Єв­ген МАРЧУК:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Укра­ї­ні тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що за нас ні­хто не бу­де во­ю­ва­ти. Ми по­вин­ні від­мо­ви­тись від по­стій­но лу­на­ю­чої ри­то­ри­ки, яку про­по­ну­ють на­ші пар­тне­ри, що во­єн­но­го ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми не­має, то­му що без во­єн­но­го ком­по­нен­та ди­пло­ма­тія завжди слаб­ка. З ін­шо­го бо­ку, усві­дом­ле­н­ня то­го, що, крім нас, ні­хто не бу­де во­ю­ва­ти не озна­чає, що ми одні з ве­ли­че­зним тру­дом і ве­ли­че­зни­ми жер­тва­ми змо­же­мо про­ти­сто­я­ти Ро­сії, ко­ли во­на вклю­чить дру­гу швид­кість еска­ла­ції. То­му для нас над­зви­чай­но ва­жли­во, бе­зу­мов­но, ма­кси­маль­не по­гли­бле­н­ня спів­пра­ці з на­ши­ми пар­тне­ра­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.