«Та­Ру­та» і Се­ва­стья­нов на­пи­са­ли пі­сню про во­ї­нів АТО

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ки­їв­ський WorldMusic гурт «Та­Ру­та» і хар­ків­ський співак та ком­по­зи­тор Бо­рис Се­ва­стья­нов за­вер­ши­ли ро­бо­ту над но­вою спіль­ною пі­снею про АТО на схо­ді Укра­ї­ни. « Дум­ки пі­сля бою» — так на­зи­ва­є­ться до­ро­бок ми­тців, при­свя­че­ний му­жнім укра­їн­ським во­ї­нам, які ве­дуть бо­роть­бу за не­за­ле­жність Укра­ї­ни на Дон­ба­сі, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Пі­сню ство­ре­но під вра­же­н­ням від без­по­се­ре­дньо­го спіл­ку­ва­н­ня з бій­ця­ми ЗСУ і до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів під час во­лон­тер­ських по­їздок му­зи­кан­тів у зо­ну АТО. Сло­ва до пі­сні на­пи­сав пі­а­ніст гур­ту «Та­Ру­та», ра­діо­ве­ду­чий та ди­я­кон Ро­ман Ко­ля­да. Ав­то­ром му­зи­ки став Бо­рис Се­ва­стья­нов. Аран­жу­ва­н­ня — спіль­на твор­чість гур­ту « Та­Ру­та » . Ві­део на пі­сню « Дум­ки пі­сля бою » бу­ло відзня­то в сту­дії зву­ко­за­пи­су Studijofonas у Ли­тві без­по­се­ре­дньо під час за­пи­су пі­сні. На­га­да­є­мо, у Ки­є­ві 20 бе­ре­зня в арт-па­бі «Бо­чка на Подолі» від­бу­де­ться кон­церт гур­ту «Та­Ру­та», під час яко­го мо­жна бу­де по­чу­ти на­жи­во спіль­ні з Се­ва­стья­но­вим та соль­ні тво­ри му­зи­кан­тів. Та­кож « Та­Ру­та » обіцяє зди­ву­ва­ти всіх но­вим reggae на сло­ва Та­ра­са Шевченка у спів­пра­ці з гур­том «Чор­но­брив­ці» та спіль­ною пі­снею зі спі­ва­чкою Ей­вою. Під час кон­цер­ту му­зи­кан­ти про­ве­дуть бла­го­дій­ний ау­кціон, ко­шти з яко­го во­ни від­да­дуть у «Бла­го­дій­ний фонд «Обе­ріг Ро­ду» на ко­ристь во­ї­нів АТО.

ФОТО З АР­ХІ­ВУ ГУР­ТУ «ТА­РУ­ТА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.