Ко­ню­ши­на... як на­го­ро­да

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Гер цо ги ня Кем б ридж - сь ка Кейт Мід длтон при - ві та ла гвар дій ців пер шо - го ба таль йо ну Ір­ландсь - ко го пол ку з Днем свя то - го Па­три­ка, вру­чив­ши їм бу­ке­ти ко­ню­ши­ни. Кейт і її чо ло вік принц Ві льям від ві да ли з на го ди свя та тра ди цій ний па рад війсь - ко вих у міс ті Ол­дер шо ті, в яко му взя ли участь близь ко 200 гвар дій ців. Як за зна чає Daily Tele - graph, принц Ві льям був одяг не ний в уні фор му пол ков ни ка Ір­ландсь кої гвар дії. Гер цог і гер цо ги - ня Кем б ри­джсь кі до три - му ють ся ці­єї тра ди ції з 2011 ро­ку. Впер­ше сим­во­ліч ні гі лоч ки ко ню ши ни ір ландсь ким гвар дій цям вру­чи­ла в 1901 ро­ці Ко­ро­ле ва Олек сан д ра, дру жи - на Едвар да VII.

Учо­ра світ від­зна­чив День свя­то­го Па­три­ка

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.