Ва­лен­са: Якщо Ро­сія ри­зи­кне на­па­сти на Поль­щу, то ро­зва­ли­ться

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Єв­ро­па не має чі­тко­го силь­но­го ке­рів­ни­цтва пе­ред за­гро­зою з бо­ку Ро сії, на яку тре ба від по ві да ти си лою. Про це за явив екс- пре зи дент Поль­щі Лех Ва­лен­са в ін­терв’ю TVN24. «Якщо Ро­сія ри­зи­кне на­па­сти на Поль­щу та ін­ші кра­ї­ни, то ро­зва­ли­ться. Я ба­чу те, що бу­де від­бу­ва­ти­ся з Ро­сі­єю. Зви­чай­но, за­ги­не, міль­йон, 10 міль­йо­нів лю­дей, і кра­ще, щоб цьо­го не ста­ло­ся», — від­зна­чив Ва­лен­са. За йо­го сло­ва­ми, Ро­сія «від­стає на 30—50 ро­ків і в сві­до­мо­сті, і в стру­кту­рі ор­га­ні­за­ції дер­жа­ви, то­му ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ме­то­ди, які вже дав­но за­ли­ши­ли­ся в ми­ну­ло­му». «Пу­тін по­чав вій­ну зі всім роз­ви­не­ним сві­том. Зла­мав уго­ди, до мов ле нос ті, га ран тії. Світ не мо же за ли ши ти це прос то так. Якщо щось по­ді­бне від­бу­ва­є­ться, то за­ли­ша­є­ться тіль­ки си­ла. Як тут гра­ти, як пе­ре­ма­га­ти, ко­ли він до бо­ксу, а ми гра­є­мо в ша­хи?» — ска­зав він. Лех Ва­лен­са та­кож вва­жає, що по­ля­ки «пе­ре­бу­ва­ють у без­пе­ці», пе­ре­бу­ва­ю­чи в стру­кту­рах НАТО і ЄС і не ма­ю­чи в кра­ї­ні зна­чної ро­сій­ської мен­ши­ни, яку ма­ють, на­при­клад, кра­ї­ни Бал­тії.

ФОТО З САЙТА ZIMBIO.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.