США: Сан­кції про­ти Ро­сії за­ли­ша­ться чин­ни­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Аме­ри­кан­ські сан­кції, вве­де­ні про­ти Ро­сії у зв’яз­ку з ане­ксі­єю Кри­му, за­ли­ша­ться чин­ни­ми до­ти, по­ки пів­острів не бу­де по­вер­ну­то Укра­ї­ні. Про це за­яви­ла пред­став­ник дер­жде­пар­та­мен­ту США Джен Пса­кі. «Ро­сія ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла свої війська, щоб си­ло­міць за­хо­пи­ти і оку­пу­ва­ти Крим, те­ри­то­рію су­ве­рен­ної Укра­ї­ни, а по­тім вла­шту­ва­ла не­ле­галь­ний так зва­ний «ре­фе­рен­дум», зро­бив­ши не­пе­ре­кон­ли­ву спро­бу ви­прав­да­ти свої дії», — ска­за­ла Пса­кі. «У ни­ні­шню рі­чни­цю ли­по­во­го «ре­фе­рен­ду­му» в Кри­му, про­ве­де­но­го з оче­ви­дни­ми по­ру­ше­н­ня­ми укра­їн­сько го за ко но дав ст ва і ук ра їнсь кої кон с ти ту ції, Спо лу че ні Шта ти знов ви слов лю ють своє за суд жен ня у зв’ яз ку з го ло су ван ням, яке не бу ло до­бро­віль­ним, про­зо­рим або де­мо­кра­ти­чним», — на­го­ло­си­ла пред­став­ник дер­жде­пар­та­мен­ту США. За сло­ва­ми Джен Пса­кі, США про­дов­жу­ють ви сту па ти на під трим ку су ве ре ні те ту Укра ї ни, її те ри то рі аль ної ці­ліс нос ті і пра ва на са­мо ви зна чен ня. « То ді як Ро сія на ма га єть ся за - твер­ди­ти ци­ні­чне і за­зда­ле­гідь про­ра­хо­ва­не «ви­зво­ле­н­ня» Кри­му, ми під­твер­джу­є­мо, що сан­кції, пов’яза­ні з Кри­мом, за­ли­ша­ться чин­ни­ми, по­ки три­ва­ти­ме оку­па­ція», — йде­ться в за­яві дер­жде­пар­та­мен­ту США.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.