Пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Ізра­ї­лі: Гер­цог про­ти Не­та­нья­ху

Den (Ukrainian) - - День Планети -

В Ізра ї лі про­хо­дять до­стро ко ві пар - ла­мент­ські ви бо ри. Го - лов ним су - пер­ни­ком пар­тії ни­ні­шньо го пре - м’єр-мі­ні­стра Бі­нья­мі­на Не­та­нья­ху ста­не, як очі­ку єть ся, лі - во­цен­трист­ський альянс. Лі­во­цен­трист­ський «Сіо­ніст­ський та­бір» по­обі­цяв у ра­зі пе­ре­мо­ги на ви­бо­рах на­ла­го­ди­ти сто­сун­ки з па­ле­стин­ця­ми і мі­жна­ро­дним спів­то­ва­ри­ством. Йо го гла ва — Іса ак Гер цог, син ко лиш ньо го пре зи ден та Ізра ї лю Ха­ї­ма Гер­цо­га, вже за­явив про ство­ре­н­ня альян­су з пар­ті­єю Ці­пі Лів­ні «Ха-Тнуа». У сво­їй кам­па­нії Гер­цог сфо­ку­су­вав­ся на вну­трі­шніх про­бле­мах, — на бра­ку житла та ви­со­кій вар­то­сті жи­т­тя. Не­та­нья­ху, сво­єю чер­гою, ви­сту­пив із обі­цян­кою не допу­сти­ти ство­ре­н­ня па­ле­стин­ської дер­жа­ви, якщо йо­му вда­сться пе­ре­бра­ти­ся на че­твер­тий тер­мін. Жо­дна зі сто­рін, як очі­ку­є­ться, не на­бе­ре біль­ше чвер­ті го­ло­сів ви­бор­ців. Пі­сля виборів бу­де три­ва­лий пе­рі­од пе­ре­мо­вин з при­во­ду фор­му­ва­н­ня на­сту­пно го ко а лі цій но го уря ду. Згід но з опи ту ван ня ми гро мадсь кої дум ки, біль шість го ло сів на до тер мі но вих ви бо рах, іні цій о ва них Не та нья ху, отри­має «Сіо­ніст­ський та­бір».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.