З Укра­ї­ни без­кон­троль­но ви­во­зять мо­ло­чну си­ро­ви­ну

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

з Хер­сон­ської та Ми­ко­ла­їв­ської обла­стей вже кіль­ка мі­ся­ців ви­во­зять до Кри­му си­ре не­о­бро­бле­не мо­ло­ко — що­дня укра­їн­ські ви­ро­бни­ки мо­ло­ко­про­ду­ктів втра­ча­ють до 60 тонн мо­ло­чної си­ро­ви­ни. Про це по­ві­дом­ляє Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ція Укра­ї­ни.

За да­ни­ми ЄБА, вже кіль­ка мі­ся­ців по­спіль не­ві­до­мі по­се­ре­дни­ки ску­по­ву­ють си­ре не­о­бро­бле­не мо­ло­ко у фер­ме­рів та на­се­ле­н­ня без до­три­ма­н­ня не­об­хі­дних ве­те­ри­нар­но- са­ні­тар­ни­хви­мог — без охо­ло­дже­н­ня, без пе­ре­вір­ки на ан­ти­біо­ти­ки — і без бу­дья­ких­до­ку­мен­тів, як то­го ви­ма­гає за­ко­но­дав­ство, пе­ре­во­зять йо­го до віль­ної еко­но­мі­чної зо­ни «Крим».

Це при­зво­дить до то­го, що укра­їн­ські ви­ро­бни­ки мо­ло­чни­х­про­ду­ктів не отри­му­ють до­ста­тньо си­ро­ви­ни, ско­ро­чу­ють виробництво про­ду­кції. Це ство­рює ве­ли­кий ри­зик для про­до­воль­чої без­пе­ки Укра­ї­ни. Руй­ну­ю­ться дов­го­стро­ко­ві уста­ле­ні від­но­си­ни мо­ло­ко­пе­ре­ро­бни­хпід­при­ємств із фер­ме­ра­ми, які вкла­да­ли зна­чні ко­шти у роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри на се­лі, у фер­ми та сіль­сько­го­спо­дар­ські об­слу­го­ву­ю­чі ко­опе­ра­ти­ви.

« Для ци­хпід­при­ємств ва­жли­вим є ви­со­кий стан­дарт яко­сті го­то­вої про­ду­кції, яка, перш за все, ба­зу­є­ться на яко­сті та без­пе­чно­сті %си­ро­го мо­ло­ка. Те­пер у ВЕЗ « Крим » по­тра­пляє мо­ло­чна про­ду­кція без до­три­мань пра­вил са­ні­та­рії та гі­гі­є­ни, прийня­тихв Укра­ї­ні. А ві­тчи­зня­ні під­при­єм­ства втра­ча­ють по­ста­чаль­ни­ків мо­ло­ка че­рез не­до­бро­со­ві­сну кон­ку­рен­цію » , — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби ЄБА.

До то­го ж, на­го­ло­шу­ють в ЄБА, Укра­ї­на втра­чає по­да­тко­ві над­хо­дже­н­ня. Податки зі зго­дом ви­ро­бле­ної та про­да­ної на те­ри­то­рії ВЕЗ «Крим» мо­ло­чної про­ду­кції не бу­дуть спла­че­ні до бю­дже­ту кра­ї­ни. На­то­мість укра­їн­ські пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства ви­му­ше­ні ско­ро­чу­ва­ти виробництво че­рез шту­чно ство­ре­ний брак си­ро­ви­ни у зо­на­хсво­єї за­го­тів­лі. Для не­гай­но­го ви­рі­ше­н­ня го­строї про­бле­ми Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ція вже звер­ну­ла­ся до Ар­се­нія Яце­ню­ка з на­сту­пною про­по­зи­ці­єю: при­рів­ня­ти по­став­ку си­ро­го не­о­бро­бле­но­го мо­ло­ка до віль­ної еко­но­мі­чної зо­ни «Крим» до ми­тно­го ре­жи­му екс­пор­ту, який мо­же від­бу­ва­ти­ся ли­ше за на­яв­но­сті від­по­від­ни­хмі­жна­ро­дни­хве­те­ри­нар­них­до­ку­мен­тів. Остан­ні ви­да­ють ли­ше у ра­зі до­три­ма­н­ня всіх стан­дар­тів яко­сті та без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів. Та­кож ЄБА про­по­нує Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни не­від­кла­дно роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня що­до та­ри­фно­го ре­гу­лю­ва­н­ня ви­во­зу си­ро­ви­ни у ВЕЗ «Крим».

Бі­знес про­сить уряд при­рів­ня­ти по­став­ку си­ро­го не­о­бро­бле­но­го мо­ло­ка в Крим до ми­тно­го ре­жи­му

екс­пор­ту

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.