Ар­се­нал «Ку­лі­нар­ної со­тні»

Хер­сон­ські во­лон­те­ри го­ту­ють фру­кто­ві «Енер­джай­зе­ри» і «Тав­рій­ські» бор­щі для бій­ців

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

УХер­со­ні зна­йшли­ся при­хиль­ни­ки здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня для бій­ців. До­слі­див­ши те­ма­ти­чні ре­сур­си в Ін­тер­не­ті що­до ра­ціо­ну сол­да­тів, гру­па во­лон­те­рів спробувала ство­ри­ти вла­сний про­дукт: зру­чний у по­льо­ви­ху­мо­вах , лег­кий у при­го­ту­ван­ні й ба­га­тий на ко­ри­сні мі­кро­еле­мен­ти й ві­та­мі­ни. На­ра­зі хер­сон­ці про­по­ну­ють два основ­ні ви­ди пай­ків: спе­ці­аль­но пі­ді­бра­не асор­ті з су­ше­ни­хфру­ктів та борщ. Для їх­при­го­ту­ва­н­ня во­лон­те­ри за вла­сний ра­ху­нок ку­пу­ють фру­кти, ово­чі й су­шил­ки. Пі­сля по­зи­тив­ни­хві­дгу­ків від вій­сько­ви­хма­лень­ка ініціатива ви­ро­сла у не­ве­ли­кий цех під на­звою « Ку­лі­нар­на со­тня Хер­сон » . Уча­сни­ки « со­тні » ка­жуть, що за­раз від­чу­ва­ють «про­бле­ми ро­сту» — по­ста­ло пи­та­н­ня з при­мі­ще­н­ням і но­ви­ми ро­бо­чи­ми ру­ка­ми. Хо­ча хер­сон­ці за остан­ній час біль­ше до­лу­ча­ю­ться до при­го­ту­ва­н­ня пай­ків: при­но­сять фру­кти, бе­руть ро­бо­ту до­до­му, до­по­ма­га­ють ма­те­рі­аль­но. «Ку­лі­нар­на со­тня» завжди опи­сує де­таль­ний звіт що­до ру­ху ко­штів і ре­зуль­та­тів ро­бо­ти на сто­рін­ці у Facebook.

«Є у нас в Хер­со­ні ві­до­ма акти­віс­тка і во­лон­тер — Ва­лен­ти­на Кри­цак. Во­на ча­сто бу­ває у вій­сько­ви­хча­сти­на­хі звід­ти при­ве­зла ідею з су­хпай­ка­ми. А Окса­на Бур­да, ще одна акти­віс­тка, під­хо­пи­ла її. Во­на по­спіл­ку­ва­ла­ся з на­чаль­ством ком­па­нії, де пра­цює, і ті ви­ді­ли­ли не­ве­ли­ку кім­на­ту, а та­кож пев­ну су­му на цю за­дум­ку. Я на­тра­пив на пост у Facebook про ви­го­тов­ле­н­ня су­хпай­ків, пе­ре­дзво­нив і по­чав цим актив­но за­йма­ти­ся», — роз­по­від­ає «Дню» свя­ще­ник церкви По­кро­ви Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці УПЦ КП о. В’ яче­слав Ко­ле­сні­ков.

Пер­ший про­дукт « Ку­лі­нар­ної со­тні Хер­сон » — фру­кто­во­енер­ге­ти­чний па­йок «Енер­джай­зер » . « Це в’ яле­ні яблу­ка у ви­гля­ді чі­псів, су­ше­ні ба­на­ни або гар­бу­зо­ві цу­ка­ти і чо­ти­ри па­ке­ти­ки зі сма­же­ни­ми го­рі­шка­ми, ку­би­ка­ми чор­но­го шо­ко­ла­ду, ро­дзин­ка­ми і яблу­чною па­сти­лою. Все це зва­жу­є­ться і ва­ку­у­му­є­ться в па­кет, — про­дов­жує о. В’ яче­слав. — Ка­ло­рій­ність су­хпай­ка — 880 ккал. Цьо­го до­ста­тньо, щоб на­їсти­ся сол­да­ту да­ле­ко від роз­та­шу­ва­н­ня ча­сти­ни. Па­ке­тик стає у при­го­ді, ко­ли хло­пці — на блок­по­сту або да­ле­ко від ча­сти­ни чи вза­га­лі в око­пі або за­сід­ці».

Не­що­дав­но хер­сон­ські во­лон­те­ри осво­ї­ли й при­го­ту­ва­н­ня «су­хо­го» бор­щу. «Це спра­ва сер­йо­зні­ша, ви­ма­гає біль­ше фі­нан­со­вих і люд­ськи­хре­сур­сів, — го­во­рить свя­ще­ник. — Ре­цепт роз­ро­бля­ла на­ша акти­віс­тка Сві­тла­на Ба­лан. Ту­ди вхо­дить кар­то­пля, ка­пу­ста, мор­ква, бу­ряк, ци­бу­ля, ча­сник у пев­ни­х­про­пор­ці­ях , а та­кож па­ке­тик то­ма­тної па­сти і рі­зні спе­ції. Па­кет бор­щу ви­си­па­є­ться у п’ ять лі­трів окро­пу, по­тім до­да­ю­ться спе­ції й то­ма­ти, все це на­сто­ю­є­ться — і 12 пор­цій бор­щу «Тав­рій­ський» го­то­ві».

По­ки що об­ся­ги ви­ро­бни­цтва у « Ку­лі­нар­ної со­тні » не­ве­ли­кі. Це пов’ яза­но з не­ста­чею люд­ськи­хі фі­нан­со­ви­хре­сур­сів, із від­су­тні­стю при­сто­со­ва­но­го при­мі­ще­н­ня. « На­ші су­хпай­ки та бор­щі до­став­ля­ли бій­цям ба­таль­йо­нів « Ай­дар » і « Сар­мат » , у під­роз­ді­ли 28-ї, 72-ї бри­гад, во­зи­ли ку­лі­нар­ні по­да­рун­ки на­шим хло­пцям на Чон­гар. По­ки — ли­ше схваль­ні від­гу­ки. Іно­ді бу­ва­ють і по­ба­жа­н­ня, ми щось змі­ню­є­мо з ін­гре­ді­єн­тів, ро­би­мо спе­ці­аль­ні за­мов­ле­н­ня. Го­лов­не — аби бій­ці бу­ли за­до­во­ле­ні, си­ті й здо­ро­ві. То­му шу­ка­ти­ме­мо мо­жли­во­сті під­три­му­ва­ти тем­пи ви­ро­бни­цтва і роз­ви­ва­ти­ся».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.