«Не мо­же бу­ти свя­тку­ва­н­ня з агре­со­ром»

Український по­сол ви­сту­пив з іні­ці­а­ти­вою вша­но­ву­ва­ти День Пе­ре­мо­ги окре­мо від ро­сій­ських ди­пло­ма­тів

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

По­сол Укра­ї­ни в Ав­стрії Оле­ксандр Щер­ба ду­же актив­но ви­сту­пає по ав­стрій­сько­му ТБ, дає коментарі мі­сце­вій пре­сі і пи­ше стат­ті. Не­що­дав­но на сво­їй сто­рін­ці у Facebook він опри­лю­днив лист до ро­сій­сько­го по­сла Сер­гія Не­ча­є­ва у Ві­дні. Пан Щер­ба пи­ше, що укра­їн­ські ди­пло­ма­ти окре­мо від ро­сій­ських по­кла­да­ти­муть він­ки до пам’ятни­ка во­ї­нам-ви­зво­ли­те­лям. «На жаль, у зв’яз­ку з три­ва­ю­чою ро­сій­ською оку­па­ці­єю укра­їн­ської те­ри­то­рії, а та­кож пря­мою агре­сі­єю про­ти Укра­ї­ни, яка ве­де­ться збро­єю Ро­сії, під пра­по­ра­ми Ро­сії, ру­ка­ми гро­ма­дян Ро­сії, ми бу­де­мо про­во­ди­ти пам’ятні за­хо­ди окре­мо від пред­став­ни­ків РФ», — йде­ться у ли­сті. Український по­сол та­кож ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що ко­лись «по­вер­не­ться час, ко­ли укра­їн­ські та ро­сій­ські по­сли зно­ву бу­дуть ра­зом по­кла­да­ти кві­ти до мо­гил сво­їх ді­дів у Єв­ро­пі». «Однак шлях до при­ми­ре­н­ня та про­ще­н­ня бу­де не­близь­кий», — ре­зю­му­вав Оле­ксандр Щер­ба.

«День» по­про­сив про­ко­мен­ту­ва­ти цей лист ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки МЗС Укра­ї­ни Єв­ге­на ПЕ­РЕ­БИЙ­НО­СА: «Це на­ша за­галь­на по­зи­ція: не мо­же бу­ти свя­тку­ва­н­ня Дня Пе­ре­мо­ги ра­зом з агре­со­ром. Це бу­де при­кла­дом то­го, як від­зна­ча­ти­муть День Пе­ре­мо­ги не ли­ше в по­соль­стві Ав­стрії, ай у ін­ших по­соль­ствах Укра­ї­ни.

Це бу­де за­галь­ний під­хід всіх на­ших ди­пло­ма­ти­чних уста­нов за кор­до­ном. Я ду­маю, що тут на­віть вка­зі­вок не по­трі­бно — це зро­зумі­ла й ло­гі­чна по­зи­ція. Не мо­же бу­ти свя­тку­ва­н­ня з агре­со­ром, який по­ста­вив під сум­нів всю по­во­єн­ну си­сте­му без­пе­ки. До то­го ча­су, ко­ли три­ває ця агре­сія, мо­ви про якісь спіль­ні за­хо­ди з ро­сій­ською сто­ро­ною не мо­же бу­ти».

Ігор ЯКОВЕНКО, ро­сій­ський жур­на­ліст:

— До Пу­ті­на на 70-річчя Пе­ре­мо­ги при­їдуть 25 із 68 за­про­ше­них глав дер­жав.

36,7% — це не­по­га­ний ре­зуль­тат, і в ці­ло­му нор­маль­на тем­пе­ра­ту­ра... Це, якщо без по­дро­биць. З по­дро­би­ця­ми гірше. Не бу­де глав США, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Фран­ції, Ні­меч­чи­ни...

За­те бу­дуть: КНДР, В’єтнам і Мон­го­лія ... Ну, і Абхазія з Пів­ден­ною Осе­ті­єю + «ДНР» з «ЛНР»... Трі­умф Мо­лі, як і бу­ло ска­за­но. А 70-річчя Ве­ли­кої Пе­ре­мо­ги тут не при чо­му. Я, на­при­клад, вип’ю за одно­го з мо­їх ді­дів, за Юру По­кри­шкі­на, мо­ло­до­го тан­кі­ста, який зго­рів під Ке­нігс­бер­гом. І за ін­шо­го ді­да, за Віктора Яко­вен­ка, ко­трий без­успі­шно рвав­ся на фронт зі ста­лін­сько­го ГУЛА­Гу, теж при­гу­блю.

Спро­ба Мо­лі при­ва­ти­зу­ва­ти Пе­ре­мо­гу вже не від­бу­ла­ся.

І це до­бре.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.