Лу­ган­ська фі­лар­мо­нія по­ча­ла пра­цю­ва­ти у Сє­ве­ро­до­не­цьку

Den (Ukrainian) - - Культура -

Лу­ган­ській обла­сній фі­лар­мо­нії офі­цій­но на­да­ли «при­ту­лок» у Сє­ве­ро­до­не­цьку. Роз­по­ря­дже­н­ня­ми ке­рів­ни­ка обла­сної вій­сько­во- ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції- го­ло­ви обл­держ­адмі­ні­стра­ції Г.Г. Мо­ска­ля ди­ре­кто­ром фі­лар­мо­нії при­зна­че­ний ди­ри­гент, на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни Ігор Ша­по­ва­лов. Окрім то­го, за­твер­дже­но но­ву ре­да­кцію ста­ту­ту цьо­го куль­тур­но­го за­кла­ду, по­ві­до­ми­ляє прес- слу­жба Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни. Но­ва адре­са Лу­ган­ської обла­сної фі­лар­мо­нії: м. Сє­ве­ро­до­нецьк, просп. Хі­мі­ків, 13. На­га­да­є­мо «День» вже пи­сав, що до Сє­ве­ро­дне­цька на­при­кін­ці лю­то­го пе­ре­не­се­но і Лу­ган­ський обла­сний ака­де­мі­чний український му­зи­чно-дра­ма­ти­чний те­атр.

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ З КНИЖ­КИ «Т.Г. ШЕВ­ЧЕН­КО. «СЛІ­ПИЙ» («НЕВОЛЬНИК»)»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.