По­ріг БО­ЛЮ

Як зу­пи­ни­ти Кремль? «День» звер­нув­ся до екс­пер­тів но­во­ство­ре­но­го Цен­тру ви­вче­н­ня Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, фото Ар­те­ма СЛІПАЧУКА, «День»

Вчо­ра в Укра­ї­ні від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція Цен­тру до­слі­дже­н­ня Ро­сії, який об’єд­нав до­свід­че­них екс­пер­тів для все­бі­чно­го ви­вче­н­ня про­це­сів, що від­бу­ва­ю­ться у су­сі­дній кра­ї­ні. Від­кри­ва­ю­чи прес-кон­фе­рен­цію, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Во­ло­ди­мир Огризко по­яснив не­об­хі­дність ство­ре­н­ня та­ко­го ін­сти­ту­ту тим, що упро­довж остан­ньо­го де­ся­ти­лі­т­тя цим пи­та­н­ням ні­хто не опі­ку­вав­ся.

«На по­ча­тку 1990-х ро­ків усі ви­рі­ши­ли, що Ро­сія з то­та­лі­тар­но­го Ра­дян­сько­го Со­ю­зу ра­птом пе­ре­тво­ри­ться на Фе­ні­кса, який ста­не де­мо­кра­ти­чним із кра­си­вим, вми­тим ли­цем. Але по­при все це ли­це за­ли­ши­лось та­ким, яким во­но є і ста­ло зро­зумі­ло в остан­ні дні та мі­ся­ці. То­му ви­ни­кає по­тре­ба в то­му, щоб ро­зі­бра­ти­ся, що на­справ­ді від­бу­ва­є­ться в Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції, як во­на пла­нує жи­ти в цьо­му сві­ті, яким чи­ном нам бу­ду­ва­ти від­но­си­ни з ці­єю кра­ї­ною, яким чи­ном сві­ту бу­ду­ва­ти з нею сто­сун­ки, бо на пре­ве­ли­кий жаль, та­ко­го по­гли­бле­но­го ана­лі­зу не про­во­ди­ться не тіль­ки у нас в Укра­ї­ні, але і в за­хі­дних кра­ї­нах. У нас уні­каль­на стру­кту­ра, яка бу­де ви­вча­ти ви­клю­чно Ро­сій­ську Фе­де­ра­цію», — ска­зав пан Огризко.

Єв­ген Марчук, який обі­ймав по­са­ди прем’єр-мі­ні­стра, гла­ви СБУ, мі­ні­стра обо­ро­ни, се­кре­та­ря РНБО, звер­нув ува­гу на те, що в Укра­ї­ні, осо­бли­во в ро­ки пре­зи­дент­ства Яну­ко­ви­ча бу­ло по­став­ле­но хрест на ін­фор­ма­цій­но-роз­ві­ду­валь­но­му су­про­во­джен­ні Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Пан Марчук спро­сту­вав по­ши­ре­не се­ред ба­га­тьох екс­пер­тів твер­дже­н­ня, що не мо­жна бу­ло спро­гно­зу­ва­ти по­ве­дін­ку Пу­ті­на. «Я ко­ри­сту­вав­ся від­кри­ти­ми да­ни­ми, які ши­ро­ко транс­лю­ва­ли ЗМІ, то­му мо­жу ска­за­ти, що спро­гно­зу­ва­ти і по­ча­ток ане­ксії Кри­му, і са­му ане­ксію мо­жна бу­ло», — ска­зав він. Що сто­су­є­ться то­го, що для ба­га­тьох укра­їн­ців по­ве­дін­ка Ро­сії — агре­сія про­ти Укра­ї­ни, ви­яви­лась сюр­при­зом, пан Марчук по­яснив тим, що якраз і бу­ло пов­ні­стю за­бло­ко­ва­но ін­фор­ма­цій­не і роз­ві­ду­валь­не су­про­во­дже­н­ня Ро­сії.

