Осо­би­стий ре­корд Ле­сі Цу­рен­ко

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ума­тчі че­твер­то­го ра­ун­ду укра­їн­ська те­ні­сис­тка обі­гра­ла сьо­му ра­ке­тку сві­ту ка­над­ську те­ні­сис­тку Еже­ні Бу­шар — 6:7( 5), 7: 5, 6: 4. Як по­ві­дом­ляє Те­ні­сний пор­тал Укра­ї­ни, по­єди­нок три­вав 2 го­ди­ни 49 хви­лин. Цу­рен­ко зро­би­ла 9 брей­ків за матч, її су­пер­ни­ця — 7. У ви­рі­шаль­ній пар­тії Бу­шар ве­ла 4:1 з дво­ма брей­ка­ми, але укра­їн­ка ви­гра­ла п’ ять гей­мів по­спіль і за­вер­ши­ла матч на свою ко­ристь з пер­шо­го ж ма­тч­бо­лу.

Ці­ка­во, що це вже дру­га пе­ре­мо­га укра­їн­ки над грав­цем пер­шої де­ся­тки на цьо­му тур­ні­рі. На­га­да­є­мо, що в дру­го­му ко­лі во­на здо­ла­ла 10- ту ра­ке­тку сві­ту Ан­дреу Пе­тко­вич з Ні­меч­чи­ни. До ре­чі, в про­фе­сій­ній кар’ єрі Ле­сі Цу­рен­ко до­ве­де­ться впер­ше зі­гра­ти у чвер­тьфі­на­лі та­ко­го пре­сти­жно­го тур­ні­ру се­рії WTA Premier Mandatory, ви­ще яко­го за рів­нем тіль­ки чем­піо­на­ти се­рії «Ве­ли­ко­го Шо­ло­ма».

На­сту­пною су­пер­ни­цею на­шої те­ні­сис­тки в Ін­ді­ан-Уелл­сі ста­не екс­пер­ша ра­ке­тка сві­ту серб­ка Оле­на Ян­ко­вич, по­сі­я­на під 18 но­ме­ром.

З укра­їн­ських спор­тсме­нів до чвер­тьфі­на­лу цьо­го тур­ні­ру ді­йшла тіль­ки одна Цу­рен­ко. Ра­ні­ше з бо­роть­би на зма­га­н­нях ви­бу­ли Елі­на Сві­то­лі­на, Оль­га Сав­чук, Оле­ксандр Дол­го­по­лов і Сер­гій Ста­хов­ський.

ФОТО З САЙТА VATAKE.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.