НБУ ду­має над за­пу­ском ва­лю­тних де­по­зи­тних сер­ти­фі­ка­тів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни (НБУ) за­про­по­ну­вав на роз­гляд і подаль­ше обго­во­ре­н­ня бан­ків­сько­го спів­то­ва­ри­ства мо­жли­вість ви­пу­ску де­по­зи­тни­хсер­ти­фі­ка­тів НБУ, но­мі­но­ва­нихв іно­зем­ній ва­лю­ті. Як іде­ться в по­ві­дом­лен­ні цен­тро­бан­ку на йо­го сто­рін­ці в Facebook, та­ку ідею озву­чи­ла го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гон­та­ре­ва на тра­ди­цій­ній що­ти­жне­вій зу­стрі­чі з ке­рів­ни­ка­ми 40 най­біль­ши­хбан­ків. Окрім то­го, в хо­ді на­ра­ди бу­ли до­да­тко­во роз­гля­ну­ті пер­спе­кти­ви подаль­шо­го зни­же­н­ня гра­ни­чної су­ми го­тів­ко­ви­хро­зрах ун­ків. На дум­ку Гон­та­ре­вої, існує не­об­хі­дність акти­ві­зу­ва­ти зу­си­л­ля бан­ків­сько­го спів­то­ва­ри­ства в цьо­му на­пря­мі, про­ве­сти кон­суль­та­ції се­ред бан­кі­рів і ви­зна­чи­ти опти­маль­ний гра­ни­чний кор­дон го­тів­ко­ви­хро­зрах ун­ків згі­дно з єв­ро­пей­ським до­сві­дом. «Зни­же­н­ня ма­кси­маль­но до­зво­ле­ної су­ми роз­ра­хун­ків го­тів­кою сти­му­лю­ва­ти­ме роз­ви­ток без­го­тів­ко­во­го рин­ку і до­зво­лить за­лу­чи­ти до­да­тко­ві ре­сур­си в бан­ків­ську си­сте­му», — на­во­дя­ться в по­ві­дом­лен­ні сло­ва го­ло­ви цен­тро­бан­ку. На­га­да­є­мо, що НБУ ввів обме­же­н­ня в 150 ти­сяч гри­вень на гра­ни­чний роз­мір роз­ра­хун­ків го­тів­кою по опе­ра­ці­ях з фі­з­осо­ба­ми по­ста­но­вою від 6 червня 2013 ро­ку, яка на­бу­ла чин­но­сті з 1 ве­ре­сня ми­ну­ло­го ро­ку. Гра­ни­чний роз­мір го­тів­ко­ви­хро­зрах ун­ків під­при­ємств між со­бою ці­єю ж по­ста­но­вою був вста­нов­ле­ний на рів­ні 10 ти­сяч гри­вень на день. Влі­тку 2014 ро­ку НБУ за­про­по­ну­вав по­ни­зи­ти гра­ни­чний об’єм роз­ра­хун­ків го­тів­кою в опе­ра­ці­ях за уча­стю фі­зо­сіб до 100 ти­сяч гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.