«Сьо­го­дні ми ба­чи­мо ве­ли­ку акту­аль­ність ро­зу­мі­н­ня то­го, що та­ке Ро­сія, перш за все, в обо­рон­но-без­пе­ко­во­му сми­слі. По­да­ча Пу­ті­на на по­ча­тку агре­сії у спро­ще­ній ма­не­рі, мов­ляв, він — не­да­ле­ко­гля­дний, що сан­кції і кри­за йо­го за­дав­лять, спе­ку­ля­ції що­до здо­ров’я, все це шко­дить сер­йо­зно­му су­про­во­джен­ню Ро­сії як агре­со­ра, як во­ро­га у пря­мо­му сми­слі. Тут слів під­би­ра­ти не тре­ба — ро­сій­ські вій­сько­ві вбивають на укра­їн­ській зем­лі укра­їн­ських солдат, об­стрі­лю­ють мі­ста. Са­ме то­му ро­бо­та на­шо­го цен­тру бу­де пред­став­ля­ти інтерес і для ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви. Але го­лов­не зав­да­н­ня бу­де по­ля­га­ти в то­му, щоб пев­ною мі­рою за­йма­ти­ся про­сві­тни­цькою ро­бо­тою для су­спіль­ства, ви­пе­ре­джа­ю­чи про­гно­зу­ва­н­ня що­до Ро­сії. Тре­ба до­бре зна­ти Ро­сію, ре­да­гу­ва­ти та­кти­чну і стра­те­гі­чну скла­до­ву на­ших сто­сун­ків, осо­бли­во і перш за все в обо­рон­но-без­пе­ко­во­му і енер­ге­ти­чно­му спе­ктрах», — на­го­ло­сив Марчук.

Зі сво­го бо­ку, український жур­на­ліст і пу­блі­цист Ві­та­лій Пор­тні­ков, який де­кіль­ка де­ся­тків за­йма­є­ться ви­сві­тле­н­ня по­дій у Ро­сії, на­го­ло­сив на то­му, що Укра­ї­ні по­трі­бно за­йма­ти­ся вла­сною ау­ди­то­рі­єю. «Ми ма­є­мо зро­зу­мі­ти, що ін­фор­ма­цій­ний про­стір, при яко­му з Мо­скви по­ві­дом­ля­ють до Ки­є­ва, Мін­ська, Аста­ни та ін­ших ко­ли­шніх ра­дян­ських ре­спу­блік, ство­рю­вав­ся сто­річ­чя­ми на те­ре­ні Ро­сій­ської ім- пе­рії, Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. Справ­жня укра­їн­ська не­за­ле­жність по­чне­ться з не­за­ле­жно­сті від ро­сій­сько­фе­де­ра­тив­но­го мов­но­го про­сто­ру», — вва­жає пу­блі­цист.

«Сьо­го­дні ми ма­є­мо усві­дом­лю­ва­ти, — на­го­ло­сив Пор­тні­ков, — що Укра­ї­на і Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція — це два рі­зних сві­ти, які зна­хо­дя­ться на двох рі­зних ци­ві­лі­за­цій­них і ча­со­вих кон­ти­нен­тах. Ми по­вин­ні ди­ви­ти­ся на цей ро­сійсь- кий кон­тент і усві­дом­лю­ва­ти, що це по­до­рож у ми­ну­ле. Адже Ро­сія зна­хо­ди­ться у да­ле­ко­му ми­ну­ло­му, в аб­со­лю­тно ін­шій мен­таль­но­сті: по­лі­ти­чній, мо­раль­ній, ніж світ, який її ото­чує. Якщо ми цьо­го не зро­зу­мі­є­мо, то­ді бу­де­мо весь час про­гра­ва­ти, не усві­дом­лю­ю­чи справ­жній рі­вень за­гроз». Зре­штою він ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що Центр ви­вче­н­ня Ро­сії до­по­мо­же Укра­ї­ні спра­ви­тись з та­ки­ми ви­кли­ка­ми.

Ек­сперт з енер­ге­ти­чних пи­тань Ми­хай­ло Гон­чар вва­жає, що Ро­сія за­вер­ши­ла пер­шу фа­зу гі­бри­дної вій­ни, і з огля­ду на без­по­ра­дну і мля­ву ре­а­кцію За­хо­ду, Кремль го­ту­є­ться до пря­мо­го втор­гне­н­ня і зон­да­жу ін­ших кра­їн на пре­дмет то­го, щоб зро­зу­мі­ти, якою бу­де ре­а­кція ЄС і НАТО .

