«Зо­ло­ті» та­ри­фи

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Із 1 кві­тня укра­їн­ці спла­чу­ва­ти­муть уже рин­ко­ву­вар­тість за спо­жи­ті енер­го­ре­сур­си

« Про­бле­ма в то­му, що, при­пу­сти­мо, еле­ктро­енер­гію бу­дуть опла­чу­ва­ти, то­му що дя­дя еле­ктрик від­рі­же шнур. А обл­газ чи те­пло­ко­мун­енер­го від­рі­за­ти вам те­пло в ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку не в змо­зі. Тоб­то лю­ди бу­дуть про­дов­жу­ва­ти ко­ри­сту­ва­ти­ся, але не пла­ти­ти. І не то­му, що не хо­чуть, а то­му що по­ста­не пи­та­н­ня ви­бо­ру, а в ко­гось і ви­бо­ру не бу­де: за­пла­ти­ти за ко­му­нал­ку чи ку­пи­ти про­ду­кти » , — до­дає ди­ре­ктор енер­ге­ти­чних про­грам цен­тру сві­то­вої еко­но­мі­ки НАНУ Ва­лен­тин ЗЕМ­ЛЯН­СЬКИЙ.

Схо­же, що но­ві ци­фри зди­ву­ва­ли й уря­дов­ців. Адже вже зго­дом про­філь­ний мі­ністр за­явив про по­вер­не­н­ня до ці­ло­рі­чно­го гра­фі­ку опла­ти за те­пло, та­ким чи­ном зро­бив­ши укра­їн­цям своє­рі­дну роз­стро­чку. Та нав­ряд чи це вря­тує вла­ду від ма­со­ви­хне­пла­те­жів, від­по­від­а­ють фа­хів­ці. Адже з ни­ні­шні­ми енер­ге­ти­чни­ми апе­ти­та­ми жи­тло­во­го фон­ду та те­пло­ге­не­ра­ції Укра­ї­ни не спра­ви­ли­ся б і єв­ро­пей­ці. За рік на на­ші по­тре­би спа­лю­є­ться по­над 20 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу! То­му чи не єди­ний ме­тод ви­тра­ча­ти на ко­му­нал­ку мен­ше — це уте­пля­ти­ся й ста­ви­ти лі­чиль­ни­ки. Але на це теж по­трі­бні ко­шти. За оцін­ка­ми фа­хів­ців — де­ся­тки мі­льяр­дів гри­вень. І їх для біль­шо­сті укра­їн­ців — ні зна­йти, ні по­зи­чи­ти.

«Ні­хто ж не бу­де вкла­да­ти в тер­мо­мо­дер­ні­за­цію, яка по­тре­бує гли­би­ни до 10 ро­ків, за най­скром­ні­ши­ми під­ра­хун­ка­ми. Хто ж бу­де йти на­віть під 30% рі­чних?» — за­пи­тує Ігор Чер­ка­шин.

Осо­бли­во ця про­бле­ма акту­аль­на для ме­шкан­ців ста­рень­ких ба­га­то­по­вер­хі­вок. Адже якщо в при­ва­тни­хбу­дин­ка­хще мо­жна вря­ту­ва­ти­ся ка­мі­ном, кра­щим ко­тлом, лі­чиль­ни­ка­ми й так да­лі, то, на­при­клад, у «хру­щов­ках» усе впи­ра­є­ться як мі­ні­мум у від­су­тність лі­чиль­ни­ків. Без ни­хже ци­фра в кви­тан­ції не змі­ни­ться на­віть за умов уте­пле­н­ня, а гро­ма­дя­ни й на­да­лі спла­чу­ва­ти­муть за обі­грів атмо­сфе­ри.

«Їм до­ве­де­ться про­сто опла­чу­ва­ти й тер­пі­ти цю ці­ну, яку їм при­зна­чи­ли. Мо­жли­во, вда­ва­ти­ся до пев­ни­хю­ри­ди­чних­дій. То­му що втра­ти те­пла че­рез те­пло­ме­ре­жі, че­рез не уте­пле­ні бу­дин­ки, а ці ро­бо­ти мав би ро­би­ти жек, і че­рез від­су­тність лі­чиль­ни­ків на те­пло в бу­дин­ках, у квар­ти­рах, це той фа­ктор, який дає під­ста­ви лю­ди­ні зро­би­ти ви­сно­вок, що во­на, мо­жли­во, мен­ше спо­жи­ває те­пла», — роз­мір­ко­вує член на­гля­до­вої ра­ди Ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних стра­те­гій Юрій КО­РОЛЬ­ЧУК.

Утім, у ко­му­наль­ни­ків на це — своя дум­ка. Зокре­ма в сто­ли­ці, де те­пло­ві лі­чиль­ни­ки має ли­ше по­ло­ви­на бу­дин­ків, за­кли­ка­ють уте­плю­ва­ти­ся всі­хпі­дряд. Мов­ляв, та­ким чи­ном ки­я­ни все одно до­по­мо­жуть дер­жа­ві — зеко­ном­лять ка­зен­ну енер­гію.

«У будь-яко­му ра­зі, якщо бу­дин­ки бу­дуть уте­пле­ні, то спо­жи­ва­н­ня і га­зу, і на­да­н­ня те­пла бу­де мен­ше. І до роз­по­ді­лу між ме­шкан­ця­ми бу­де надано мен­ша кіль­кість те­пло­вої енер­гії. У будь-яко­му ви­пад­ку го­ту­ва­ти­ся й уте­плю­ва­ти бу­дин­ки не­об­хі­дно», — переконує ди­ре­ктор СВП «Ки­їв­ські те­пло­ві ме­ре­жі» Ки­ї­в­енер­го Єв­ген ГЛУШАК.

Та чи ба­га­то в на­шій кра­ї­ні зна­йде­ться та­ки­х­енер­ге­ти­чни­халь­тру­їстів, екс­пер­ти сум­ні­ва­ю­ться. От­же, про­гно­зу­ють, що по­пе­ре­ду на нас усе ж та­ки че­кає ма­со­ва хви­ля не­пла­те­жів. Хо­ча не під за­пис озву­чу­ють ще один мо­жли­вий сце­на­рій: пі­сля отри­ма­н­ня тран­шу від МВФ, за­ра­ди яко­го й під­ви­щу­ють та­ри­фи, вла­да мо­же пе­ре­гля­ну­ти їху бік змен­ше­н­ня, зно­ву по­вер­нув­ши сум­но­зві­сні до­та­ції з бю­дже­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.