При­чи­на – про­бле­ми «Пів­ден­ма­шу»

Не­за­ле­жні проф­спіл­ки Дні­про­пе­тров­ська по­гро­жу­ють вла­ді «мар­шем со­ці­аль­ної спра­ве­дли­во­сті»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Усу­бо­ту во­ни зби­ра­ю­ться ви­ве­сти лю­дей, не­за­до­во­ле­них со­ці­аль­но-еко­но­мі­чним ста­но­ви­щем в Укра­ї­ні, на ма­со­ву хо­ду цен­траль­ним про­спе­ктом. Марш має за­кін­чи­ти­ся мі­тин­гом бі­ля бу­дів­лі мі­ської ра­ди. Під­три­ма­ти ве­сня­ний на­ступ тру­дя­щих ви­рі­ши­ли не лі­ві, а гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції про­укра­їн­сько­го та про­єв­ро­пей­сько­го спря­му­ва­н­ня й акти­ві­сти ВО«Сво­бо­да».

«По­штов­хом для ор­га­ні­за­ції мар­шу ста­ла по­лі­ти­ка зни­ще­н­ня стра­те­гі­чно­го держ­під­при­єм­ства «Пів­ден­маш», на яко­му по­над сім мі­ся­ців не ви­пла­чу­є­ться за­ро­бі­тна пла­та. До про­те­сту­ю­чих пра­ців­ни­ків за­во­ду пла­нує при­єд­на­ти­ся ши­ро­ка гро­мад­ськість шля­хом об’єд­на­н­ня ви­мог ПМЗ із со­ці­аль­но-еко­но­мі­чни­ми ви­мо­га­ми, що хви­лю­ють гро­ма­дян», — го­во­ри­ться в по­ві­дом­лен­ні. Як за­пев­ня­ють ор­га­ні­за­то­ри мар­шу, це бу­де «пер­ша в Укра­ї­ні мас­шта­бна акція про­те­сту про­ти ан­ти­со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки уря­ду, НБУ та мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди».

Ре­а­кція вла­ди на за­пла­но­ва­ний про­тест бу­ла до­сить швид­кою. Но­ве ке­рів­ни­цтво ме­рії на чо­лі з се­кре­та­рем мі­ськра­ди — в.о. мі­сько­го го­ло­ви Га­ли­ною Бу­лав­кою, ви­сло­ви­ло го­тов­ність зу­стрі­ти­ся з гро­мад­ські­стю. З роз’ясне­н­ня­ми не­про­стої си­ту­а­ції, що скла­ла­ся на «Пів­ден­ма­ші», ви­сту­пи­ли й пред­став­ни­ки Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції. Як по­ві­до­ми­ла на бри­фін­гу прес-се­кре­тар ОДА Оле­на Ка­лья­но­ва, про­бле­ма по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті із зар­пла­ти ра­ке­тни­кам ви­рі­шу­є­ться. За її сло­ва­ми, пра­ців­ни­кам «Пів­ден­ма­шу» вже ви­пла­ти­ли 24,8 міль­йо­на гри­вень за ли­пень і сер­пень ми­ну­ло­го ро­ку. У пер­ших чи­слах бе­ре­зня на­ді­йшло 12 міль­йо­нів гри­вень, а ми­ну­лої п’ятни­ці під­при­єм­ству пе­ре­ра­ху­ва­ли ще 25,3 міль­йо­на гри­вень, з яких 12,8 міль­йо­на гри­вень отри­ма­ли пра­ців­ни­ки. Йде ро­бо­та й над ви­пла­тою ре­шти за­бор­го­ва­но­сті: очі­ку­є­ться, що до кін­ця по­то­чно­го мі­ся­ця пра­ців­ни­ки одно­го з про­від­них ра­ке­то­бу­дів­них заводів Укра­ї­ни отри­ма­ють ще 53 міль­йо­ни гри­вень.

«Дні­про­пе­тров­ська обл­держ­адмі­ні­стра­ція у зв’яз­ку з май­бу­тні­ми за­галь­но­укра­їн­ськи­ми про­це­са­ми з де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди бе­ре на се­бе розв’яза­н­ня про­блем про­ми­сло­вих під­при­ємств, та­ких як «Пів­ден­маш», — ска­за­ла О.Ка­лья­но­ва. Для розв’яза­н­ня си­ту­а­ції що­до за­бор­го­ва­но­сті роз­ро­бле­но ме­ха­нізм, зав­дя­ки яко­му по­ча­ли­ся ви­пла­ти пра­ців­ни­кам «Пів­ден­ма­шу». Прес-се­кре­тар ОДА по­ясни­ла, що це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки «фі­нан­со­вій до­по­мо­зі», що на­ді­йшла за­во­ду «Пів­ден­маш» від... КБ «Пів­ден­не».

Три­ває ро­бо­та не ли­ше над по­га­ше­н­ням за­бор­го­ва­но­сті, а й над по­шу­ком за­мов­лень.

Для ста­біль­ної ро­бо­ти 2015 ро­ку об­сяг за­ван­та­же­н­ня «Пів­ден­ма­шу» має ста­но­ви­ти не менш як на су­му в 2,5 мі­льяр­да гри­вень. На сьо­го­дні вже укла­де­но кон­тра­кти в об­ся­зі 980 міль­йо­нів гри­вень. «Це не ро­сій­ські за­мов­ле­н­ня, а спіль­ні про­е­кти з США і Бра­зи­лі­єю», — під­кре­сли­ла О.Ка­лья­но­ва. За її сло­ва­ми, для пов­но­го за­ван­та­же­н­ня під­при­єм­ства по­трі­бні за­мов­ле­н­ня ще на 1,5 млрд гри­вень. Во­ни мо­жуть на­ді­йти від укра­їн­ських енер­ге­ти­ків з «Енер­го­ато­ма» та ком­па­нії ДТЕК і бу­дуть зда­тні за­без­пе­чи­ти ро- бо­тою під­при­єм­ство на 25%. Ра­ні­ше ці за­мов­ле­н­ня ви­ко­ну­ва­ли­ся на під­при­єм­ствах До­не­цької обла­сті, але че­рез во­єн­ні дії на схо­ді Укра­ї­ни їх до­во­ди­ться ди­вер­си­фі­ку­ва­ти.

Не ви­клю­ча­ють у Дні­про­пе­тров­ській ОДА й бю­дже­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня по лі­нії за­галь­но­дер­жав­ної ко­смі­чної про­гра­ми, а та­кож обо­рон­не за­мов­ле­н­ня на ра­ке­тний ком­плекс «Са­псан», ро­бо­та над яким бу­ла при­пи­не­на в пе­рі­од пре­зи­дент­ства В.Яну­ко­ви­ча.

Крім то­го, пла­ну­є­ться ві­дро­дже­н­ня тра­ктор­но­го ви­ро­бни­цтва, хо­ча 2014 ро­ку «Пів­ден­маш» не зміг ви­ко­на­ти за­мов­ле­н­ня гу­бер­на­то­ра на 1000 тра­кто­рів. Прес-се­кре­тар ОДА по­ві­до­ми­ла, що за­галь­на за­бор­го­ва­ність із за­ро­бі­тної пла­ти в Дні­про­пе­тров­ської обла­сті на сьо­го­дні­шній день ста­но­вить 127,2 міль­йо­на гри­вень. Обла­сній вла­ді пра­кти­чно вда­ло­ся зу­пи­ни­ти її зро­ста­н­ня, але не­ви­пла­ти на «Пів­ден­ма­ші» ста­нов­лять до 60% цих бор­гів, що істо­тно впли­ває на си­ту­а­цію в ці­ло­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.