«Ми хо­че­мо зро­би­ти ком­пле­ксний під­хід з ви­ве­де­н­ня про­бле­ма­ти­ки Ро­сії, тоб­то не се­кто­раль­ний, а син­те­зо­ва­ний під­хід, по­гляд з рі­зних бо­ків ін­фор­ма­цій­но­го, во­єн­но­го, енер­ге­ти­чно­го, по­лі­ти­ко­ди­пло­ма­ти­чно­го і ін­шо­го се­кто­рів. То­ді ми ма­ти­ме­мо пов­не уяв­ле­н­ня, що від­бу­ва­є­ться і яка мо­же бу­ти ре­це­пту­ра дій», — по­яснив він ме­ту ді­яль­но­сті но­во Цен­тру.

Під за­вер­ше­н­ня пре­зен­та­ції екс­пер­ти да­ли від­по­відь на за­пи­та­н­ня «Дня» — як зу­пи­ни­ти ро­сій­ську агре­сію і зму­си­ти Пу­ті­на по­вер­ну­ти Крим?

Зокре­ма Єв­ген Марчук за­зна­чив, ми до­бре зна­є­мо, що за до­по­мо­гою вій­ни з Ро­сі­єю нам не спра­ви­тись. «Однак, я не при­хиль­ник то­го, — по­яснив він, — щоб ду­же ча­сто го­во­ри­ти, осо­бли­во з верх­ніх по­лі­ти­чних по­вер­хів, що во­єн­но­го рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми не­має. Ясно, що не має. Але ми ж не зби­ра­є­мось на­па­да­ти на Ро­сію, за­хо­плю­ва­ти Мо­скву. Мо­ва йде про звіль­не­н­ня за­хо­пле­ної те­ри­то­рії. Ми не мо­же­мо зми­ри­тись з тим, що ча­сти­на те­ри­то­рії сьо­го­дні за­хо­пле­на ро­сій­ськи­ми вій­ська­ми. Але з ін­шо­го бо­ку, я мо­жу за­зна­чи­ти, що будь-які по­лі­ти­чні пе­ре­го­во­ри ма­ють під­ви­ще­ну си­лу і ар­гу­мен­та­цію, ко­ли за спи­ною Пре­зи­ден­та зна­хо­ди­ться мі­ністр обо­ро­ни».

Пан Марчук та­кож на­го­ло­сив: «Укра­ї­ні тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що за нас ні­хто не бу­де во­ю­ва­ти. Ми по­вин­ні від­мо­ви­тись від по­стій­но лу­на­ю­чої ри­то­ри­ки, яку про­по­ну­ють на­ші пар­тне­ри, що во­єн­но­го ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми не­має. то­му що без во­єн­но­го ком­по­нен­та ди­пло­ма­тія завжди слаб­ка. Бо у ко­жної ди­пло­ма­тії є під­текст — а яка у те­бе си­ла, окрім під­трим­ки сві­то­вих пар­тне­рів? З ін­шо­го бо­ку, усві­дом­ле­н­ня то­го, що крім нас ні­хто не бу­де во­ю­ва­ти не озна­чає, що ми одні з ве­ли­че­зним тру­дом і ве­ли­че­зни­ми жер­тва­ми змо­же­мо про­ти­сто­я­ти Ро­сії, ко­ли во­на вклю­чить дру­гу швид­кість еска­ла­ції. То­му для нас над­зви­чай­но ва­жли­во, бе­зу­мов­но, ма­кси­маль­не по­гли­бле­н­ня спів­пра­ці з на­ши­ми пар­тне­ра­ми. Я аб­со­лю­тно пе­ре­ко­на­ний, що ні­які сан­кції Пу­ті­на не зу­пи­нять, йо­го мо­жуть зу­пи­ни­ти не­аде­ква­тно ве­ли­кі втра­ти жи­вої си­ли і те­хні­ки у ра­зі подаль­шої еска­ла­ції».

Від­так під­кре­слив він, ва­рі­ан­тів, щоб зу­пи­ни­ти Пу­ті­на де­кіль­ка. По-пер­ше, кон­со­лі­да­ція всі­єї на­ції. По-дру­ге, пар­тне­ри і спо­ді­ва­н­ня, що во­ни зро­зу­мі­ють, в який спо­сіб по­си­ли­ти на­ші Зброй­ні си­ли ле­таль­ною збро­єю, осо­бли­во про­ти­тан­ко­вої та про­ти­по­ві­тря­ної. І по­тре­тє, еко­но­мі­чні сан­кції, які не ля­ка­ють Пу­ті­на, але ство­рю­ють ду­же сер­йо­зні про­бле­ми.

