ко­на­ти, — і во­на знає, що ба­га­то єв­ро­пей­ських кра­їн хо­чуть пом’якши­ти сан­кції, щоб ви­на­го­ро­ди­ти Ро­сію за «при­пи­не­н­ня во­гню», а не по­си­лю­ва­ти їх.

«ВИ­ДНО, ЩО В ЄС У ПИ­ТАН­НІ САН­КЦІЙ НЕ­МАЄ ЄД­НО­СТІ»

Гер­хард ҐНАУК, ко­ре­спон­дент га­зе­ти Die Welt у Вар­ша­ві:

— «Ме­сидж» в ні­ме­цьких ЗМІ про ві­зит По­ро­шен­ка ви­йшов та­ким: Пре­зи­дент у ін­терв’ю га­зе­ті Bild ска­зав, що Мін­ська уго­да «не пра­цює» і во­на це — «на­дія, а не ре­аль­ність».

А ін­ша ча­сти­на ме­си­джу — що Мер­кель під час три­ва­лої роз­мо­ви вер­ну­ла По­ро­шен­ка на шлях ві­ри в ці домовленості.

Роз­бі­жно­сті бу­ли оче­ви­дни­ми. Ско­рі­ше за все, ці роз­бі­жно­сті сто­су­ю­ться та­кти­ки, але во­ни є. Бу­ло та­кож ви­дно те, що скри­ти­ку­ва­ла Frankfurter Allgemeine Zeitung. Кан­цлер, пи­ше га­зе­та, ви­сло­ви­лась «не то­чно» з при­во­ду ав­то­но­мії для Дон­ба­су. І тут гість під­кре­слив: ви­ба­чте, не за­бу­вай­те про те, що тре­ба від­но­ви­ти су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни на всій сво­їй те­ри­то­рії.

Мер­кель го­во­ри­ла м’яко що­до мо­жли­вих но­вих сан­кцій. Ви­дно, що ЄС по­ки що бо­ре­ться за єд­ність у сво­їх ла­вах що­до цьо­го пи­та­н­ня. До­бре, що Мер­кель звер­ну­ла ува­гу на по­дії дов­ко­ла Ма­рі­у­по­ля — ви­дно, що роз­мо­ва з го­стем бу­ла ду­же кон­кре­тна. Ба­га­то екс­пер­тів вва­жає, що на­ступ зі схо­ду на ве­ли­ке мі­сто, на­при­клад Ма­рі­у­поль, бу­де ма­ти ав­то­ма­ти­чні на­слід­ки — по­став­ки обо­рон­ної зброї для Укра­ї­ни.

А що сто­су­є­ться Ро­сії — Bild ци­тує ні­ме­цьких по­лі­ти­ків, які під­три­му­ють ідею По­ро­шен­ка: бой­кот чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу в Ро­сії.

«МЕР­КЕЛЬ ОКРЕ­СЛИ­ЛА ДЛЯ ПУ­ТІ­НА «ЦІ­НУ ПИ­ТА­Н­НЯ»

Ми­ко­ла КАПІТОНЕНКО, ви­ко­нав­чий ди рек тор Цен тру до­слід жен ня між на­ро­дних від­но­син, Київ:

