Рейн­гольд Глі­єр та йо­го учні

Ди­ри­гент Ки­ри­ло Ка­ра­биць пред­ста­вить на фе­сти­ва­лі свою зна­хід­ку — юна­цьку сим­фо­нію Сер­гія Про­коф’єва

Den (Ukrainian) - - День України -

У рам­ках XXІ фе­сти­ва­лю ми­стецтв «Шев­чен­ків­ський бе­ре­зень» зга­да­ють цьо­го­рі­чних ми­тців-юві­ля­рів: Рейн­голь­да Глі­є­ра (140-річчя від дня на­ро­дже­н­ня), Левка Ре­ву­цько­го (125річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня), Бо­ри­са Ля­то­шин­сько­го (120-річчя від дня на­ро­дже­н­ня) та Іва­на Ка­ра­би­ця (70-річчя від дня на­ро­дже­н­ня).

Ця об­ста­ви­на на­ди­хну­ла «глі­є­рів­ців» на про­ве­де­н­ня «фе­сти­ва­лю у фе­сти­ва­лі» — Глі­єр-фест «Ду­хов­ні дже­ре­ла Укра­ї­ни».

У п’ятни­цю про­зву­чать тво­ри Глі­є­ра, Ре­ву­цько­го, Ля­то­шин­сько­го та Ка­ра­би­ця у ви­ко­нан­ні твор­чих ко­ле­кти­вів та со­лі­стів КІМ ім. Р. М. Глі­є­ра. Куль­мі­на­ці­єю про­гра­ми ста­не пре­зен­та­ція му­зи­чно­го ар­те­фа­кту — пер­шої сим­фо­нії Сер­гія Про­коф’єва. Зна­йде­на ві­до­мим ди­ри­ген­том Ки­ри­лом Ка­ра­би­цем ця сим­фо­нія на­пи­са­на за 15 ро­ків до ство­ре­н­ня ши­ро­ко ві­до­мої сим­фо­нії №1 «Кла­си­чної» (1917 р.). На ру­ко­пи­сі сим­фо­нії ру­кою юно­го Про­коф’єва на­пи­са­но «Мо­е­му до­ро­го­му учи­те­лю Р. М. Гли­е­ру».

— Це пер­ша спро­ба на­пи­са­н­ня сим­фо­нії 11-рі­чним Про­коф’євим під ке­рів­ни­цтвом сво­го вчи­те­ля Глі­є­ра. Я зна­йшов ру­ко­пис ці­єї ча­сти­ни (фі­нал сим­фо­нії 1902 р.) у Мо­сков­сько­му ар­хі­ві лі­те­ра­ту­ри та ми­стецтв. Сим­фо­нію ні­ко­ли ще не ви­ко­ну­ва­ли, — роз­ка­зав «Дню»

Сві­то­ву прем’єру юна­цької сим­фо­нії Сер­гія Про­коф’єва ви­ко­нає Сим­фо­ні­чний ор­кестр КІМ ім. Р. М. Глі­є­ра під ору­дою К. Ка­ра­би­ця. На цю зна­мен­ну по­дію за­про­ше­ні на­щад­ки Р. М. Глі­є­ра: ону­ка Сен­та Глі­єр і прав­нук Ки­ри­ло Но­во­сель­ський.

Кон­церт «Р. Глі­єр та йо­го учні» від­бу­де­ться 20 бе­ре­зня у за­лі му­зею «Ду­хов­ні скар­би Укра­ї­ни»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.