Райф­фай­зен Банк Аваль профінансує «по­сів­ну» на мі­льярд гри­вень, ПУМБ — на 300—400 міль­йо­нів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«На цю по­сів­ну кам­па­нію ми пла­ну­є­мо на­да­ти фі­нан­су­ва­н­ня на су­му мі­льярд гри­вень без­ре­сур­сни­хо­пе­ра­цій і утри­ма­ти той порт­фель, який у нас є на сьо­го­дні», — ска­зав ке­рів­ник із роз­ви­тку кор­по­ра­тив­ни­х­про­е­ктів і пар­тнер­ства Райф­фай­зен Бан­ку Аваль Ми­ко­ла Волков на прес-кон­фе­рен­ції. За йо­го сло­ва­ми, кре­ди­тний порт­фель бан­ку в аграр­ній га­лу­зі скла­дає 6,6 млрд грн. Райф­фай­зен Банк Аваль в пер­шу чер­гу на­да­ва­ти­ме фі­нан­су­ва­н­ня ком­па­ні­ям, які ма­ють хо­ро­шу кре­ди­тну істо­рію, ре­пу­та­цію. « Вар­тість ре­сур­сів за­раз ду­же ви­со­ка, то­му ми на­ма­га­є­мо­ся на­да­ти ін­ші ін­стру­мен­ти, на­ма­га­є­мо­ся до­мо­ви­ти­ся з по­ста­чаль­ни­ка­ми за­со­бів за­хи­сту ро­слин, мі­не­раль­них­до­брив, на­сі­н­ня для то­го, щоб во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ті ін­стру­мен­ти, ве­ксе­лі, га­ран­тії, аби за­без­пе­чи­ти на­шим клі­єн­там до­ступ», — до­дав він. За­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня ПУМБ Оле­ксій Вол­чков по­ві­до­мив, що йо­го банк та­кож пла­нує ви­ді­ли­ти на по­сів­ну 300— 400 млн грн. « Ви­пад­ки, ко­ли дер­жа­ва не до­по­ма­гає бан­кам розв’яза­ти про­бле­ми, ко­ли сіль­ське го­спо­дар­ство, то­чні­ше ком­па­нії, ко­трі ма­ють гро­ші, не по­вер­та­ють кре­ди­ти, зму­шу­ють бан­ки під­ви­щу­ва­ти ви­мо­ги по за­ста­вах», — за­зна­чив він. На­га­да­є­мо, аграр­ні екс­пер­ти оці­нюю де­фі­цит ко­тів на ве­сня­ну по­сів­ну кам­па­нію на рів­ні 10—12 млрд грн. Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла змі­ни до дер­жав­но­го бю­дже­ту на 2015 рік що­до ви­ді­ле­н­ня до­да­тко­вих550 млн грн на під­трим­ку агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу. На за­хо­ди що­до зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів в АПК пе­ред­ба­че­но 300 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.