— Ду­маю, зу­стріч та­ка, як і усі ін­ші. Ри­ту­аль­ні за­пев­не­н­ня, май­же кла­си­ка вже. Єв­ро­па до­три­му­є­ться пев­ної уста­ле­ної ри­то­ри­ки. З ча­сів Май­да­ну роз­гу­бле­ність та не­ефе­ктив­ність при- кри­ва­ю­ться сло­ва­ми. З одно­го бо­ку, ЄС не ви­три­мує то­го те­сту на єд­ність, який вла­шту­вав йо­му Пу­тін. З ін­шо­го, на­віть на рів­ні окре­мих дер­жав, від­су­тнє ро­зу­мі­н­ня то­го, що да­лі ро­би­ти з Укра­ї­ною. У зов­ні­шній по­лі­ти­ці Ні­меч­чи­ни, яка пре­тен­дує на лі­дер­ську роль, це вті­ле­но в най­біль­шій мі­рі. І Мер­кель оби­рає «зо­ло­ту се­ре­ди­ну» — най­обе­ре­жні­ший ва­рі­ант. По­то­чні сан­кції — осно­ва по­лі­ти­ки. Во­ни ін­ди­ка­тор по­зи­ції. Єв­ро­пі по­трі­бно, щоб кон­флікт не по­ши­рю­вав­ся — і, схо­же, не біль­ше то­го. На­ступ на Ма­рі­у­поль мо­жли­вий у кві­тні­трав­ні; от­же зга­дав­ши про роз­гляд сан­кцій у черв­ні, Мер­кель окре­сли­ла для Пу­ті­на «ці­ну пи­та­н­ня». Те­пер він ви­зна­чить, на­скіль­ки го­то­вий її пла­ти­ти. Та­кі от «пар­тнер­ські ді­ло­ві» від­но­си­ни, тіль­ки тор­гу­ють не га­зом, а без­пе­кою та прин­ци­па­ми.

КОМЕНТАР «ДЛЯ ЄС ДУ­ЖЕ ВА­ЖЛИ­ВО ЗБЕ­РІ­ГА­ТИ ЄДИ­НУ ПО­ЗИ­ЦІЮ ЩО­ДО САН­КЦІЙ ПРО­ТИ РО­СІЇ »

Сю­зан СТЮ­АРТ, Ні ме­цький ін сти­тут із пи­тань між­на­ро­дної по­лі­ти­ки та без­пе­ки (SWP), Бер­лін:

— Я ду­маю, що не­об­хі­дно звер­та­ти ува­гу на те, що, швид­ше за все, бу­де ре­а­лі­сти­чним у за­галь­но­му кон­текс­ті ЄС. Перш за все, сан­кції, які ма­ли пе­ре­гля­да­ти­ся у бе­ре­зні, бу­ли про­дов­же­ні до ве­ре­сня. По­лі­ти­чне рі­ше­н­ня що­до цьо­го бу­ло ухва­ле­но на­при­кін­ці сі­чня і, от­же, не пов’яза­но з Мін­ськом2. Крім то­го, зву­ча­ли чі­ткі за­яви з бо­ку Ні­меч­чи­ни та ЄС про мо­жли­вість як пом’якше­н­ня, так і по­си­ле­н­ня сан­кцій. Якщо Ро­сія до­три­му­є­ться Мін­ських до­мов­ле­но­стей і до­по­ма­га­ти­ме де­е­ска­ла­ції си­ту­а­ції на Дон­ба­сі, то де­я­кі з сан­кцій мо­жуть бу­ти осла­бле­ні або зня­ті. Якщо Ро­сія не зро­бить цьо­го, то бу­дуть подаль­ші сан­кції. За­раз у Ні­меч­чи­ні вва­жа­ють, що уго­да про при­пи­не­н­ня во­гню, зви­чай­но, не до­три­му­є­ться як слід, хо­ча й має мі­сце по­лі­пше­н­ня си­ту­а­ції. Зда­є­ться, по­трі­бно біль­ше ча­су, перш ніж ЄС (вклю­ча­ю­чи Ні­меч­чи­ну) при­йде до ви­снов­ку, що Ро­сія не ба­жає до­три­му­ва­ти­ся до­мов­ле­но­стей, до­ся­гну­тих у Мін­ську. Я вва­жаю, що для ЄС ду­же ва­жли­во збе­рі­га­ти єди­ну по­зи­цію що­до сан­кцій і вно­си­ти будь-які змі­ни в них у за­ле­жно­сті від по­ве­дін­ки Ро­сії що­до Укра­ї­ни. Якщо це вза­га­лі мо­жли­во, ЄС по­ви­нен та­кож на­ма­га­ти­ся про­дов­жу­ва­ти ко­ор­ди­ну­ва­ти свою по­зи­цію зі США, але це мо­же ста­ва­ти де­да­лі скла­дні­ше, вра­хо­ву­ю­чи жорс­тку по­зи­цію ре­спу­блі­кан­ців і де­яких де­мо­кра­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.