Два дні — під аком­па­не­мент ба­я­на

Den (Ukrainian) - - Культура -

28 і 29 бе­ре­зня в кон­цер­тно­му за­лі На­ціо­наль­ної спіл­ки ком­по­зи­то­рів Укра­ї­ни від­бу­де­ться ІІІ Все­укра­їн­ський фе­сти­валь « День укра­їн­сько­го ба­я­на та акор­де­о­на » . Про­тя­гом двох днів свою ви­ко­нав­ську май­стер­ність по­ка­жуть му­зи­кан­ти із Льво­ва, Ки­є­ва, Жа­шко­ва, Оде­си, Хар­ко­ва, Лу­цька, Чер­кас та ін­ших міст Укра­ї­ни. Се­ред уча­сни­ків фе­сти­ва­лю є й іно­зем­ні ви­ко­нав­ці — Альо­на Бу­дзі­на­ко­ва (Сло­вач­чи­на), Гже­гош Па­люс (Поль­ща), Хі­ро­то Яші­ма (Япо­нія).

ФОТО З АР­ХІ­ВУ «Дня»

RIZOL-QUARTET — НАЙ­ВІ­ДО­МІ­ШИЙ КО­ЛЕ­КТИВ БА­Я­НІ­СТІВ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ ФІ­ЛАР­МО­НІЇ, ЯКИЙ БУ­ЛО ЗА­СНО­ВА­НО 76 РО­КІВ ТО­МУ. НА ФОТО — СЕР­ГІЙ ГРІН­ЧЕН­КО (ПЕР­ШИЙ БА­ЯН)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.