Гір­ка «Солодка Да­ру­ся»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ан­на СВЕНТАХ, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Учо­ра в кі­но­те­а­трі «Київ» сто­ли­чній пу­блі­ці по­ка­за­ли ті­зер (ко­ро­ткий ре­клам­ний ро­лик) філь­му «Солодка Да­ру­ся» — екра­ні­за­цію одно­ймен­но­го ро­ма­ну Ма­рії Ма­ті­ос. Пре­зен­та­ція кі­но­про­е­кту спів­па­ла із юві­ле­єм книж­ки — де­ся­ти­річ­чям із дня ви­хо­ду ро­ма­ну в Укра­ї­ні. Ре­жи­се­ром філь­му став львів’янин Оле­ксандр Де­ни­сен­ко, учень ле­ген­дар­но­го поль­сько­го кі­но­ре­жи­се­ра Ан­джея Вай­ди. Як роз­по­від­ає па­ні Ма­ті­ос, два ро­ки то­му у кав’яр­ні одно­го ки­їв­сько­го су­пер­мар­ке­ту він мав від­ва­гу ска­за­ти: «Со­лод­ку Да­ру­сю» бу­ду зні­ма­ти са­ме я » , і так ста­ло­ся. У філь­му «Солодка Да­ру­ся» — по­ту­жні до­но­ри — стрі­чка ви­йде під па­тро­на­том Пе­тра По­ро­шен­ка та за під­трим­ки мі­ні­стра куль­ту­ри Укра­ї­ни, Фон­ду бра­тів Ві­та­лія та Во­ло­ди­ми­ра Кли­чків, кі­но­сту­дії Ан­джея Вай­ди, про­те для зйо­мок не бу­ло за­лу­че­но «ні ко­пій­ки дер­жав­них ко­штів», як ви­слов­лю­ю­ться ор­га­ні­за­то­ри.

За­про­ше­ним по­ка­за­ли всьо­го ві­сім хви­лин май­бу­тньо­го філь­му. На екра­ні — біль­ше за­кор­дон­них акто­рів, ніж укра­їн­ських. Ка­дри ви­бра­ли най­більш емо­цій­ні — ось ен­ка­ве­ди­сти при­хо­дять у дім ба­тьків Да­ру­сі, і во­на не хо­че, але ви­ка­зує сво­го ба­тька що­до спів­пра­ці з пар­ти­за­на­ми, ось ма­ти Да­ру­сі ві­ша­є­ться на вла­сній ко­сі, ось па­лає се­ло, ось уже до­ро­сла Да­ру­ся по по­яс за­ко­пує се­бе у зем­лю чи за­хо­дить у во­до­спад... У цих штри­хах від­чу­ва­є­ться ще одна епі­чна кі­но­кар­ти­на укра­їн­ської тра­гі­чної істо­рії.

У за­лі си­дить най­мен­ша «Да­ру­ся» — Со­ло­мія Ди­ми­тра­щук. Во­на при­йшла сю­ди зі сво­єю ма­мою. «Я зні­ма­ла­ся під час осін­ніх ка­ні­кул, — ка­же ма­лень­ка актор­ка. — Ко­ли при­йшла до шко­ли, всі за­хо­ті­ли одра­зу по­ди­ви­ти­ся фільм, але це ж ще тіль­ки по­ча­ток. А взим­ку зні­ма­ти­ся бу­ло хо­ло­дно. Ме­не одя­га­ли у ста­ро­вин­ний одяг і де­рев’яні ме­шти, тро­хи ті­сні. Я уяв­ляю со­бі Да­ру­сю ро­зум­ною ди­ти­ною, але так ви­йшло, що во­на ли­ши­ла­ся си­ро­тою. Це я впер­ше зні­ма­ла­ся у кі­но, і хо­чу й да­лі гра­ти».

Ті­зер філь­му мо­гли по­ка­за­ти пу­блі­ці ще ми­ну­ло­го лі­та, про­те за сло­ва­ми Ма­рії Ма­ті­ос, во­на галь­му­ва­ла про­цес пре­зен­та­ції че­рез вла­сні мо­раль­ні пе­ре­ко­на­н­ня у час вій­ни. «Пер­ші ка­дри за­хо­дже­н­ня Да­ру­сі у во­ду в Ми­ку­ли­не­цький по­тік на Іва­но-Фран­ків­щи­ні зні­ма­ли ще у пер­ші дні жов­тня 2013 ро­ку, а нав­ко­ли­шні па­гор­би вже вкри­ва­ли­ся сні­гом. Епі­зо­ди де­пор­та­ції і спа­ле­н­ня се­ла зні­ма­ли 23 гру­дня, ко­ли уже Май­дан був твер­дий, як ка­мінь», — роз­по­від­ає Ма­рія Ма­ті­ос.

Зні­ма­ли «Со­лод­ку Да­ру­сю» тяж­ко — са­ме під час актив­них про­ти­сто­янь на Май­да­ні. Остан­ній епі­зод для цьо­го ті­зе­ру — ве­сі­л­ля Ма­трон­ки і Ми­хай­ла — відзня­ли 26 сі­чня 2014 ро­ку у Льво­ві. «Я не при­їха­ла то­ді на зйом­ки, бо в цей час в Обо­лон­сько­му ра­йон­но­му су­ді на­ма­га­ла­ся по­ба­чи­ти­ся з аре­што­ва­ни­ми май­да­нів­ця­ми, і ме­ні та­ки вда­ло­ся це. Поль­ський актор Пйотр Гло­ва­цький, що їхав до Льво­ва на зйом­ки, по­тра­пив у за­тор, бо то­ді на тра­сі па­ли­ли ши­ни, але зре­штою йо­го та­ки пропу­сти­ли. Де­ко­ли «Солодка Да­ру­ся» від­чи­ня­ла та­кі две­рі, які я, як лю­ди­на, мо­же і не мо­гла би відчинити...»

Зйом­ки філь­му три­ва­ють, і по­ки кі­но­шни­ки не мо­жуть на­зва­ти офі­цій­ну да­ту ре­лі­зу. «Історія «Со­лод­кої Да­ру­сі» — це трі­умф лю­ди­ни, яка, по­при над­силь­ний тя­гар тра­ге­дії ми­ну­ло­го, звіль­ни­ла­ся від мен­таль­но­го раб­ства, від під­сві­до­мо­го по­чу­т­тя про­вин, роз­по­від­ає ре­жи­сер філь­му Оле­ксандр Де­ни­сен­ко. — Ця історія — осяй­ний про­мінь на­дії для Укра­ї­ни — на­дії на те, що і во­на звіль­ни­ться з ув’язне­н­ня ми­ну­ло­го і ста­не мо­дер­ною на­ці­єю».

«ПРОДЮСЕРСЬКА РАТЬ» — ОЛЕ­КСАНДР ЯН­ЧУК, ОЛЕГ КО­ХАН ТА РО­МАН БА­ЛА­ЯН (ЗЛІ­ВА НА­ПРА­ВО) ПРИ­ЙШЛИ ОЦІ­НИ­ТИ РО­БО­ТУ КО­ЛЕГ

ОКРІМВИСОКИХ МА­ТЕ­РІЙ ГО­ВО­РИ­ЛИ І ПРО ФІ­НАН­СИ — УСІМБУЛО ЦІ­КА­ВО, «ДО ЯКОЇ ГЛИ­БИ­НИ КИ­ШЕ­НІ» ПІД­ТРИ­МАЄ ПРО­ЕКТ ВІ­ТА­ЛІЙ КЛИ­ЧКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.