Він­ни­ча­ни спів­чу­ва­ють пе­ре­се­лен­цям і... за­су­джу­ють їх

Спо­сте­рі­га­чі гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Крим SOS» ви­рі­ши­ли об’єд­на­ти ко­ли­шніх жи­те­лів ни­ні оку­по­ва­них те­ри­то­рій уіні­ці­а­тив­ні гру­пи

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

Пі­сля вста­нов­ле­н­ня ро­сій­ською оку­па­цій­ною вла­дою кон­тро­лю над Кри­мом ситуація з до­три­ма­н­ням прав лю­ди­ни там зна­чно по­гір­ши­ла­ся. Осо­бли­ви­ху­ти­сків і пе­ре­слі­ду­вань по­ча­ли за­зна­ва­ти крим­ські та­та­ри, які не ви­зна­ли так зва­ний ре­фе­рен­дум і не бра­ли в ньо­му уча­сті. Зна­чна ча­сти­нf з ни­хзму­ше­на бу­ла по­ки­ну­ти вла­сні до­мів­ки й ви­ру­ши­ти в по­шу­ка­х­при­тул­ку на ма­те­рик. При­хи­сток во­ни зна­йшли, зокре­ма й на Він­нич­чи­ні, але, як по­ка­зу­ють соціологічні до­слі­дже­н­ня, до пов­но­го по­ро­зу­мі­н­ня між мі­сце­вою та крим­сько­та­тар­ською гро­ма­да­ми ще да­ле­ко. Чо­му крим­ські та­та­ри до­сі не мо­жуть ада­пту­ва­ти­ся на Він­нич­чи­ні, до­слі­джу­ва­ли спо­сте­рі­га­чі гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви « Крим SOS».

« На Він­нич­чи­ні ни­ні пе­ре­бу­ває по­над 11 ти­сяч ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, зокре­ма 316 сі­мей ( 681 осо­ба) із Кри­му та 6459 сі­мей ( 10837 осіб) зі схо­ду Укра­ї­ни. Всі во­ни роз­се­ле­ні в при­ва­тни­хбу­дин­ках27 ра­йо­нів та ше­сти міст обла­сті. Крим­ські та­та­ри про­жи­ва­ють ком­па­ктно в се­лі Но­ва Гре­бля Ка­ли­нів­сько­го ра­йо­ну, — роз­по­від­ає гро­мад­ський акти­віст Оле­ксандр Мар­ків­ський. — Ко­ли ми в рам­ка­х­про­е­кту, який ре­а­лі­зує гро­мад­ська ініціатива « Крим SOS » у нас в обла­сті, по­ча­ли мо­ні­то­ринг, ви­яви­ло­ся, що він­ни­ча­ни по-рі­зно­му став­ля­ться до пе­ре­се­лен­ців: одні їхпід­три­му­ють, ін­ші — за­су­джу­ють».

Упро­довж до­слі­дже­н­ня, яке три­ва­ло три мі­ся­ці, акти­ві­сти опи­та­ли 160 ре­спон­ден­тів рі­зно­го ві­ку і ста­ту­су. Біль­шість опи­та­ни­хжи­те­лів Він­ни­ці з ро­зу­мі­н­ням став­ля­ться до си­ту­а­ції, в якій опи­ни­ли­ся ви­му­ше­ні пе­ре­се­лен­ці. Во­ни під­три­му­ють їхі пра­гнуть до­по­мог­ти. 30 % рес- пон­ден­тів вва­жа­ють, що мі­сце­ва гро­ма­да ста­ви­ти­ме­ться до пе­ре­се­лен­ців по­зи­тив­но, якщо во­ни не про­во­ку­ва­ти­муть кон­флі­ктів і по­во­ди­ти­му­ться аде­ква­тно. Тим ча­сом май­же 20 % опи­та­ни­хне­вдо­во­ле­ні тим, що пе­ре­се­лен­ці ( чо­ло­ві­ки) шу­ка­ють при­ту­лок в ін­ши­хре­гіо­на­хУкра­ї­ни, а не бо­рю­ться за звіль­не­н­ня сво­го рі­дно­го краю.

Що­до крим­ськи­хта­тар, то став­ле­н­ня до ни­хжи­те­лів Він­ни­ці та се­ла, де во­ни ме­шка­ють, рі­зне. В обла­сно­му цен­трі при­я­зно і з ро­зу­мі­н­ням до пе­ре­се­лен­ців із Кри­му по­ста­ви­ли­ся 60 % ре­спон­ден­тів, у Но­вій Гре­блі — ли­ше 7 %. На­то­мість май­же 40 % жи­те­лів се­ла ви­сло­ви­ли не­га­тив­ну по­зи­цію, на­рі­ка­ю­чи на « не­зро­зумі­лий спо­сіб жи­т­тя » крим­ськи­хта­тар. 15 % опи­та­них він­ни­чан вза­га­лі не пе­ре­йма­ю­ться про­бле­ма­ми пе­ре­се­лен­ців, а 13 % се­лян не хо­чуть ні­чо­го чу­ти про крим­ськи­хта­тар та їхні про­бле­ми.

Та­кі соціологічні до­слі­дже­н­ня на­штов­ху­ють на дум­ку, що мі­сце­ві жи­те­лі й ви­му­ше­ні пе­ре­се­лен­ці не кон­та­кту­ють між со­бою. Во­ни не зна­ють або не хо­чуть зна­ти, чим за­йма­ю­ться крим­ські та­та­ри, а це спри­яє по­ши­рен­ню чу­ток і плі­ток у се­лі. То­му гро­мад­ські акти­ві­сти ви­рі­ши­ли акти­ві­зу­ва­ти ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців і об’єд­на­ти їху так зва­ні іні­ці­а­тив­ні гру­пи. Ство­ре­н­ня гро­мад­ськи­хоб’ єд­нань має до­по­мог­ти пе­ре­се­лен­цям не ли­ше ада­пту­ва­ти­ся до ни­ні­шніх умов про­жи­ва­н­ня, а й під­три­ма­ти тих, хто пра­гне по­ки­ну­ти оку­по­ва­ну те­ри­то­рію й осе­ли­ти­ся на Він­нич­чи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.