Хо­ро­брий хво­рий

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ми­ну­ло­го ли­сто­па­да ця во­сьми­рі­чна кі­шка ви­па­ла з дев’ято­го по­вер­ху в Ки­таї. Хо­ча во­на й при­зем­ли­ла­ся на п’ято­му по­вер­сі, вна­слі­док па­ді­н­ня її за­дні ла­пи від­мо­ви­ли. Ки­тай­ським ве­те­ри­на­рам у му­ні­па­ци­лі­те­ті Чонг­кінг зна­до­би­ло­ся чо­ти­ри опе­ра­ції, щоб при­ве­сти тва­ри­ну до тя­ми. Во­ни вря­ту­ва­ли кі­шку, і те­пер во­на мо­же пе­ре­су­ва­ти­ся на спе­ці­аль­но­му ін­ва­лі­дно­му ві­зо­чку. До ре­чі, ра­ні­ше «День» пи­сав про рів­ня­ни­на Ан­дрія Про­ко­пчу­ка, який за­сну­вав бла­го­дій­ний фонд на до­по­мо­гу без­дом­ним тва­рин­кам і, зокре­ма, со­ба­кам-ін­ва­лі­дам (див. «День» № 138 за 8 сер­пня 2012 ро­кує, ма­те­рі­ал Ал­ли Са­дов­ник «...Ме­ні со­ром­но пе­ред со­ба­ка­ми. За лю­дей»). Ще то­ді за сім мі­ся­ців ро­бо­ти фонд до­по­міг 180 без­дом­ним со­ба­кам. Це при то­му, що ні­якої до­по­мо­ги від вла­ди Ан­дрій Про­ко­пчук не отри­му­вав.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.