Ка­бмін хо­че зо­бов’яза­ти укра­їн­ців по­ка­зу­ва­ти до­хо­ди

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Проф­спіл­ки це не під­три­му­ють. Чо­му?

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів хо­че зму­си­ти укра­їн­ців де­кла­ру­ва­ти свої до­хо­ди. Про це йде­ться в по­ста­но­ві Ка­бмі­ну від 11 бе­ре­зня №99 «Про за­твер­дже­н­ня пла­ну за­хо­дів на 2015 рік що­до про­ти­дії ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, отри­ма­ни­хзло­чин­ним шля­хом, фі­нан­су­ван­ню те­ро­ри­зму та фі­нан­су­ван­ню по­ши­ре­н­ня зброї ма­со­во­го ура­же­н­ня».

Ідею вве­де­н­ня одно­ра­зо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня до ли­пня 2015 ро­ку по­вин­ні ви­вчи­ти і да­ти свої ви­снов­ки від­ра­зу де­кіль­ка ві­домств: Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів, Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба і Мі­ні­стер­ство юсти­ції. Та­кож мі­ні­стер­ствам до­ру­че­но до жов­тня про­ве­сти на­ціо­наль­ну оцін­ку ри­зи­ків. На­ві­що це ро­би­ться? «Для подаль­шо­го кон­тро­лю за ви­тра­та­ми та до­хо­да­ми гро­ма­дян із за­сто­су­ва­н­ням не­пря­мих ме­то­дів», — йде­ться в до­ку­мен­ті. Крім то­го, про­тя­гом по­то­чно­го ро­ку від­по­від­аль­ні ві­дом­ства ана­лі­зу­ва­ти­муть зов­ні­шньо­еко­но­мі­чні опе­ра­ції, які про­во­дя­ться че­рез офшор­ні зо­ни, а та­кож про­во­ди­ти пе­ре­вір­ки ці­льо­во­го й ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ком­па­ні­я­ми ко­штів, за­лу­че­ни­хпід дер­жав­ні га­ран­тії.

На­га­да­є­мо, що ідея пе­ре­вір­ки до­хо­дів на­се­ле­н­ня не но­ва. Зов­сім не­дав­но Ка­бмін за­явив про пла­ни вве­сти ра­зо­ву («ну­льо­ву») де­кла­ра­цію до­хо­дів, май­на та фі­нан­со­во­го ста­ну, отри­ма­них, у то­му чи­слі, з по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства про опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів і ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня. На­да­лі та­кі де­кла­ра­ції ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­му­ться для по­рів­ня­н­ня на­яв­них­дох одів і ви­трат. При цьо­му де­кла­ру­ва­н­ня є ви­клю­чно до­бро­віль­ним, а гро­ма­дя­ни, що не по­да­ли де­кла­ра­ції, ав­то­ма­ти­чно вва­жа­ти­му­ться вла­сни­ка­ми акти­вів у роз­мі­рі 200 ти­сяч гри­вень. Якщо роз­мір акти­вів, у пер­шу чер­гу бан­ків­сько­го вкла­ду або го­тів­ки, пе­ре­ви­щує 200 ти­сяч гри­вень, він під­ля­гає де­кла­ру­ван­ню і опо­да­тку­ван­ню за став­кою 3% від за­де­кла­ро­ва­ної су­ми. Очі­ку­є­ться, що за­пуск по­да­тко­вої ре­фор­ми стар­тує від­ра­зу ж пі­сля вне­се­н­ня змін до Держ­бю­дже­ту-2015.

