У Па­ри­жі від­бу­де­ться фе­сти­валь су­ча­сно­го укра­їн­сько­го ми­сте­цтва

Den (Ukrainian) - - Культура -

У бе­ре­зні-кві­тні у сто­ли­ці Фран­ції від­бу­де­ться низ­ка по­дій, по­кли­ка­них по­зна­йо­ми­ти па­ризь­ку пу­блі­ку з укра­їн­ською куль­ту­рою: Ти­ждень укра­їн­сько­го кі­но (МКФ «Мо­ло­дість»), га­стро­лі те­а­тру ДАХ, кон­цер­ти DAKH DAUGHTERS та Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва, про­ект Юрія Ху­сто­чки та ін. Про це «Со­цпор­тал» по­ві­до­ми­ли ор­га­ні­за­то­ри фе­сти­ва­лю. Фе­сти­валь « Укра­ї­на — віль­на сце­на » бу­де пред­став­ле­ний та ре­а­лі­зо­ва­ний ко­ман­дою фе­сти­ва­лю «Го­голь-фест» за спри­я­н­ня укра­їн­ських і фран­цузь­ких пар­тне­рів. Фо­рум пред­ста­вить сві­то­ві най­акту­аль­ні­ші сто­рін­ки ві­тчи­зня­ної куль­ту­ри — від ака­де­мі­чної му­зи­ки до екс­пе­ри­мен­таль­но­го те­а­тру, від ме­діа-ін­ста­ля­цій до лі­те­ра­тур­них бес­тсе­ле­рів. Упро­довж остан­ньо­го ро­ку фран­цу­зи, нім­ці, іта­лій­ці чу­ють про на­шу кра­ї­ну як про га­ря­чу то­чку кон­флі­кту на Єв­ро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті, не завжди чі­тко ро­зу­мі­ю­чи, які цін­но­сті й пра­гне­н­ня зму­си­ли лю­дей ви­йти на Май­дан, іти до­бро­воль­ця­ми в АТО або ж ста­ва­ти уча­сни­ка­ми без­пре­це­ден­тно­го во­лон­тер­сько­го ру­ху. Фе­сти­валь «Укра­ї­на — віль­на сце­на» по­кли­ка­ний за­пов­ни­ти цю про­га­ли­ну: по­зна­йо­ми­ти єв­ро­пей­сько­го гля­да­ча з яскра­ви­ми но­ві­тні­ми сто­рін­ка­ми укра­їн­сько­го ми­сте­цтва, до­пов­ни­ти ін­фор­ма­цій­ну кар­ти­ну, яка скла­ла­ся що­до Укра­ї­ни в за­кор­дон­них ЗМІ, і про­де­мон­стру­ва­ти український по­гляд на по­дії. Укра­їн­ські ми­тці в Па­ри­жі по­ка­жуть, за що бо­ре­ться й чо­го пра­гне український на­род.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.