Юн­кер за­кли­кав по­гли­би­ти єв­ро­ін­те­гра­цію

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Гла­ва Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер за­явив, що на­став час по­гли­би­ти єв­ро­пей­ську ін­те­гра­цію за­мість ві­днов­ле­н­ня на­ціо­наль­но­го по­ді­лу. Про це гла­ва ЄК ска­зав на зу­стрі­чі «Дру­зів Єв­ро­пи» у Брюс­се­лі. Во­дно­час він та­кож ви­клю­чив ство­ре­н­ня Спо­лу­че­них шта­тів Єв­ро­пи. Юн­кер по­яснив це тим, що єв­ро­пей­ці не хо­чуть Єв­ро­пи, в якій зни­кне «куль­тур­не, по­лі­ти­чне, лі­те­ра­тур­не, ми­сте­цьке» жи­т­тя. Він до­дав, що ЄС по­трі­бно по­ка­за­ти сво­їм пар­тне­рам, ку ди він пря­мує, якщо єв­ро­спіль­но - та хо­че, щоб її сер­йо­зно спри­йма­ли. За сло­ва­ми Жан-Кло­да Юн­ке­ра, в се­ре­ди­ні ХХІ сто­лі­т­тя єв­ро­пей­ці пред­став­ля­ти­муть ли­ше 7% від сві­то­во­го на­се­ле­н­ня. «Ми — най­мен­ший кон­ти­нент. На­ша умов­на час­тка у сві­то­во­му ВВП ско­ро­ти­ться. Че­рез 25 ро­ків жо­дна з єв­ро­пей­ських кра­їн не бу­де чле­ном G7. Ми зни­кне­мо з то­чки зо­ру еко­но­мі­чної ва­ги», — від­зна­чив він.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.