Но­ви­ни з Лон­дон­сько­го су­ду

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

The Independent: Пін­чук ствер­джує, що Ко­ло­мой­ський по­гро­жує йо­му... «при­зо­вом до укра­їн­ської ар­мії»

Ген­на­дій Бо­го­лю­бов у ме­жах роз­гля­ду в Лондонському су­ді су­пе­ре­чки дов­ко­ла Кри­во­різь­ко­го за­лі­зо­ру­дно­го ком­бі­на­ту ( КЗРК) зви­ну­ва­тив Віктора Пін­чу­ка у здій­сню­ван­ні ти­ску на свід­ків, а ко­ман­да Пін­чу­ка, у свою чер­гу, за­яви­ла про ні­би­то при­че­тність бі­знес- пар­тне­ра Г. Бо­го­лю­бо­ва — Ігоря Ко­ло­мой­сько­го — до ор­га­ні­за­ції на­па­ду в 2003 ро­ці на адво­ка­та і подаль­шо­го вбив­ства на­па­дни­ків, йде­ться у стат­ті The Independent.

Під за­го­лов­ком «Вій­на олі­гар­хів: за­яви про вбив­ства від укра­їн­ськи­хмі­льяр­де­рів і по­мил­ко­ва іден­ти­фі­ка­ція» ви­да­н­ня пи­ше, що Бо­го­лю­бов про­сив до­зво­лу іні­ці­ю­ва­ти роз­гляд за фа­ктом не­по­ва­ги до су­ду, а се­ред свід­ків, на яких ні­би­то ти­сну­ли, — го­лов­ний ра­бин Дні­про­пе­тров­ська Шму­ель Ка­мі­не­цький і екс-ген­про­ку­рор Укра­ї­ни Свя­то­слав Пі­скун.

Адво­ка­ти Пін­чу­ка за­пе­ре­чу­ють тиск на ра­би­на, вка­зу­ю­чи на без­пе­рерв­ну фі­нан­со­ву під­трим­ку Пін­чу­ком гро­ма­ди і йо­го чи­слен­ні кон­та­кти з Ка­мі­не­цьким че­рез дов­гий час пі­сля пе­ред­ба­чу­ва­них по­гроз і спроб під­ку­пу. Що­до ккс­ген­про­ку­ро­ра ко­ман­да Пін­чу­ка зро­би­ла за­яви, що він ра­ні­ше до­по­ма­гав по­кри­ва­ти ( cover up) за­ма­хи на вбив­ства, ні­би­то за­мов­ле­ні Ко­ло­мой­ським. Йде­ться про на­пад на укра­їн­сько­го адво­ка­та за те, що той від­мо­вив­ся « зли­ти » ін­фор­ма­цію від клі­єн­та, і подаль­шу за­ги­бель на­па­дни­ків при див­ни­хоб­ста­ви­нах .

Ко­ло­мой­ський за­пе­ре­чує всі зви­ну­ва­че­н­ня, які не бу­ли вра­хо­ва­ні суд­дею і оха­ра­кте­ри­зо­ва­ні ним як «ком­про­мат» (mudslinging) сто­рін. Ви­да­н­ня вка­зує, що су­д­дя та­кож від­мо­вив в іні­ці­а­ції роз­гля­ду за фа­ктом не­по­ва­ги до су­ду, але за­явив, що це пи­та­н­ня мо­же бу­ти пе­ре­гля­ну­то в сі­чні на­сту­пно­го ро­ку, пі­сля основ­ної су­до­вої спра­ви.

Згі­дно зі стат­тею The Independent, Пін­чук та­кож ствер­джує, що Ко­ло­мой­ський, який обі­ймає сьо­го­дні по­са­ду го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, чи­нить на ньо­го тиск із ме­тою від­кли­ка­н­ня по­зо­ву, по­гро­жу­ю­чи при­зо­вом 54-рі­чно­го бі­зне­сме­на до укра­їн­ської ар­мії. Для ти­ску, пи­ше The Independent, та­кож ви­ко­ри­сто­ву­є­ться те­ле­ка­нал « 1+ 1 » і вбив­ство укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста Ге­ор­гія Гон­га­дзе, що ста­ло­ся 15 ро­ків то­му в пе­рі­од пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми — те­стя В. Пін­чу­ка. Хо­ча, під­кре­слює ви­да­н­ня, при­пу­ще­н­ня про при­че­тність са­мо­го Пін­чу­ка до смер­ті Гон­га­дзе ні­ко­ли не ви­су­ва­ли­ся. Во­дно­час у стат­ті The Independent ні ряд­ком не зга­ду­є­ться, що сам Пін­чук вже ба­га­то ро­ків ви­ко­ри­сто­вує свої ме­ді­а­акти­ви в осо­би­сти­хці­лях , зокре­ма для « від­бі­лю­ва­н­ня» ре­пу­та­ції те­стя.

На­га­да­є­мо, Пін­чук в рам­ках за­яв­ле­но­го в бе­ре­зні 2013 ро­ку по­зо­ву про­сить Лон­дон­ський суд ви­зна­ти, що від­по­від­а­чі три­ма­ють акції Кри­во­різь­ко­го за­лі­зо­ру­дно­го ком­бі­на­ту ( КЗРК) у до­вір­чо­му управ­лін­ні на йо­го ко­ристь і ви­ма­гає від ни­хпе­ре­да­ти йо­му ці акції, а та­кож ком­пен­су­ва­ти зби­тки. Ра­ні­ше The Independent оці­ню­вав ві­ро­гі­дну су­му по­зо­ву в $2 млрд, з яки­х­близь­ко $1 млрд — вар­тість КЗРК і ще при­бли­зно стіль­ки ж — ви­пла­че­ні ди­ві­ден­ди.

ВІ­КТОР ПІН­ЧУК

ІГОР КО­ЛО­МОЙ­СЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.