Пам’яті Ан­дрія Кузьменка

В Оде­сі від­був­ся бла­го­дій­ний кон­церт-марафон

Den (Ukrainian) - - Культура - Ан­то­ні­на ДОЛОМАНЖИ, Оде­са

ВОде­сько­му Куль­тур­но­му цен­трі вшанували пам’ять Ан­дрія Кузьменка. Го­лов­ни­ми ор­га­ні­за­то­ра­ми за­хо­ду ста­ли Ра­да Гро­мад­ської Без­пе­ки та оде­ський ру­хво­лон­те­рів «Спіль­на Ме­та». З ран­ку і до но­чі лу­на­ла які­сна му­зи­ка у ви­ко­нан­ні по­пу­ляр­ни­хо­де­ських­гур­тів Duke Time, Be my guest, «Дру­же му­зи­ко», а та­кож Пав­ла Вер­би­цько­го. Окра­сою ве­чо­ра ста­ли ви­сту­пи го­стей — по­пу­ляр­ни­хму­зи­кан­тів Оле­га Скри­пки та гур­ту «Гай­да­ма­ки».

Не обі­йшло­ся і без ори­гі­наль­ни­хно­ви­нок — Скри­пка за­спі­вав пі­сню Йо­си­па Ко­бзо­на з філь­му «17 мит­тє­во­стей ве­сни» та Во­ло­ди­ми­ра Ви­со­цько­го «Бе­да» (Олег сам пе­ре­клав текс­ти укра­їн­ською).

На кон­цер­ті про­де­мон­стру­ва­ли ро­лик «Одна ніч в АТО»: сім хви­лин ві­део, але пу­блі­ка, за­та­му­вав­ши по­дих, вдив­ля­ла­ся в екран. Спо­ча­тку ра­ді­сні роз­мо­ви на­ши­хсол­дат, а по­тім ви­бух, кри­ки, всі хо­ва­ю­ться, схо­ви­ще за­ва­ли­ло... На ща­стя, у ту ніч усі за­ли­ши­ли­ся жи­ви- ми. Ав­тор­ка ро­ли­ку — ро­сій­ський до­ку­мен­та­ліст Ган­на Дом­бров­ська.

Рок-гурт «Гай­да­ма­ки» за­па­лив пу­блі­ку, ви­ко­ну­ю­чи ста­рі пі­сні та де­кіль­ка ком­по­зи­цій із но­во­го аль­бо­му «Укроп». Ви­сту­пи кіль­ка ра­зів пе­ре­ри­ва­ли­ся для про­ве­де­н­ня бла­го­дій­но­го ау­кціо­ну. Се­ред ло­тів бу­ли най­рі­зно­ма­ні­тні­ші ви­тво­ри ми­сте­цтва і не тіль­ки — де­кіль­ка кни­жок Ку­зьми «Я, «По­бє­да» і Бер­лін», тво­ри ві­до­мо­го оде­сько­го ко­мі­ка Бо­ри­са Бар­сько­го, дві мо­не­ти но­мі­на­лом п’ять гри­вень, що бу­ло ви­пу­ще­но пам’яті Не­бе­сної Со­тні, кіль­ка кар­тин та ста­ри­хфо­то­гра­фій Оде­си, а та­кож ші­ст­де­ся­ти­сан­ти­ме­тро­ва гіль­за, яку при­ве­зли зі схо­ду. На бла­го­дій­но­му яр­мар­ку оде­си­там про­по­ну­ва­ли при­дба­ти: фут­бол­ки із зо­бра­же­н­ням Скря­бі­на та укра­їн­ською сим­во­лі­кою, укра­їн­ські стрі­чки та пра­по­ри, книж­ки ві­до­ми­хукра­їн­ськи­хпи­сьмен­ни­ків, ди­тя­чі ігра­шки, жі­но­чі при­кра­си, цу­кер­ки та пе­чи­во у си­ньо-жов­ти­хко­льо­рах .

ФОТО З САЙТА DENISOV.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.