Чи по­трі­бне де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів для всіх­гро­ма­дян? І чи справ­ді це до- по­мо­же по­бо­ро­ти «тінь»? Про це «День» за­пи­тав го­ло­ву Кон­фе­де­ра­ції віль­них проф­спі­лок Ми­хай­ла ВОЛИНЦЯ:

— З одно­го бо­ку — це х оро­ша ідея. Во­на при­вчить на­се­ле­н­ня до єв­ро­пей­сько­го по­ряд­ку ве­де­н­ня сво­їх фі­нан­сів. Але, з ін­шо­го — нав­ряд чи во­на у нас за­раз спра­цює. Адже, по­пер­ше, в Укра­ї­ні ні­чо­го не ро­би­ться для то­го, щоб со­ці­аль­но за­хи­сти­ти пра­ців­ни­ка. На­при­клад, якщо лю­ди­на має зе­мель­ний пай, то во­на не мо­же вва­жа­ти­ся без­ро­бі­тною і від­по- від­но отри­му­ва­ти ком­пен­са­цію по без­ро­бі­т­тю. По-дру­ге, яке мо­же бу­ти де­кла­ру­ва­н­ня, якщо ко­ру­пція за­ли­ши­ла­ся не зру­ше­ною? Ко­го ми хо­че­мо обду­ри­ти? По-тре­тє, за­ро­бі­тні бор­ги зро­ста­ють. Що в ци­ху­мо­вах­де­кла­ру­ва­ти? Від­су­тність про­фе­сіо­на­лі­зму вла­ди та га­ран­тії со­ці­аль­них стан­дар­тів?

Уряд тро­хи не тим за­йма­є­ться. Та­кі кро­ки мо­жуть ли­ше на­шко­ди­ти: ско­рі­ше за все, дрі­бний і се­ре­дній бі­знес не прийме цьо­го но­во­вве­де­н­ня. Проф­спіл­ки теж йо­го не під­три­му­ва­ти­муть, то­му що вла­да сьо­го­дні по­ру­шує всі прин­ци­пи со­ці- аль­но­го діа­ло­гу. Як ре­зуль­тат — но­во­вве­де­н­ня ма­ти­ме де­кла­ра­тив­ний ха­ра­ктер. І ли­ше під­си­лить і без то­го ве­ли­кий по­ка­зник не­до­ві­ри до вла­ди. За оцін­ка­ми со­ціо­ло­гів, не­до­ві­ра до вла­ди та її дій уже ко­ли­ва­є­ться в ме­жах30%. А в КМУ цьо­го не ро­зу­мі­ють і всі­ля­ко на­ма­га­ю­ться по­ка­за­ти за­ру­бі­жним пред­став­ни­кам актив­ність що­до ре­форм. Са­ма па­ні На­та­лія Яре­сько — це « ка­бі­не­тний мі­ністр » , яка не знає ре­аль­ної си­ту­а­ції в дер­жа­ві. Во­на не ро­зу­міє, що пе­ре­ві­ря­ти тре­ба ли­ше то­ді, ко­ли ре­аль­но по­чнуть бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю у дер­ж­апа­ра­ті, при­пи­нять ви­пла­чу­ва­ти зар­пла­ти в кон­вер­та­хта під­ви­щать со­ці­аль­ні стан­дар­ти. Іна­кше по­да­тко­ва ре­фор­ма ще біль­ше зля­кає лю­дей і ста­не дже­ре­лом чер­го­ви­хпо­тря­сінь для на­шо­го су­спіль­ства на де­кіль­ка ро­ків впе­ред.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

МІН­ФІН ПРО­СИТЬ УСІХ УКРА­ЇН­ЦІВ ЗА­ДЕ­КЛА­РУ­ВА­ТИ МАЙ­НО І ДО­ХО­ДИ. ЦЕ РО­БИ­ТЬСЯ З МЕ­ТОЮ «ПОДАЛЬ­ШО­ГО КОН­ТРО­ЛЮ ЗА ВИ­ТРА­ТА­МИ І ДО­ХО­ДА­МИ ГРО­МА­ДЯН», ЯК ЗА­ЗНА­ЧЕ­НО В ПО­СТА­НО­ВІ КА­БМІ­НУ ВІД 11 БЕ­РЕ­ЗНЯ 2015 РО­КУ

МИ­ХАЙ­ЛО ВО­ЛИ­НЕЦЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.