Пла­ну­ва­н­ня чи імі­ту­ва­н­ня?

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про ре­фор­ми ни­ні­шньо­го уря­ду й еко­но­мі­ку

ти­ву що­до сво­го про­жи­ва­н­ня у сіль­ській мі­сце­во­сті та на осно­ві яко­го ба­зи­су — тру­до­міс­ткої стру­кту­ри еко­но­мі­ки, усу­не­н­ня ко­ру­пції, рей­дер­ства, на­ве­де­н­ня ла­ду у ці­но­утво­рен­ні то­що. І тіль­ки пі­сля за­ко­но­дав­чо­го прийня­т­тя та­ко­го пла­ну він пе­ре­тво­рю­є­ться або стає по­лі­ти­кою. Який же план роз­ро­бле­но у Мі­ні­стер­стві аграр­ної по­лі­ти­ки за уча­стю но­во­го мі­ні­стра, якщо це мі­ні­стер­ство на­зи­ва­є­ться «аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства»? Хто і ко­ли цей план обго­во­рю­вав? Хто йо­го прийняв і уза­ко­нив? Якщо та­ко­го пла­ну не­має, то всі за­хо­ди та­ко­го мі­ні­стер­ства не є по­лі­ти­ка­ми, а без­від­по­від­аль­ни­ми пе­ре­мі­ще­н­ня на­се­ле­н­ня зі Схо­ду кра­ї­ни), вка­зує, що Укра­ї­на зна­хо­ди­ться ще не в кри­ти­чно­му ста­ні. З та­ки­ми мі­ні­стра­ми ми про­сто всі дру­жно зни­кне­мо з ли­ця зем­лі не до­че­кав­шись ци­хкри­ти­чних­ста­нів. Але все ж та­ки ви­ни­кає за­пи­та­н­ня: хто Мі­ні­стру аграр­ної по­лі­ти­ки сфор­му­лю­вав та­кий «ан­ти­на­ро­дний» план сво­єї ді­яль­но­сті?

Та­ка ді­яль­ність ви­со­ко по­са­дов­ця що­до пла­ну за­сі­я­ти всю зем­лю кра­ї­ни зер­но­ви­ми є чи­стої во­ди ло­бі­ю­ва­н­ням зер­но­во­го бі­зне­су. На­у­ка вже об­ґрун­то­вує, що мо­жна ви­ро­би­ти і біль­ше зер­на, ніж план мі­ні­стер­ства (100 млн. т.) за ра­ху­нок роз­по­ді­лу між усі- ма ба­жа­ю­чи­ми зем­лі по 1 га зі зни­кли­хсіл та ство­ре­н­ня «Ро­до­ви­хса­диб». А ко­жне зни­кле се­ло — це до­да­тко­во 200 га ріл­лі. При­йде но­вий мі­ністр — об­ґрун­ту­ють, що і ко­но­пля з ма­ком ви­ро­сте в Укра­ї­ні на­віть на да­чах, а не тіль­ки на по­лях фер­ме­рів та «Ро­до­ви­хса­ди­бах ».

Укра­ї­на у ду­же важ­ко­му ста­ні тіль­ки за де­кіль­ко­х­при­чин — від­су­тній будь-який кри­те­рій що­до під­бо­ру на­ціо­наль­ни­хка­дрів і по­хі­дна з цьо­го — еко­но­мі­ка не стру­кту­ро­ва­на під на­яв­ні люд­ські та ма­те­рі­аль­ні ре­сур­си. Вна­слі­док цьо­го ма­є­мо ма­со­ве без­ро­бі­т­тя, ви­лу­че­н­ня до­да­ної вар­то­сті ти­ми, хто її не ство­рю­вав, зем­ля вже зна­хо­ди­ться в обро­бі­тку та вла­сно­сті у тих, хто до неї не­має ні­яко­го від­но­ше­н­ня і т.д. На імі­та­цію ре­форм аб­со­лю­тно не за­ли­ши­ло­ся жо­дної го­ди­ни на­шо­го жи­т­тя. Ре­аль­ність, що за­го­стрю­є­ться від без­глу­здо­сті, зме­те на смі­т­тя не тіль­ки без­глу­зди­хй амо­раль­них— ще біль­ше ді­ста­не­ться про­сто­му ба­га­то­стра­ждаль­но­му на­ро­ду.

В скла­дни­хси­ту­а­ці­я­х­про­бле­ми не ви­рі­шу­ю­ться са­мі по со­бі. Не­об­хі­дно зна­йти ро­зум­ні шля­хи ви­рі­ше­н­ня існу­ю­чих(а не чу­жих­для кра­ї­ни) про­блем че­рез обго­во­ре­н­ня і ком­про­мі­си з на­се­ле­н­ням, бі­зне­сме­на­ми, жи­те­ля­ми сіль­ської мі­сце­во­сті і т. д. Адже ре­зуль­та­том про­дов­же­н­ня ігно­ру­ва­н­ня скла­дно­сті вза­є­мо­за­ле­жних про­блем є по­ро­дже­н­ня но­ви­хі більш скла­дни­х­про­блем, що ми спо­сте­рі­га­є­мо сьо­го­дні в Укра­ї­ні. І зно­ву ж для ви­рі­ше­н­ня та­ки­х­про­блем по­тре­бу­ю­ться зна­чні вкла­де­н­ня ін­те­ле­кту­аль­ни­хре­сур­сів з по­лі­ти­чною зді­бні­стю ви­со­ко­по­са­дов­ців від­шу­ка­ти не тіль­ки нав­ко­ло се­бе осо­би­сто­стей, зді­бних­до ана­лі­зу про­блем, по­лі­тик і вста­нов­ле­н­ня прі­о­ри­те­тів, а й на те­ре­на­хв­сі­єї кра­ї­ни. То­ді ми дій­сно до­ся­гне­мо ста­біль­но­сті в еко­но­мі­ці та про­цві­та­н­ня на­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.