Пор­тні­ков вва­жає, що Укра­ї­на має ско­ри­ста­ти­ся до­сві­дом Фін­лян­дії, яка ство­ри­ла « лі­нію Ма­нер­ге­йма» і зре­штою са­ме це зу­пи­ни­ло Ро­сію. Хо­ча в ре­зуль­та­ті ці­єї вій­ни Фін­лян­дія втра­ти­ла ча­сти­ну те­ри­то­рії, але во­на від­сто­я­ла не­за­ле­жність і су­ве­ре­ні­тет, не ста­ла со­ці­а­лі­сти­чною кра­ї­ною, до­че­ка­лась па­ді­н­ня Ра­дян­сько­го Со­ю­зу і при­єд­на­лась до ЄС. Від­так на дум­ку пу­блі­ци­ста, Укра­ї­на має «око­па­тись і до­че­ка­тись кра­ху Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції». «Ця дер­жа­ва не жи­вець, її дер­жав­ність тим­ча­со­ва і ви­пад­ко­ве яви­ще, та­ка дер­жа­ва за всі­ма за­ко­на­ми істо­рії вза­га­лі не мо­гла з’ яви­тись на по­лі­ти­чній кар­ті. І якщо ми бу­де­мо зда­тні око­па­тись і ство­ри­ти силь­ну лі­нію обо­ро­ни, якщо ми ізо­лю­є­мо оку­по­ва­ні те­ри­то­рії і не бу­де­мо ви­тра­ча­ти жо­дної ко­пій­ки аж до мо­мен­ту ві­днов­ле­н­ня кон­тро­лю над ци­ми те­ри­то­рі­я­ми, ми пе­ре­мо­же­мо», — на­го­ло­сив він.

Огризко на­га­дав сло­ва Фрі­дрі­ха Ве­ли­ко­го, який на­пи­сав, що пе­ре­го­во­ри без ар­мії, це все одно, що ор­кестр без му­зи­чних ін­стру­мен­тів. « Ко­ли го­во­рять, що не­має вій­сько­во­го ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту, це прав­да. Але не має ди­пло­ма­ти­чно­го ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту. От­же ми по­вин­ні ду­ма­ти про ком­бі­на­цію всіх мо­жли­вих ін­стру­мен­тів, про які го­во­ри­ли ко­ле­ги, для то­го щоб за­хи­сти­ти на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си. І якраз в цьо­му полягає смисл на­шої ро­бо­ти, щоб під­ка­зу­ва­ти тим, хто при­ймає рі­ше­н­ня, мо­жли­ві ва­рі­ан­ти дій», — ска­зав ди­пло­мат.

За­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­тись, що укра­їн­ська вла­да ста­не при­слу­ху­ва­тись до ре­ко­мен­да­цій фа­хів­ців, і не ухва­лю­ва­ти­ме спон­тан­но ва­жли­вих по­лі­ти­чних рі­шень, що сто­су­ю­ться, у пер­шу чер­гу, на­ціо­наль­ної без­пе­ки кра­ї­ни.

ФОТО РЕЙТЕР

ЦЕНТР ДО­СЛІ­ДЖЕНЬ РО­СІЇ ВЖЕ МАЄ СВІЙ САЙТ — WWW.R-STUDIES.ORG

ВО­ЛО­ДИ­МИР ОГРИЗКО: «МИ НЕ ЗБИ­РА­ТИ­МЕ­МО ФО­ТО­АЛЬ­БОМ ДІЙ­СНО­СТІ, А АНАЛІЗУВАТИМЕМО РЕ­АЛЬ­НІСТЬ. АДРЕ­СА­ТА­МИ НА­ШИХ ДО­СЛІ­ДЖЕНЬ БУ­ДУТЬ ЛЮ­ДИ У ВА­ШИНГ­ТО­НІ, ЛОН­ДО­НІ, БЕР­ЛІ­НІ...»

ЄВ­ГЕН МАРЧУК: «СТВО­РЕ­НІ В ПО­ВО­ЄН­НІЙ ЄВ­РО­ПІ МЕ­ХА­НІ­ЗМИ ТА КОН­СТРУ­КЦІЇ ВИ­ЯВИ­ЛИ­СЯ НЕ­ЕФЕ­КТИВ­НИ­МИ ТА МА­ЮТЬ БУ­ТИ ЗА­МІ­НЕ­НІ ІН­ШИ­МИ, РЕ­АЛЬ­НО ПРА­ЦЮ­Ю­ЧИ­МИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.