Три ти­жні до вій­ни

Жур­на­лі­сти «Дня» від­ві­да­ли ко­ли­шній за­вод «АТЕК», де ба­таль­йон «Азов» обла­што­вує центр під­го­тов­ки бій­ців

Den (Ukrainian) - - Спеціальний Репортаж -

ла­што­ва­но, тре­ну­ва­ти­ся ком­фор т но, — ді лить ся вра жен - ня ми Юлія. — Ме ні час то спа­дає на дум­ку, що тре­ба за­хи ща ти кра ї ну, то му я і пі - шла в «Український легіон». Бу ло ці ка во, на скіль ки я змо­жу ви­три­ма­ти та­ку атмо­сфе­ру, тре­ну­ва­н­ня. То­му ви­рі ши ла се бе пе ре ві ри ти. За - раз ва­га­ю­ся, чи вар­то їха­ти в зо ну АТО. Але міс то своє за по тре би за хис ти ти змо жу. Стріль ба ме ні да ла ся лег ко. Із си ло ви ми впра ва ми бу ло скла­дні­ше, ніж хло­пцям, але по­ки все ви­хо­дить».

Одна із най­ці­ка­ві­ших вправ, яку про­по­ну­ють осво­ї­ти як май­бу­тнім бій­цям, так і ци­віль­ним — спуск з да­ху з аль пі ніс­тсь ким спо ряд жен - ням. Міс це вий ін струк тор з аль пі ніз му Олек сій Ли сиць - кий сам до « Азо­ву » не вхо - дить. Хло пець зде біль шо го во­лон­те­рить ра­зом з дру­зя­ми. Одно го ра зу, спіл ку ю чись з бій ця ми, він ді знав ся, що

У НЕ­ДІ­ЛЮ ПІД НА­ГЛЯ­ДОМ ТРЕ­НЕ­РІВ «АЗО­ВУ» БА­ЗО­ВИЙ БО­ЙО­ВИЙ ВИ­ШКІЛ ПРО­ХО­ДЯТЬ ЗВИ­ЧАЙ­НІ КИ­Я­НИ ЗА ВЛА­СНИМ БА­ЖА­Н­НЯМ. ОДНІ — ГО­ТУ­Ю­ТЬСЯ ДО МАЙ­БУ­ТНЬОЇ СЛУ­ЖБИ, ІН­ШІ — ДО ОБО­РО­НИ СТО­ЛИ­ЦІ ВІД ЗА­ГАР­БНИ­КІВ

ВО­ЛОН­ТЕ­РИ ПО­ЧА­ЛИ ОБЛА­ШТО­ВУ­ВА­ТИ НА «АТЕКУ» ТРЕ­НУ­ВАЛЬ­НИЙ КОМ­ПЛЕКС. КА­НА­ТНА ДО­РО­ГА — ОДИН ІЗ ПЕР­ШИХ ТРЕ­НА­ЖЕ­РІВ, ЩО З’ЯВИВ­СЯ ЗАВ­ДЯ­КИ СТА­РА­Н­НЯМ «НА­РО­ДНО­ГО ОБО­РОН­ПРО­МУ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.